BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiśniewski Szymon (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wpływ budowy południkowych obwodnic Łodzi na dostępność sieci dróg o najwyższych parametrach dla mieszkańców miasta
The Impact of the Construction of Łódź Ring Roads on the Accessibility to Road Network With the Highest Performance for The Residents of the City
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016, nr 34, s. 131-143, rys., tab., bibliogr.17 poz.
Słowa kluczowe
Transport samochodowy, Autostrady
Motor transport, Motorway
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Łódź
Lodz
Abstrakt
Artykuł koncentruje się na przeanalizowaniu wpływu wprowadzenia do sieci drogowej obwodnic Łodzi na dostępność transportową sieci dróg ekspresowych i autostrad dla mieszkańców. Osiągnięcie celu badania wymagało przyjęcia dwóch wariantów sieci drogowej - przed realizacją inwestycji i po oraz rozmieszczenia przestrzennego ludności Łodzi. Posługując się metodami analizy dostępności transportowej w postaci pomiaru odległości oraz dostępności kumulatywnej, określono zmiany bezwzględne i względne przestrzennego zróżnicowania dostępności czasowej punktowych elementów sieci dróg o najwyższych parametrach dla łodzian.(abstrakt oryginalny)

Article focuses on analyzing the impact of the introduction to the road network, east and west bypass of Łódź on transport accessibility of its inhabitants to the network of expressways and highways. The achievement of the purpose of the study required the adoption of two variants of the road network - before and after the investment and the spatial distribution of population of Łódź. Using the methods of analysis of the accessibility of transport in the form of distance measurement, the cumulative accessibility and potential accessibility determined to change the absolute and relative spatial diversity of time and potential accessibility of inhabitants of Łódź to elements of the road network with the highest parameters.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banister D., Berechman J. 2002. The Economic Development Effects of Transport Investments. [W:] A. Pearman, P. Mackie, J. Nellthrop, L. Giorgi (red.), Transport Projects, Programmes and Policies: Evaluation, Needs and Capabilities. Ashgate, Aldershot.
 2. Butler J.A. 2008. Designing geodatabases for transportation, ESRI Press, Redlands.
 3. Cheng J., Bertolini L. 2013. Measuring urban job accessibility with distance decay, competition and diversity. J. Transp. Geogr., 30: 100-109, DOI:10.1016/j.jtrangeo.2013.03.005.
 4. Domańska A. 2006. Wpływ infrastruktury transportu drogowego na rozwój regionalny. PWN, War-szawa.
 5. Goodchild M.F. 2013. Geographic Information Systems. [W:] B. Gomez, Jones J.P. III (red.), Research Methods in Geography, Wiley-Blackwell, s. 376-391.
 6. Komornicki T. 2015. Present and Future Spatial Accessibility of the Polish Sea Ports. Bulletin of the Maritime Institute in Gdańsk, 30(1): 59-71, DOI: 10.5604/12307424.1173059.
 7. Komornicki T., Rosik P., Śleszyński P., Solon J., Wiśniewski R., Stępniak M., Czapiewski K. 2013. Wpływ budowy autostrad i dróg ekspresowych na rozwój społeczno-gospodarczy i terytorialny Polski, Opracowanie wykonane przez Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk na zlecenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 8. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., przy współpracy M. Stępniaka i P. Siłki. 2010. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK PAN, 241, Warszawa.
 9. Koźlak A. 2012. Dostępność transportowa a mobilność przestrzenna na rynku pracy w województwie pomorskim. [W:] P. Rosik, R. Wiśniewski (red.), Dostępność i mobilność w przestrzeni. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, s. 119-128.
 10. LaGro Jr. J.A. 2013. Site Analysis. Informing Context-Sensitive and Sustainable Site Planning and Design. Wiley, New Jersey.
 11. Łatuszyńska M. 2004. Metody przewidywania efektów rozwoju międzynarodowej infrastruktury transportu, Problemy Ekonomiki Transportu, 1: 29-39.
 12. Michniak D., Więckowski M., Stępniak M., Rosik P. 2015. The impact of selected planned motorways and expressways on the potential accessibility of the Polish-Slovak borderland with respect to tourism development. Moravian Geographical Reports, 23, 1: 13-20.
 13. Rosik P. 2012. Dostępność lądowa przestrzeni Polski w wymiarze europejskim. Prace Geograficzne, 233: 307 s.
 14. Rosik P., Stępniak M. 2015. Monitoring of changes in road potential accessibility at municipality level in Poland, 1995-2015 Geographia Polonica 88, 4: 607-620.
 15. Rosik P., Stępniak M., Komornicki T., Pomianowski P. 2012. Monitoring spójności terytorialnej gmin w skali krajowej i międzynarodowej w latach 1995-2030. IV edycja konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.
 16. Taylor Z. 1999. Przestrzenna dostępność miejsc zatrudnienia, kształcenia i usług a codzienna ruchliwość ludności wiejskiej, Prace Geograficzne, 171.
 17. Wiśniewski S. 2015. Zróżnicowanie dostępności transportowej miasta w województwie łódzkim. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu