BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sługocki Waldemar (Uniwersytet Zielonogórski)
Tytuł
Polityka miejska a konkurencyjność polskich miast
The Urban Politics and City Competitiveness in Poland
Źródło
Marketing i Rynek, 2017, nr 10 (CD), s. 622-641, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Miasto, Konkurencyjność, Atrakcyjność inwestycyjna, Krajowa Polityka Miejska, Polityka spójności, Rozwój regionalny
City, Competitiveness, Investing attractiveness, National Urban Policy, Cohesion policy, Regional development
Uwagi
streszcz., summ.; Artykuł dostępny na płycie CD
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest problematyce polityki miejskiej, jako elementowi polityki przestrzennej, a zarazem polityki o wymiarze strategicznym, która jest związana z polityką regionalną realizowaną, zarówno na poziomie Unii Europejskiej, jak i krajowym, regionalnym i lokalnym. Zmiana paradygmatu polityki spójności, rozpoczęcie dyskusji wewnątrz państw członkowskich Unii Europejskiej, szereg badań, a przede wszystkim bogaty dorobek organizacji międzynarodowych w tym zakresie pozwolił na wykreowanie nowego, terytorialnego podejścia do rozwoju, w tym wykreowania nowych instrumentów rozwojowych takich jak: ZIT-y, czyli zintegrowane inwestycje terytorialne. Polska także wpisała się w główny nurt przygotowania nowego wymiaru polityki rozwojowej, w tym przede wszystkim zbudowania polityki miejskiej pozwalającej w pełni wykorzystać potencjał polskich miast, tak aby były one swoistego rodzaju motorem kreowania przestrzennego, społecznego i gospodarczego rozwoju Polski. Za cel artykułu przyjęto zaprezentowanie podstawowych pojęć, stopnia zaawansowania prac nad polityką miejską w Polsce, jej rolę oraz miejsce w dokumentach o charakterze strategicznym, planistycznym i przestrzennym, w tym jej wpływ na rozwój i konkurencyjność polskich miast. Chcąc osiągnąć zakreślone zamierzenie badawcze konieczne było uzyskanie odpowiedzi na poniżej sformułowane pytania badawcze. Po pierwsze: czy polityka miejska na kontynencie europejskim, w tym w Polsce przechodzi proces ewolucji, jeśli tak, to jakie są kierunki zmian? Po drugie: czy ewolucja polityki spójności Unii Europejskiej, zmiana jej paradygmatu wpływa na pozycję polityki miejskiej w polityce rozwoju Polski? Po trzecie wreszcie: czy sformułowany na poziomie centralnym dokument "Krajowa polityka miejska 2023" przyczynia się do wzrostu świadomości decydentów co do roli polityki miejskiej w świadomym budowaniu konkurencyjności polskich miast? Jednocześnie autor sformułował hipotezę, iż istnieje korelacja pomiędzy kształtowaniem polityki miejskiej a świadomym procesem zarządzania polskimi miastami, a w konsekwencji sukcesyjnym wzrostem ich konkurencyjności. (abstrakt oryginalny)

The article is devoted to urban policy issues, as part of spatial policy, but also to policies of strategic importance that are linked to regional policy, both at European Union and national, regional and local level. The change of the paradigm of cohesion policy, the start of discussions within the European Union Member States, a series of studies, and above all the rich achievements of international organizations in this field have allowed the creation of a new territorial approach to development, including the creation of new development instruments such as ZITs. Integrated territorial investment. Poland has also embraced the mainstream of the development of a new dimension in development policy, including, first and foremost, the construction of a city policy that fully exploits the potential of Polish cities so that they are a powerful engine of spatial, social and economic development of Poland. The aim of the article was to present the basic concepts, the degree of advancement of urban policy in Poland, its role and place in strategic, planning and spatial documents, including its impact on the development and competitiveness of Polish cities. In order to achieve the intended research goal it was necessary to answer the research questions below. Firstly, is urban policy on the continent of Europe, including Poland, undergoing evolution, if so, what are the directions of change? Secondly, is the evolution of the European Union's cohesion policy changing its paradigm influences the position of urban policy in Poland's development policy? Thirdly, is the central policy document "National Urban Policy 2023" contributing to increasing the awareness of decision-makers about the role of urban policy in the consciousness of building the competitiveness of Polish cities? At the same time the author formulated the hypothesis that there is a correlation between the shaping of urban policy and the conscious process of management of Polish cities, and consequently the successive increase of their competitiveness. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyn, A. (2012). Polityka miejska w Polsce w świetle polityki spójności UE na lata 2014-2020, Problemy Rozwoju Miast nr 2/2012, 7-15.
 2. Dziemianowicz, W., Jałowiecki, B., Krajewska, M. (2004). Polityka miejska a inwestycje zagraniczne w polskich metropoliach, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 3. Grochowski, M. (2010). Rozwój miast i regionów - między logiką paradygmatu konkurencyjności a terytorialnymi uwarunkowaniami polityki rozwoju, W: Z. Strzelecki i P. Legutko-Kobus (red.), Oblicza współczesnego kryzysu a polskie regiony, Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 4. Heffner, K. (2015). Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, W: Lokalizacja instytucji publicznych jako element polityki miejskiej i regionalnej, Opinie i Ekspertyzy Kancelarii Senatu RP nr OE-228.
 5. Jałowiecki, B. (2007). Metropolie - nowy etap rozwoju miast, W: G. Gorzelak i A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: EUROREG.
 6. Kotylak, S. (2013). Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług nr 107/2013, 149-170.
 7. Noworól, A. (2013). Ku nowemu paradygmatowi planowania terytorialnego, Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
 8. Sługocki, W. (2014). Od podejścia scentralizowanego do zregionalizowanego - próba określenia kierunków ewolucji polityki spójności UE realizowanej w Polsce w latach 2004-2020. W: E. Jakubowski, W. Sługocki (red.), Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 9. Sługocki, W. (2016). Rola funduszy Unii Europejskiej w budowaniu konkurencyjności polskich regionów, Marketing i Rynek nr 10/2016, 517-533.
 10. Smętkowski M. (2007). Delimitacja obszarów metropolitalnych w Polsce - nowe spojrzenie, W: G. Gorzelak i A. Tucholska (red.), Rozwój, region, przestrzeń, Warszawa: EUROREG.
 11. Stawasz, D., Nowakowska, A. (2013). Komunikacja społeczna a zarządzanie miastem, W: D. Stawasz i D. Sikora-Fernandez (red.), Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego wybrane zagadnienia i obszary działania, Warszawa: Wydawnictwo Placet.
 12. Szlachta, J. (2014). Europejski wymiar polityki miejskiej w Polsce, Studia KPZK PAN t. CLIII, 24-42.
 13. Zrałek, M. (2015). Polityka miejska wobec wyzwań starzejącego się społeczeństwa, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach nr 223/2015, 197-205.
 14. Żebrowska-Cielek, J. (2002). Angielsko-polski słownik terminologiczny programów rozwoju regionalnego, Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
 15. Krajowa polityka miejska 2023 (2015). Warszawa: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
 16. Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju 2030 (2011). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 17. Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy (2011). Bruksela: Komisja Europejska.
 18. Krajowa strategia rozwoju regionalnego. Regiony, miasta, obszary wiejskie (2010). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
 19. Zielona księga w sprawie spójności terytorialnej. Przekształcenie różnorodności terytorialnej w siłę, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Komitetu Regionów i Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela 6.10.2008, COM(2008) 616 wersja ostateczna.
 20. Nowa Encyklopedia Powszechna (2004). Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu