BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Piotr (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Baran Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Application of the Malmquist Productivity Index to Examine Changes in the Efficiency of Humanities Faculties
Zastosowanie Indeksu Produktywności Malmquista do badania zmian efektywności wydziałów reprezentujących nauki humanistyczne
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 43-52, tab., rys., bibliogr. 34 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Efektywność, Wskaźniki produktywności
Higher education, Effectiveness, Productivity indicators
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem podjętych badań było określenie zmian w efektywności wydziałów grupy nauk humanistycznych z zastosowaniem indeksu produktywności Malmquista (MPI). W analizach uwzględniono 14 jednostek organizacyjnych uczelni podległych nadzorowi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dla których dostępne były odpowiednie dane. W latach 2008/2009 - 2014/2015 przeciętna wartość indeksu Malmquista wynosiła 28%, co wskazuje na poprawę produktywności wydziałów. Zmiany postępu technologicznego nie miały wpływu na wielkość indeksu, ponieważ średnia wartość w analizowanym okresie oscylowała wokół jedności. Głównym czynnikiem wzrostu produktywności wydziałów były zmiany w zakresie efektywności technicznej, które kształtowały się przeciętnie na poziomie 34% rocznie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this study was to determine changes in efficiency of humanities faculties using the Malmquist Productivity Index (MPI). The analysis included 14 university organisational units supervised by the Minister of Science and Higher Education, for which relevant data were available. In the period from 2008/2009 to 2014/2015, the average Malmquist index value was 28%, indicative of increased faculty productivity. Changes in technology growth did not affect the index figure, as their average in the analysed period was around 1. Changes in technical efficiency, which amounted to 34% per year on average, were the main factor driving increased productivity of faculties. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abbott, M., Doucouliagos, C. (2003). The Efficiency of Australian Universities: a Data Envelopment Analysis. Economics of Education Review, 22, 89-97.
 2. Agasisti, T., Johnes, G. (2009). Beyond frontiers: comparing the efficiency of higher education decision-making units across more than one country. Education Economics, 1, 59-79.
 3. Agasisti, T., Pérez-Esparrells, C. (2010). Comparing efficiency in a cross-country perspective: the case of Italian and Spanish state universities. Higher Education, 59, 85-103.
 4. Agasisti, T., Ricca, L. (2016). Comparing the Efficiency of Italian Public and Private Universities (2007-2011): An Empirical Analysis. Italian Economic Journal, 2, 57-89.
 5. Baran, J. (2014). Changes in productivity of agriculture after Polish accession to the European Union. Acta Sci. Pol. Oeconomia, 13 (3), 5-15.
 6. Bayraktar, E., Tatoglu, E., Zaim, S. (2013). Measuring the relative efficiency of quality management practices in Turkish public and private universities. Journal of Operational Research Society, 64, 1810-1830.
 7. Bórawski, P., Pawlewicz, A. (2006). Efektywność ekonomiczna indywidualnych gospodarstw rolnych w aspekcie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego [Economic efficiency of individual agricultural farms in the context of sustained development of rural areas on the example of the Warmińsko- -Mazurskie province]. Research Bulletin of the Wrocław University of Environmental and Life Sciences, 540, 91-97 [in Polish].
 8. Carrington, R., Coelli, T., Rao, D.S.P. (2005). The Performance of Australian Universities: Conceptual Issues and Preliminary Results. Economic Papers, 2, 145-163.
 9. Coelli, T.J., Prasada, Rao D.S., O'Donnell, C.J., Battese, G.E. (2005). An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis. Springer, New York.
 10. Cooper, W.W., Seiford, L.M., Tone, K. (2007). Data Envelopment Analysis. A Comprehensive Text with Models, Applications, References and DEA-Solver Software. Kluwer Academic Publisheres, New York.
 11. Czerepaniak-Walczak, M. (Ed.) (2013). Fabryki dyplomów czy universitas? [Diploma mills or universities?]. Impuls Publishing House, Kraków.
 12. Ćwiąkała-Małys, A. (2010). Pomiar efektywności procesu kształcenia w publicznym szkolnictwie akademickim [Measuring the efficiency of the teaching process in public university education], Wrocław University Press, Wrocław [in Polish].
 13. Färe, R., Grosskopf, S., Norris, M., Zhang, Z. (1994). Productivity Growth, Technical Progress, and Efficiency Change in Industrialized Countries. The American Economic Review, 84, 66-83.
 14. Glass, J.C., McCallion, G., McKillop, D.G., Rasaratnam, S., Stringer, K.S. (2006). Implications of Variant Efficiency Measures for Policy Evaluations in UK Higher Education. Socio-Economic Planning Sciences, 40, 119-142.
 15. Hu, Y., Liang, W. (2008). Malmquist index analysis of the dynamic changes in scientific research productivity of some Chinese universities before and after merger. Frontiers of Education in China, 3, 429-447.
 16. Johnes, J., Johnes, G. (1995). Research Funding and Performance in U.K. University Departments of Economics: A Frontier Analysis. Economics of Education Review, 14, 301-314.
 17. Jóźwiak, W. (1998). Efektywność gospodarowania w rolnictwie [Efficiency of agricultural management] [In:] A. Woś (Ed.), Encyklopedia agrobiznesu [Agricultural business encyclopaedia]. Fundacja Innowacja Publishing House, Warszawa [in Polish].
 18. Kaneko, M. (1997). Efficiency and Equity in Japanese Higher Education. Higher Education, 34, 165-181.
 19. Kounetas, K., Anastasiou, A., Mitropoulos, P. (2011). Departmental efficiency differences within a Greek University: An application of a DEA and Tobit analysis. International Transactions in Operational Research, 5, 545-559.
 20. Kozuń-Cieślak, G. (2013a). Efektywność - rozważania nad istotą i typologią [Efficiency - thoughts on its essence and typology]. Studia i Prace - Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego, 16, 13-42 [in Polish].
 21. Kozuń-Cieślak, G. (2013b). Efektywność - ewolucja koncepcji w retrospekcji teorii ekonomii [Efficiency - conceptual evolution in economic theory retrospection]. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 128, 157-181.
 22. Kulawik, J. (2010). Efektywność przedsiębiorstw wielkotowarowych w rolnictwie [Efficiency of large-scale enterprises in agriculture]. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 3 (324), 43-63 [in Polish].
 23. Leitner, K.H., Prikoszovits, J., Schaffhauser-Linzatti, M., Stowasser, R., Wagner, K. (2007). The impact of size and specialisation on universities' department performance: a DEA analysis applied to Austrian universities. Higher Education, 53, 517-538.
 24. Mamun, S.A.K., Rahman, M.M. (2016). An investigation on allocative efficiency and implications of new funding plans for Australian universities. Educational Research for Policy and Practice, 15, 71-82.
 25. Penc, J. (1997). Leksykon biznesu [A business lexicon]. Placet, Warszawa [in Polish].
 26. Pietrzak, P. (2016). Efektywność funkcjonowania publicznych szkół wyższych w Polsce [Efficiency of functioning of public universities in Poland]. Warsaw University of Life Sciences Press, Warsaw [in Polish].
 27. Sułkowski, Ł. (2016). Kultura akademicka. Koniec utopii? [Academia culture. The end of utopia?]. PWN, Warszawa [in Polish].
 28. Szkolnictwo wyższe w Polsce [Higher educaton in Poland (2013)]. Ministry of Science and Higher Education Press, Warszawa [in Polish].
 29. Szuwarzyński, A. (2006). Metoda DEA pomiaru efektywności działalności dydaktycznej szkół wyższych [The DEA method of measuring the efficiency of teaching activities of universities]. Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2 (28), 78-88 [in Polish].
 30. Świtłyk, M., Wilczyński, A. (2015). Zastosowanie indeksu Malmquista do badania zmian efektywności uczelni publicznych [Using the Malmquist index to measure changes in efficiency of public universities]. Working Papers of the Wrocław University of Economy, 401, 514-524 [in Polish].
 31. Taylor, B., Harris, G. (2004). Relative efficiency among South African universities: A data envelopment analysis. Higher Education, 47, 73-89.
 32. Wolszczak-Derlacz, J. (2013). Efektywność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa publicznych szkół wyższych w Polsce [The scientific, teaching and implementation efficiency of public universities in Poland]. Gdańsk University of Technology Press, Gdańsk [in Polish].
 33. Wolszczak-Derlacz, J. (2015). Analiza efektywności działalności uczelni europejskich i amerykańskich - podejście nieparametryczne [Analysing the efficiency of activities of European and US universities - a non-parametric approach]. Ekonomia, 40, 109-130 [in Polish].
 34. Worthington, A.C., Lee, B.L. (2008). Efficiency, technology and productivity change in Australian universities, 1998-2003. Economics of Education Review, 27, 285-298.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.32
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu