BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Saczyńska-Sokół Sylwia (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Relacje międzyorganizacyjne w obszarze wspierania młodzieży NEET na rynku pracy w województwie podlaskim
Inter-organizational Relationships in the Area of Supporting NEETs in the Labor Market in Podlaskie Province
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 399-413, wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Relacje organizacyjne, Młodzież, Rynek pracy, Młodzież NEET
Organizational relationships, Youth, Labour market, NEET youth (Neither in employment nor in education and training)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Opracowanie poświęcone jest problematyce budowania relacji międzyorganizacyjnych przez publiczne instytucje rynku pracy w obszarze wspierania osób młodych z kategorii NEET na rynku pracy w województwie podlaskim. Z uwagi na skomplikowane podłoże bierności tej kategorii młodzieży zarówno w sferze zawodowej, jak i edukacyjnej, konieczne jest budowanie przez instytucje rynku pracy relacji z innymi podmiotami w celu zwiększenia efektywności wsparcia udzielanego młodym. W związku z powyższym, celem niniejszego opracowania jest identyfikacja podmiotów, z którymi budowane są relacje w zakresie wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, określenie zakresu tych relacji, jak również wskazanie czy istnieje potrzeba budowania nowych relacji w tym obszarze. Postępowanie badawcze prowadzone było dwutorowo. W zakresie dotyczącym relacji pomiędzy publicznymi instytucjami rynku pracy a przedsiębiorcami i instytucjami edukacyjnymi, procedura badawcza objęła badania ilościowe i jakościowe. W badaniach ilościowych udział wzięły 62 instytucje rynku pracy z województwa podlaskiego. Zastosowanym narzędziem badawczym był kwestionariusz ankiety. W badaniach jakościowych, z kolei, zastosowaną metodą badawczą był panel ekspercki. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły zidentyfikować przedsiębiorstwa jako kluczowych partnerów relacji budowanych przez publiczne instytucje rynku pracy w zakresie wspierania osób młodych z kategorii NEET na rynku pracy w województwie podlaskim. Ujawniły również potrzebę intensyfikacji budowania relacji instytucji rynku pracy z placówkami oświatowymi, które odegrać mogą istotną role w przeciwdziałaniu wejściu do grupy NEET. Wskazały również na potrzebę budowania relacji z instytucjami pomocy społecznej, które dotychczas nie były włączane w działania w obszarze dotarcia i aktywizowania ludzi młodych. (abstrakt oryginalny)

The article is dedicated to the problem of building inter-organizational relationships in the area of supporting young people classified as NEETs in the labor market in Podlaskie. Due to the complicated background of the NEETs' inactivity both in the professional and educational sphere, it is necessary to build relationships between labor market institutions and other organizations in order to increase the effectiveness of support provided to young people. Therefore, the aim of this study is to identify the organizations with which relations are built to support NEETs in the labor market, the scope of these relationships, as well as to determine whether there is a need to build new relationships in this area. Research procedure was conducted in 2016 in two parallel phases. First one - quantitative research - covered 62 labor market institutions from the province of Podlaskie. Applied research tool was a questionnaire. Qualitative research, in turn, was carried out in the framework of the partnership (established within the project), which comprised of 43 labor market institutions and other organizations. The research method used in this phase of research was the expert panel. The results of the study have led to the identification of enterprises as key partners in relationships with public labor institutions in the area of supporting NEETs. They also revealed the need to intensify the relationships between labor market institutions and educational institutions which could play a significant role in counteracting the inclusion to the NEET category. They also pointed out the need to develop in-depth relationships with social welfare institutions that have not yet been involved in activities in the field of supporting NEETs in the labor market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Eurofound (2011),Young people and NEETs in Europe: First findings, Publications Office of the European Union, Dublin.
 2. Eurofound (2012),NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, Publications Office of the European Union, Luxembourg.
 3. Itrich-Drabarek J. (2009), Problem sfery publicznej, "Studia Politologiczne", vol. 14.
 4. Kobylińska U., Kozłowski A., Rollnik-Sadowska E., Samul J. (2016), Sytuacja osób młodych na rynku pracy w województwie podlaskim, Białystok.
 5. Kożuch B. (2011), Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Wyd. ISP UJ, Kraków.
 6. Koźmiński A.K, Latusek-Jurczak D. (2014), Relacje międzyorganizacyjne w naukach o zarządzaniu, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Analiza rozwiązań wprowadzonych ustawą z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Poz. 598), Warszawa.
 8. Rudolf W. (2016), Marketing terytorialny w ujęciu relacyjnym, Wyd. UŁ, Łódź.
 9. Saczyńska-Sokół S., Łojko M. (2016), Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 108 (35).
 10. Saczyńska-Sokół S., Rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy w województwie podlaskim, Białystok.
 11. Szumowski W. (2014),Zarządzanie publiczne - próba systematyzacji koncepcji, "Nauki o zarządzaniu - Management Sciences", vol. 4 (21).
 12. Szymaniec-Milicka K. (2014), Charakterystyka otoczenia organizacji publicznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, z. 73.
 13. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2016.645).
 14. Wytrążek W. (2011), Podstawowe pojęcia teorii organizacji i zarządzania w instytucjach publicznych, [w:] Kawalec P., Wodzisz R., Lipski P. (red.), Podstawy naukoznawstwa, Tom 2, Wyd. KUL, Lublin.
 15. EUROSTAT, http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do, (dostęp: 23.12.2016].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu