BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mańka-Szulik Małgorzata (Zabrze City Office), Jonek-Kowalska Izabela (Silesian University of Technology, Poland), Turek Marian (Silesian University of Technology, Poland), Michalak Aneta (Silesian University of Technology, Poland)
Tytuł
Assessment of Development Prospects for the Industrial Heritage Protection Institutions in Poland on the Example of the Górny Śląsk Region
Ocena perspektyw rozwojowych instytucji ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce na przykładzie regionu górnośląskie
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2017, vol. 51, nr 3, s. 95-105, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje, Rozwój, Analiza SWOT
Institutions, Development, SWOT analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M10; H76; H83
summ., streszcz.
Kraj/Region
Region górnośląski
Abstrakt
Celem głównym artykułu jest ocena perspektyw rozwojowych instytucji ochrony dziedzictwa przemysłowego w Polsce na przykładzie regionu górnośląskiego. By tak przedstawiony cel zrealizować, przedstawiono wyniki analizy SWOT i PESTEL dotyczące Międzynarodowego Centrum Dokumentacji i Badań nad Dziedzictwem Przemysłowym dla Turystyki. Zgodnie z uzyskanymi wynikami silne strony Centrum - w tym m.in. wsparcie finansowe ze strony UM Zabrze - i szanse w postaci rosnącej popularności turystyki industrialnej, pozwalają pozytywnie ocenić perspektywy rozwojowe Centrum. Niemniej jego dalsze istnienie i rozwój wymagają kompletnej strategii działania i jej konsekwentnego wdrażania. (abstrakt oryginalny)

The main aim of the article is the assessment of development prospects for the industrial heritage protection institutions in Poland on the example of the Górny Śląsk region. To achieve this aim, the paper presents the results of the SWOT analysis and the PESTEL analysis of the International Documentation and Research Centre on Industrial Heritage for Tourism. According to the obtained results, the Centre's strengths - including the financial support from the Zabrze City Office - and the opportunities in the form of increasing popularity of industrial tourism allow for a positive assessment of the Centre's development prospects. Nevertheless, its continued existence and development require a complete strategy and its consistent implementation.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Berliński, L., Penc-Pietrzak, I., Inżynieria projektowania strategii przedsiębiorstwa, Difi, Warszawa 2004.
 2. Brol, R., Sztando, A., Teoretyczne i praktyczne aspekty planowania strategicznego w skali regionalnej i lokalnej, [in:] M. Klamut (ed.), Planowanie kompetencji kadr w regionie istotą rozwoju Dolnego Śląska, Wrocław University of Economics, Wrocław 2009.
 3. Cercleux, A-L., Merciu, F-C., Merciu, G-L., Models ofTechnical and Industrial Heritage Re-Use in Romania, "Procedia Environmental Sciences" 2012, vol. 14.
 4. Grudzewski, W.M.. Hejduk, I.K., Metody projektowania systemów zarządzania, Difi, Warszawa 2004.
 5. Hacquebord, L. Avango, D., Industrial Heritage Sites in Spitsbergen (Svalbard), South Georgia and the Antarctic Peninsula: Sources of Historical Information, "Polar Science" 2016, vol. 10, no. 3.
 6. Kaplan, R.S., Norton, D.P., Strategiczna karta wyników - jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa 2001.
 7. Ifko, S., Comprehensive Management ofIndustrial Heritage Sites as a Basis for Sustainable Regeneration, "Procedia Engineering" 2016, vol. 161.
 8. Łukasiewicz, J., Zasady organizacyjnej elastyczności aparatu administracji publicznej, LexisNexis, Warszawa 2006.
 9. Miszczuk, A., Samorządterytorialny jako stymulator lokalnego i regionalnego rozwoju gospodarczego, [in:] A. Miszuk, M. Miszczuk, K. Żuk (eds.), Gospodarka samorządu terytorialnego, PWN, Warszawa 2007.
 10. Potoczek, A., Zarządzanie w systemie samorządu terytorialnego, [in:] J. Adamiak, W. Kosiedowski, A. Potoczek, B. Słowińska (eds.), Zarządzanie rozwojem regionalnym i lokalnym. Problemy teorii i praktyki, Wydawnictwo Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2001.
 11. Sudoł, S., Przedsiębiorstwo, PWE, Warszawa 2006.
 12. Sztando, A., Typowe problemy planowania strategicznego w polskich samorządach, [in:] M. Dylewski (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego - rozwój, innowacyjność, infrastruktura. Seria ekonomiczne problemy usług, "Academic Journal", no. 501, University of Szczecin, Szczecin 2008.
 13. Ziółkowski, M., Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, [in:] A. Zalewski (ed.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, SGH, Warszawa 2005
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2017.51.3.95
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu