BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wyrwicka Magdalena (Politechnika Poznańska)
Tytuł
Atrakcyjność lokalizacji z perspektywy przedsiębiorstw branży logistycznej
Atractiveness of Location in Prospect of Logistic Enterprise
Źródło
Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, 2017, nr 24, s. 427-440, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Atrakcyjność regionu, Przedsiębiorstwo logistyczne, Centra logistyczne, Atrakcyjność inwestycyjna
Regions attractiveness, Logistics enterprise, Logistic centres, Investing attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W niniejszej pracy analizowano okoliczności determinujące atrakcyjność inwestycyjną gminy na przykładzie przedsiębiorstwa logistycznego. Odniesiono się do roli samorządu lokalnego. Dokonano analizy literatury przedmiotu identyfikując najistotniejsze teorie lokalizacji oraz czynniki determinujące lokalizację działalności gospodarczej. Za pomocą badania ankietowego dokonano weryfikacji istotności czynników lokalizacji. Ankietę przeprowadzono wśród przedstawicieli samorządu lokalnego oraz przedstawicieli przedsiębiorstw. Wyniki badań wskazały zbieżność opinii co do najważniejszego czynnika "dogodne położenie w systemie dróg krajowych". Wystąpiły jednak różnice w ocenie innych czynników lokalizacji. Dla przedsiębiorców najważniejsza była bliskość rynków zbytu oraz wysokość opłat i podatków lokalnych, a dla samorządowców - dogodne położenie w systemie dróg międzynarodowych. Oznacza to, że działania na rzecz kreowania atrakcyjności inwestycyjnej gminy podejmowane przez władze lokalne mogą nie odpowiadać potrzebom przedsiębiorców. (abstrakt oryginalny)

This paper deals with the theme of investment atractiveness from logistic enterprise point of view as well as the role of municipality in the process of investment attractiveness creation. The analysis of literature has been conducted in order to identify the most important location theories and factors which determine the location of an enterprise. A survey has been used as a tool to verify the significance of location factors. The representatives of both, municipality and business, participated in the survey. The results of the research have shown convergence of opinion concerning the most significant factor "convenient position in country roads system". However, there are some differences in the evaluation of another location factors. The most important for business was the closeness of customer markets and the amount of local taxes and charges, but for the representatives of the local governments - convinient location in the international roads system. It means that some investment activities of a community could be missed in entrepreneurs' opinion. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Budner W. (2003), Lokalizacja przedsiębiorstw: Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 2. Churski P. (2014), Model polaryzacyjno-dyfuzyjny w przemianach polityki spójności, "Rozwój Regionalny i Polityka Lokalna", Nr 25.
 3. Dziemianowicz W. (1998), Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Olesiński Z. (red.), Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, PWE, Warszawa.
 4. Fabińska M., Piasecki T. (2008), Raport z benchmarkingu regionalnego, SWSPiZ, Łódź
 5. Godlewska-Majkowska H. (2012), Atrakcyjność inwestycyjna jako źródło przedsiębiorczych przewag konkurencyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH w Warszawie, Warszawa.
 6. Godlewska-Majkowska H. (2013), Lokalizacja przedsiębiorstwa w gospodarce globalnej, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 7. Kelly K. (2001), Nowe reguły nowej gospodarki. Dziesięć przełomowych strategii świata połączonego siecią, WIG-Press, Warszawa.
 8. Liszka A. (2016), Analiza atrakcyjności inwestycyjnej wybranej gminy z punktu widzenia przedsiębiorstwa logistycznego, praca dyplomowa magisterska, promotor: M.K. Wyrwicka, Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska,. (opracowanie niepublikowane).
 9. Nystuen J.D., Dacey M.F. (1968), A graph theory interpretation of nodal regions,"GeographiaPolonica", Nr 15.
 10. Porter M. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 11. Sadowska-Spychała J. (2013), Rola samorządu gminnego w rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej, "Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej" seria Organizacja i Zarządzanie, Nr 61.
 12. Skowron-Grabowska B. (2010), Centra logistyczne w łańcuchach dostaw, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 13. Sołoma L. (1999), Metody i techniki badań socjologicznych. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo WSP, Olsztyn.
 14. Wawrzyniak D. (2010), Determinanty lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych, "Gospodarka Narodowa" nr 4.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1897-7480
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu