BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Studzińska Dominika (Uniwersytet Gdański), Nowicka Klaudia (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ruch bezwizowy na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej na przykładzie granicy polsko-rosyjskiej
The Visa Free Traffic at the European Union External Borderson the Example Of The Polish-Russian Border
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 45-58, rys., tab., bibliogr.24 poz.
Słowa kluczowe
Granice państwa, Granice UE, Ruch graniczny
State boundaries, EU borders, Border movement
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Rosja, Polska
Russia, Poland
Abstrakt
Celem artykułu jest ukazanie liberalizacji reżimu wizowego na zewnętrznych granicach Unii Europejskiej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na granicę polsko-rosyjską. Ruch bezwizowy na pograniczu polsko-rosyjskim stanowi interesujący problem badawczy, ze względu na pilotażowy charakter obwodu kaliningradzkiego w relacjach unijno-rosyjskich. Ponadto pozostaje niewykorzystanym narzędziem integracji transgranicznej i rozwoju zmarginalizowanych obszarów przygranicznych. Artykuł został opracowany na podstawie przeglądu literatury oraz badań własnych autorek, które zostały przeprowadzone w latach 2012-2014 na obszarze włączonym do ruchu bezwizowego. Badaniem objęto przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych oraz przedsiębiorców zarówno z polskiej, jak i rosyjskiej strefy przygranicznej1(abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to show the liberalization of the visa regime at the EU external borders, with particular emphasis on the Polish-Russian border. The introduction of visa-free movement in the Polish-Russian borderland is an interesting research problem, due to the pilot nature of the Kaliningrad region and its relations with the EU, Russia. Additionally, the local border traffic at the Polish-Russian border is a kind of experiment in abolishing the visa regime with the Russian Federation. The article based on existing literature and the author's own fieldwork, which were conducted with local and regional authorities and entrepreneurs from both the Polish and the Russian border zone in the years 2012-2014.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anisiewicz R. 2014. Mały ruch graniczny - nowy etap kształtowania powiązań transgranicznych na pograniczu polsko-rosyjskim. [W:] S. Ciok, S. Dołzbłasz (red.), Współczesne wyzwania polityki regionalnej i gospodarki przestrzennej. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław, s. 147-158.
 2. Anisiewicz R., Palmowski T. 2014. Small border traffic and cross-border tourism between Poland and the Kaliningrad Oblast of the Russian Federation. Queastiones Geographicae, 33: 79-85.
 3. Cichocki B. 2004. Wschodnia granica zewnętrzna rozszerzonej Unii Europejskiej. Prace OSW, War-szawa.
 4. Doliwa-Klepacka A. 2011. Możliwości odstąpienia od reżimu wizowego przy przekraczaniu zewnętrz-nej granicy Unii Europejskiej. [W:] M. Zdanowicz (red.), Przyjazna granica niezbędnym elementem wzmacniania stosunków społeczeństw Polski i Rosji. Białostockie Studia Prawnicze, Białystok, s. 142-157.
 5. Drugie sprawozdanie z wdrażania i funkcjonowania przepisów dotyczących małego ruchu granicz-nego wprowadzonych rozporządzeniem nr 1931/2006. 2011. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady, Bruksela.
 6. Dudzińska K., Dyner A. 2013. Mały ruch graniczny między obwodem kaliningradzkim a Polską - wy-zwania, szanse i zagrożenia. Policy Paper, PISM, Warszawa.
 7. Fomina J. 2012. Umowa o małym ruchu granicznym z obwodem kaliningradzkim: sukces polskiej prezydencji oraz budowanie zaufania między Polską a Rosją. Analiza Fundacji Batorego, Warszawa.
 8. Jaroszewicz M. 2012. Niemożliwe uczynić możliwym. Perspektywy ruchu bezwizowego pomiędzy UE a wschodnimi partnerami. Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa.
 9. Kamiński K. 2013. Mały ruch graniczny - pół roku od wejścia w życie umowy, Nowa Europa Wschod-nia (http://www.new.org.pl/2Ul3-03-03,maly_ruch_graniczny.html).
 10. Moraczewska A. 2008. Transformacja funkcji granic Polski. UMCS, Lublin.
 11. Palmowski T. 2008. Wybrane problemy pogranicza polsko-rosyjskiego po wprowadzeniu Układu z Schengen. [W:] S. Dołzbłasz, A. Raczyk (red.), Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław, s. 131-139.
 12. Palmowski T. 2013. Kaliningrad - szansa czy zagrożenie dla Europy Bałtyckiej? Wydawnictwo Bernar-dinum, Gdańsk-Pelplin.
 13. Rogoża J. Wierzbowska-Miazga A., Wiśniewska I. 2012. Wyspa na uwięzi. Kaliningrad między Mo-skwą a UE. OSW, Warszawa.
 14. Rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego (Dz.U. UE 2006, L 405).
 15. Sprawozdanie dotyczące wdrażania i funkcjonowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1342/2011 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 w sprawie włączenia obwodu kaliningradzkiego i niektórych polskich okręgów administracyjnych do obszaru uznawanego za strefę przygraniczną oraz dotyczące dwustronnej umowy zawartej w związku z tą zmianą między Polską a Federacją Rosyjską. 2014. Komisja Europejska, Bruksela.
 16. Straż Graniczna. 2016 (https://www.strazgraniczna.pl/pl/granica/statystyki-sg/2206,Statystyki-SG.html).
 17. Studzińska D. 2014. Ruch bezwizowy a rozwój turystyki na pograniczu polsko-rosyjskim. Przegląd Geograficzny, 86: 525-540.
 18. Studzińska D., Nowicka K. 2014. Mały ruch przygraniczny z perspektywy władz lokalnych i mieszkań-ców. Przykład granicy polsko-rosyjskiej. Prace i Studia Geograficzne, 54: 275-288.
 19. Umowa między Wspólnotą Europejską a Federacją Rosyjską o ułatwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskie, nr 22007A0517(01).
 20. Umowa o zasadach małego ruchu granicznego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Federacji Rosyjskiej (Dz.U. 2012, poz. 814).
 21. Wenerski Ł. 2014. Mały ruch graniczny pisany cyrylicą. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 22. Wenerski Ł., Kaźmierkiewicz P. 2013. Krajobraz pogranicza. Perspektywy i doświadczenia funkcjonowania małego ruchu granicznego z obwodem kaliningradzkim. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 23. Zdanowicz M., Doliwa-Klepacka A. 2010. Możliwości liberalizacji reżimu wizowego w ramach współ-pracy państw w Partnerstwie Wschodnim. [W:] M. Zdanowicz, T. Dubowski, A. Piekutowska (red.), Partnerstwo Wschodnie: Wymiary realnej integracji. Oficyna Wydawnicza ASPRA JR, Warszawa, s. 142-157.
 24. Żęgota K. 2014. Polityczne i prawnomiędzynarodowe uwarunkowania polsko-rosyjskiej umowy o małym ruchu granicznym. Przegląd Polityczny, 8: 213-227.58 Dominika Studzińska, Klaudia Nowicka
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu