BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kalbarczyk Eliza (The Adam Mickiewicz University in Poznań/Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kachlicka Barbara (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Możliwości realizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej na obszarach chronionych w Polsce - aspekt prawny i społeczny
Possibilities of Investment in Renewable Energy in Protected Natural Areas Iin Poland - A Legal and a Social Aspect
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 33-44, rys., tab., bibliogr.30 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Ustawodawstwo ekologiczne UE, Obszary chronione
Renewable energy sources, EU environmental legislation, Protected area
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Wielkopolska, Polska
Wielkopolska, Poland
Abstrakt
Celem pracy było określenie możliwości realizacji inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej na przyrodniczych obszarach chronionych w Polsce oraz zbadanie opinii mieszkańców wybranego obszaru przyrodniczo cennego na temat tego typu projektów. Ocenę możliwości budowy instalacji przeprowadzono na podstawie analizy obowiązujących w Polsce aktów prawnych, piśmiennictwa naukowego oraz opinii osób zawodowo związanych z energetyką odnawialną. Badanie opinii społecznej odbyło się w miejscowości położonej w otulinie parku narodowego. Stwierdzono, że na wszystkich rodzajach obszarów chronionych możliwe jest budowanie mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Przeszkodą w ich upowszechnieniu są niewystarczające środki finansowe w gospodarstwach domowych oraz niewystarczający przekaz informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania tego typu projektów. Mieszkańcy terenów przyrodniczo cennych są bardzo pozytywnie nastawieni do takich inwestycji(abstrakt oryginalny)

The aim of the work is to determine the possibilities of locating investments in renewable energy in protected natural areas in Poland in the light of the current Polish legal regulations and to investigate the social attitude towards such projects. The evaluation of the possibilities of building installations which use renewable energy sources has been carried out based on the analysis of the The aim of the work is to determine the possibilities of locating investments in renewable energy in protected natural areas in Poland in the light of the current Polish legal regulations and to investigate the social attitude towards such projects. The evaluation of the possibilities of building installations which use renewable energy sources has been carried out based on the analysis of the(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bank Danych Lokalnych GUS. 2015 (https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start; dostęp: 30.06.2016).
 2. Banak M.J. 2010. Lokalizacja elektrowni wiatrowych - uwarunkowania środowiskowe i prawne. Człowiek i Środowisko, 34(3-4): 117-128.
 3. Baran A. 2009. Prawne ograniczenia procesu inwestycyjnego na obszarach chronionych. Ekonomia i Środowisko, 2: 34-42.
 4. Becz S. 2015. Uwarunkowania przestrzenne rozwoju energetyki odnawialnej w województwie lubelskim. Materiały Konferencji "Energetyka odnawialna i efektywność energetyczna - stymulatory rozwoju gospodarczego województwa lubelskiego", 30 czerwca 2015, Lublin.
 5. Ek K. 2005. Public and private attitudes towards ''green'' electricity: the case of Swedish wind power. Energy Policy, 33: 1677-1689.
 6. Delimitacja obszarów korzystnych dla rozwoju energetyki odnawialnej na terenie województwa podkarpackiego. 2011. Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego, Rzeszów.
 7. Gwiazdowicz M. 2007. Inwestycje na terenach chronionych. Infos 7, Wyd. Sejmowe dla Biura Analiz Sejmowych (http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/A1DD6FE3903B 875BC125726E004AD-C94/$file/infos_007.pdf; dostęp: 30.06.2016).
 8. Hektus P., Kalbarczyk E. 2015. Zróżnicowanie przestrzenne rozwoju inwestycji z zakresu energetyki odnawialnej w Polsce w kontekście potencjalnego oddziaływania na krajobraz. Architektura kra-jobrazu, 3: 62-71.
 9. Kaczerowski M. 2016. Regulacje odległościowe - ciągle za daleko. PiE Energetyka, 1(16): 52-56.
 10. Kaldellis J.K. 2005. Social attitude towards wind energy applications in Greece. Energy Policy, 33: 595-602.
 11. Krohn S., Damborg S. 1999. On public attitudes towards wind power. Renewable Energy, 16: 954-960.
 12. Lokalizacja i budowa lądowych farm wiatrowych. 2014. Informacja o wynikach kontroli. NIK, War-szawa.
 13. Łucki Z., Misiak W. 2012. Energetyka a społeczeństwo. Aspekty socjologiczne. Wyd. PWN, Warsza-wa.
 14. Mapastopwiatrakom (http://mapa.stopwiatrakom.eu/; dostęp: 30.06.2016).
 15. Musiałkiewicz Ł., Grzejszczak P., Skoczek S., Kosiarski K., Michalczyk P., Michalak K. 2014. Raport o rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego w Polsce w 2014 r. RWE Polska, Wyd. Mediapolis.
 16. Ochrona środowiska. 2015. Informacje i opracowania statystyczne. GUS, Warszawa.
 17. Paska J., Surma T. 2014. Electricity generation from renewable energy sources in Poland. Renewable Energy, 71: 286-294.
 18. Ptaszycka-Jackowska D., Baranowska-Janota M. 1996. Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania. Wyd. IGPiK, Warszawa.
 19. Raszka B., Kalbarczyk E., Kasprzak K., Kalbarczyk R. 2016. Ochrona i zarządzanie krajobrazem kultu-rowym. Wyd. UP we Wrocławiu, Wrocław.
 20. Reichel M., Muszyński J. 2013. Akceptacja dla OZE. Podręcznik dobrych praktyk bezkonfliktowego rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce i Niemczech. Wyd. Dreberis i Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego (http://www.dreberis.com/sites/default/ files/podrecznik _pl_de_bez-konfliktowe_oze_ 2013.pdf; dostęp: 30.06.2016).
 21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2010 nr 213, poz. 1397).
 22. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2013 poz. 817).
 23. Strategia Rozwoju Miasta Puszczykowa na lata 2010-2020, 2009. Stowarzyszenie "Partnerzy dla Sa-morządu" (http://www.puszczykowo.pl/images/ DOKUMENTY_STRATEGICZNE _2009/ stra-tegia 2010-2020.pdf; dostęp: 30.06.2016).
 24. Świerubska T. 2015. Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu (http://www.fzpp.ehost.pl/assets/files/SuwalskiParkKrajobrazowy.pdf; dostęp: 30.06.2016).
 25. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 nr 92, poz. 880).
 26. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 2015 poz. 478).
 27. Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. 2016 (projekt) (http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/315_u/$file/315_u.pdf).
 28. Wolskink M. 2007. Wind power implementation: The nature of public attitudes: Equity and fairness instead of 'backyard motives'. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 11: 1188-1207.
 29. Wüstenhagen R., Wolskink M., Bürer M.J. 2007. Social acceptance of renewable energy innovation: An introduction to the concept. Energy Policy, 35: 2683-2691.
 30. Zasady lokalizacji elektrowni wiatrowych na obszarze Zielonych Płuc Polski. 2011. Fundacja Zielone Płuca Polski, Białystok.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu