BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Aas Tor Helge (University of Agder, Norway), Breunig Karl Joachim (Oslo and Akershus University College, Norway)
Tytuł
Conceptualizing Innovation Capabilities : a Contingency Perspective
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 1, s. 7-24, rys., bibliogr. s. 19-22
Tytuł własny numeru
Innovation Capabilities: Affirming an Oxymoron?
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Strategia innowacyjna, Analiza zdolności strategicznych przedsiębiorstwa
Innovative character, Innovation strategy, Company's strategic ability analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Badania empiryczne potwierdziły istnienie pozytywnych relacji między realizacją działań innowacyjnych a przyszłymi wynikami organizacji. Firmy wykorzystują zasoby i możliwości do opracowywania innowacji w postaci nowych produktów, usług lub procesów. Niektóre firmy okazują się lepsze w odtworzeniu sukcesu innowacyjnego niż inne, a zdolność do tego określana jest jako zdolność do innowacji. Jednak termin ten nie jest jednoznacznie traktowany w literaturze. Istnieje kilka różnych definicji pojęcia, a rozróżnienie między zdolnościami innowacyjnymi a innymi rodzajami zdolności, takimi jak zdolności dynamiczne, nie zostało jednoznacznie określone, ani też zależności między tym pojęciem a innymi koncepcjami opartymi na zasobach i zdolnościach w teorii strategii. Chociaż zdolność do innowacji jest coraz bardziej identyfikowana jako kluczowa dla trwałej konkurencyjności przedsiębiorstwa we współczesnych, niestabilnych i złożonych rynkach, związek strategia - innowacje jest słabo rozwinięty w prowadzonych badaniach. Aby przezwyciężyć to wyzwanie, niniejszy artykuł podnosi następujące pytanie badawcze: Jaki rodzaj zdolności innowacyjnych jest potrzebny do pomyślnego wprowadzenia innowacji? Biorąc pod uwagę istniejące badania wybraliśmy konceptualny projekt badawczy po to, aby odpowiedzieć na nasze pytanie badawcze. W artykule uwzględniono ramy pojęciowe, aby omówić, jakie zdolności innowacyjne firmy muszą posiadać, aby odtworzyć sukces innowacyjny. Biorąc pod uwagę dokładne zbadanie obecnej literatury dotyczącej zdolności innowacyjnych oraz powiązania strategia-innowacje, sugerujemy, aby zdolności innowacyjne rozpatrywać w dwóch wymiarach - innowacyjności i cech rynkowych. Te ramy umożliwiają identyfikację czterech różnych kontekstów zdolności innowacyjnych w matrycy dwa na dwa. Omawiamy rodzaje innowacji, które są niezbędne w czterech różnych kontekstach. Te nowe ramy przyczyniają się do zrozumienia powiązania strategiczno-innowacyjnego, a także wyjaśniają pojęcie zdolności w literaturze strategicznej i ustanawia związek między tymi strukturami a teorią zarządzania innowacjami. (abstrakt oryginalny)

Empirical research has confirmed that a positive relationship exists between the implementation of innovation activities and the future performance of organizations. Firms utilize resources and capabilities to develop innovations in the form of new products, services or processes. Some firms prove to be better at reproducing innovation success than others, and the capacity to do so is referred to as innovation capability. However, the term innovation capability is ambiguously treated in extant literature. There are several different definitions of the concept and the distinction between innovation capabilities and other types of capabilities, such as dynamic capabilities, is neither explicitly stated, nor is the relationship between the concept and other resource- and capability-based concepts within strategy theory established. Although innovation is increasingly identified as crucial for a firm's sustainable competitiveness in contemporary volatile and complex markets, the strategy-innovation link is underdeveloped in extant research. To overcome this challenge this paper raises the following research question: What type of innovation capabilities are required to innovate successfully? Due to the status of the extant research, we chose a conceptual research design to answer our research question and the paper contributes with a conceptual framework to discuss what innovation capabilities firms need to reproduce innovation success. Based on careful examination of current literature on innovation capability specifically, and the strategy-innovation link in general, we suggest that innovation capability must be viewed along two dimensions - innovation novelty and market characteristics. This framework enables the identification of four different contexts for innovation capabilities in a two-by-two matrix. We discuss the types of innovation capabilities necessary within the four different contexts. This novel framework contributes to the understanding of the strategy-innovation link as well as clarifies the conceptual understanding of capabilities within the strategy literature and establishes the relationship between these structures and innovation management theory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J. B. (1991). Firm resources and sustained competitive advantage. Journal of Management, 17(1), 99- 120.
 2. Barreto, I. (2010). Dynamic capabilities: A review of past research and an agenda for the future. Journal of Management, 36(1), 256-280.
 3. Belderbos, R., Carree, M., & Lokshin, B. (2004). Cooperative R&D and firm performance. Research Policy, 33(10), 1477-1492.
 4. Bowen, F. E., Rostami, M., & Steel, P. (2010). Timing is everything: A metaanalysis of the relationships between organizational performance and innovation. Journal of Business Research, 63(11), 1179-1185.
 5. Brown, T. (2009). Change by Design: How Design Thinking Transforms Organizations and Inspires Innovation. HarperCollins.
 6. Chandy, R. K., & Tellis, G. J. (2000). The incumbent's curse? Incumbency, size and radical product innovation. Journal of Marketing, 64(3), 1-17.
 7. Cohen, W. M., & Levinthal, D. A. (1990). Absorptive capacity: A new perspective on learning and innovation. Administrative Science Quarterly, 35(1), 128152.
 8. Crossan, M. M., & Apaydin, M. (2010). A multi-dimensional framework of organizational innovation: A systematic review of the literature. Journal of Management Studies, 47(6), 1154-1191.
 9. Cuevas-Rodnguez, G., Cabello-Medina, C., & Carmona- Lavado, A. (2014). Internal and external social capital for radical product innovation: Do they always work well together? British Journal of Management, 25(2), 266-284.
 10. Danneels, E. (2002). The dynamics of product innovation and firm competences. Strategic Management Journal, 23(12), 1095-1121.
 11. Dewar, R. D., & Dutton, J. E. (1986). The adoption of radical and incremental innovations: An empirical analysis. Management Science, 32(6), 14221433.
 12. Eisenhardt, K. M. (2004). Speed and Strategic Change: How managers accelerate decision making. In R. Katz (Ed.), The human side of managing technological innovation (pp. 508-518). New York: Oxford University Press.
 13. Eisenhardt, K. M., & Martin, J. A. (2000). Dynamic capabilities: Why are they? Strategic Management Journal, 21(10/11), 1105-1121.
 14. Ettlie, J. E. (1983). Organizational policy and innovation among suppliers to the food processing sector. Academy of Management Journal, 26(1), 27-44.
 15. Fores, B., & Camisón, C. (2016). Does incremental and radical innovation performance depend on different types of knowledge accumulation capabilities and organizational size? Journal of Business Research, 69(2), 831-848.
 16. Forsman, H. (2011). Innovation capacity and innovation development in small enterprises. A comparison between the manufacturing and service sectors. Research Policy, 40(5), 739-750.
 17. Francis, D., & Bessant, J. (2005). Targeting innovation and implications for capability development. Technovation, 25(3), 171-183.
 18. Francis, D. L. (2000). Assessing and improving innovation capability in organisations. (Doctoral dissertation), University of Brighton.
 19. Guan, J., & Ma, N. (2003). Innovative capability and export performance of Chinese firms. Technovation, 23(9), 737-747.
 20. Helfat, C. E. (2003). Stylized facts regarding the evolution of organizational resources and capabilities. In C. E. Helfat (Ed.), The SMS Blackwell Handbook of Organizational Capabilities: Emergence, Development, and Change (pp. 1-14). Oxford: Blackwell Publishing.
 21. Helfat, C. E., Finkelstein, S., Mitchell, W., Peteraf, M. A., Singh, H., Teece, D., & Winter, S. G. (Eds.). (2007). Dynamic Capabilities: Understanding Strategic Change in Organizations. Malden, MA: Blackwell Publishing.
 22. Helfat, C. E., & Peteraf, M. A. (2003). The dynamic resource-based view: Capability lifecycles. Strategic Management Journal, 24(10), 997-1010.
 23. Hertog, P. d., van der Aa, W., & de Jong, M. W. (2010). Capabilities for managing service innovation: Towards a conceptual framework. Journal of Service Management, 21(4), 490-514.
 24. Hill, A. V., Collier, D. A., Froehle, C. M., Goodale, J. C., Metters, R. D., & Verma, R. (2002). Research opportunities in service process design. Journal of Operations Management, 20(2), 189-202.
 25. Hill, L. A., Brandeau, G., Truelove, E., & Lineback, K. (2015). The capabilities your organization needs to sustain innovation. Harvard Business Review (January 14).
 26. Keskin, H. (2006). Market orientation, learning orientation, and innovation capabilities in SMEs: An extended model. European Journal of innovation Managemen, 9(4), 396-417.
 27. Kimbell, L. (2011). Rethinking design thinking: Part I. Design and Culture, 3(3), 285-306.
 28. Kogut, B., & Zander, U. (1993). Knowledge of the firm and the evolutionary theory of the multinational corporation. Journal of International Business Studies, 24(4), 625-645.
 29. Laursen, K. (2011). User-producer interaction as a driver of innovation: Costs and advantages in an open innovation model. Science and Public Policy, 38(9), 713.
 30. Lawson, B., & Samson, D. (2001). Developing innovation capability in organisations: A dynamic capabilities approach. International Journal of Innovation Management, 5(3), 377-400.
 31. Leonard-Barton, D. (1992). Core-capabilities and core rigidities: A paradox in managing new product development. Strategic Management Journal, 13, 111-125.
 32. Lidija, B., & Robert, D. H. (2014). Dynamic capabilities vs. innovation capability: Are they related? Journal of Small Business and Enterprise Development, 21(3), 368-384.
 33. Lightfoot, H. W., & Gebauer, H. (2011). Exploring the alignment between service strategy and service innovation. Journal of Service Management, 22(5), 664-683.
 34. Lockwood, T. (2010). Design Thinking. Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value. New York: Allworth Press.
 35. Martin, X., & Mitchell, W. (1998). The influence of local search and performance heuristics on new design introduction in a new product market. Research Policy, 26(7), 753-771.
 36. Martinkenaite, I., & Breunig, K. J. (2016). The emergence of absorptive capacity through micro-macro level interactions. Journal of Business Research, 69(2), 700-708.
 37. Narcizo, R.B., Canen, A.G., & Tammela, I. (2017). A conceptual framework to represent the theoretical domain of "innovation capability" in organizations. Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation, 13(1), 145-164.
 38. Penrose, E. T. (1959). The Theory of the Growth of the Firm. New York: John Wiley and Son.
 39. Petraf, M. A. (1993). The cornerstones of competitive advantage: A resource-based view. Strategic Management Journal, 14(3), 179- 191.
 40. Porter, M. E. (1980). Competitive Strategy. New York: Free Press.
 41. Porter, M. E. (1985). Competitive Advantage: Creating and Sustaining Superior Performance. New York: The Free Press.
 42. Rubera, G., & Kirca, A. H. (2012). Firm innovativeness and its performance outcomes: A meta-analytic review and theoretical integration. Journal of Marketing, 76(3), 130-147.
 43. Sandberg, B., & Aarikka-Stenroos, L. (2014). What makes it so difficult? A systematic review on barriers to radical innovation. Industrial Marketing Management, 43(8), 1293-1305.
 44. Song, M., & Thieme, J. (2009). The role of suppliers in market intelligence gathering for radical and incremental innovation. Journal of Product Innovation Management, 26(1), 43-57.
 45. Soosay, C. A., Hyland, P. W., & Ferrer, M. (2008). Supply chain collaboration: Capabilities for continuous innovation. Supply Chain Management: An International Journal, 13 (2), 160-169.
 46. Spender, J.-C. (1996). Making knowledge the basis of a dynamic theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(Winter Special Issue), 45-62.
 47. Subramaniam, M., & Venkatraman, N. (2001). Determinants of transnational new product development capability: Testing the influence of transferring and deploying tacit overseas knowledge. Strategic Management Journal, 22(4), 359-378.
 48. Subramaniam, M., & Youndt, M. A. (2005). The influence of intellectual capital on the types of innovative capabilities. Academy of Management Journal, Vol. 48, (No. 3, ), 450-463.
 49. Tallman, S. B. (2003). Dynamic Capabilities: Oxford: Oxford University Press.
 50. Teece, D. J. (2014). The foundations of enterprise performance: Dynamic and ordinary capabilities in an (economic) theory of firms. The Academy of Management Perspectives, 28(4), 328-352.
 51. Teece, D. J., Pisano, G., & Shuen, A. (1997). Dynamic capabilities and strategic management. Strategic Management Journal, 18(7), 509-534.
 52. Terziovski, M. (2007). Building Innovation Capability in Organizations: An International Cross-case Perspective. London: Imperial College Press.
 53. Tidd, J. (2012). From Knowledge Management to Strategic Competence: Assessing Technological, Market and Organizational Inoovatation. London: Imperial College Press.
 54. Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Administrative Science Quarterly, 31, 439465.
 55. Wernerfelt, B. (1984). Resource-based view of the firm. Strategic Management Journal, 5(2), 171-180.
 56. Yoo, Y., & Kim, K. (2015). How Samsung became a design powerhouse. Harvard Business Review, 93(9), 72-12.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171311
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu