BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Cesarski Maciej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna polityka mieszkaniowa w poszukiwaniu i urzeczywistnianiu trwałego rozwoju
Social housing policy in the search and implementation of sustainable development
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 11-29, bibliogr. 47 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Polityka mieszkaniowa
Sustainable development, Housing policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Rola szerzej pojmowanej polityki mieszkaniowej o ambicjach oddziaływania na społeczne gospodarowanie w wymiarze cywilizacyjnym wynika przede wszystkim z wielowątkowego, wielopłaszczyznowego znaczenia zasobu mieszkaniowego i standardów jego zasiedlenia w równoważeniu rozwoju przestrzeni zamieszkiwania konstytuowanej przez procesy osadnicze i ich następstwa. Zasób mieszkaniowy jest wiodącym elementem infrastruktury osadniczej. W zasobie tym kumuluje to, co odnosi się do roli infrastruktury w rozwoju społecznym, ekonomicznym i przestrzenno-ekologicznym, a zatem do roli infrastruktury w rozwoju zrównoważonym. Potrzeba bardziej wyrównanych i poprawiających się warunków życia społeczności oraz społeczeństw stanowi rdzeń i zarazem mało dostrzegany sens trwałego zrównoważonego rozwoju. Sens tak ważny dla właściwego rozwoju przestrzeni zamieszkanej "promieniującego" na całą przestrzeń zamieszkiwania. Społecznie zorientowana polityka mieszkaniowa stanowiąca podstawę społecznie ukierunkowanej polityki osadniczej stanowi obiecującą dziedzinę badań i działań na tym polu.(fragment tekstu)

Post-war anti-social evolution of housing policy becomes an important factor in the post-2008 deepening structural crisis of capitalism and in the end of the market paradigm of economic growth. This speaks for the analysis of social housing policy as a basis for re-evaluation of the paradigm of civilizational development towards better realization of the concept of sustainable development. Shared overreaching goals of sustainable development are best shown through the concept of infrastructure inhabited settlement. In this approach lie methodological possibilities of filling sustainable development with commonly understood social content. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews D., Real house prices in OECD countries: the role of demand shocks and structural and policy factors, OECD, Economics Department, "Working Paper" No. 831, 2010.
 2. Andrzejewski A., Związki infrastruktury społecznej z rozmieszczeniem mieszkalnictwa oraz infrastruktury osadniczej, [w:] Kształtowanie infrastruktury społecznej w Polsce w latach 1971-1980 oraz uwarunkowania i przesłanki jej rozwoju w latach 1981-1985, KPPiPS PAN, INP UG, Gdańsk 1979.
 3. Askenazy P. et al., Manifest oburzonych ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty impasu, Krytyka Polityczna, Warszawa 2012 (http://docslide.pl/documents/manifest-oburzonych-ekonomistow.html).
 4. Arczyńska M., Pancewicz Ł., Miasto oszczędne - utopia, idea społeczna czy polityka miejska, "Czasopismo Techniczne. Architektura" nr 14, 2010.
 5. Bowen A., Kozluk T., Long-term productivity growth and the environment, "OECD Environment Working Papers" No. 102, 2016.
 6. Busina F., Human resource management in the building industry. The human problem in the building industry, Wolters Kluwer, Praha 2014.
 7. China's economy, Poverty elucidation day, "The Economist" October 20, 2014.
 8. China's future growth, "The Economist" October 25, 2014.
 9. Cesarski M., Fikcje rynku mieszkaniowego a prawo do miasta, [w:] Współczesny matrix? Fikcja w życiu gospodarczym, politycznym i społecznym, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015.
 10. Cesarski M., Infrastruktura osadnicza w gospodarce regionalnej - kwestie równoważenia rozwoju, "Studia i Prace KES" nr 3, 2012.
 11. Cesarski M., Kryzys istoty kapitalizmu, "Przyszłość: Świat - Europa - Polska" nr 2 (28), 2013, Biuletyn Komitetu Prognoz "Polska 2000 Plus" przy Prezydium PAN, Warszawska Drukarnia Naukowa, Warszawa 2013.
 12. Cesarski M., Mieszkalnictwo i osadnictwo w integracji europejskiej - możliwości i bariery.[w:] Integracja europejska - nowe bariery czy trwały kryzys?, red. nauk. K. Żukrowska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.
 13. Cesarski M., Mieszkalnictwo społeczne w państwach i perspektywie UE. Retrospekcja i wyzwania, "Problemy Rozwoju Miast" nr 1-2, 2009.
 14. Cesarski M., Od funkcjonalnego mieszkania ku zrównoważonej przestrzeni zamieszkiwania - rola infrastruktury osadniczej, "Studia i Prace KES" nr 2 (10), 2012.
 15. Cesarski M., Powojenna polityka mieszkaniowa w Europie Zachodniej - sektor publiczny a paradygmat wzrostu ekonomicznego, [w:] Kryzys, niepewność i niestabilność we współczesnej Europie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013.
 16. Cesarski M., Publiczna socjalna pomoc mieszkaniowa - losy, rozwiązania i treść, "Studia i Prace KES" nr 1, 2014.
 17. Cesarski M., Sociology of Housing in Poland - Genesis, Development and Future Prospects, "Warsaw Forum of Economic Sociology" Vol. 6, No. 1 (11), 2015.
 18. Cesarski M., Społeczne myślenie nad mieszkalnictwem i osadnictwem podstawą postępu urbanizacji - próba ujęcia globalnego, "Problemy Rozwoju Miast" nr 1, 2014.
 19. Cesarski M., Sprawiedliwość społeczna migracji osiedleńczych w kapitalizmie, [w:] Kapitalizm a sprawiedliwość społeczna, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 20. Cesarski M., Sytuacja mieszkaniowa w Polsce lat 2002-2014 - światowy kryzys, niewiadome i szanse zamieszkiwania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016.
 21. Cesarski M., Zrównoważona przestrzeń zamieszkiwania platformą regionalnej spójności społecznej - kontrowersje wokół perspektywy UE, "Problemy Polityki Społecznej. Studia i Dyskusje" nr 24 (1), 2014.
 22. Dameri R. P., Rosenthal-Sabroux C., Smart city and the value creation, [w:] Smart city: How to create public and economic value with high technology in urban space, red. R. P. Dameri, C. Rosenthal-Sabroux, Springer, Switschland 2014.
 23. Domański R. Przestrzenna transformacja gospodarki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 24. Donner Ch., Housing Policies in the European Union. Theory and Practice, Austrian Federal Ministry of Economic Affaires and Labour, Vienna 2000.
 25. Goryński J., Ekonomika budownictwa i polityka budowlana, wyd. III, PWE, Warszawa 1981.
 26. Harvey D., Bunt miast. Prawo do miast i miejska rewolucja, Fundacja Bęc Zmiana, Warszawa 2012.
 27. Harvey D., Przestrzenie globalnego kapitalizmu, IW KiP, Warszawa 2016.
 28. Guidelines on social housing. Principles and Examples, ECE, UN, New York, Geneva 2006.
 29. Housing Finance. Key Concepts and Terms, UN, New York, Geneva 1998.
 30. Housing in America. Nightmare on Main Street, "The Economist" August 20, 2016.
 31. Housing Why grumble? A silver lining to the housing cloud?, "The Economist" December 20, 2014.
 32. Husson M., Kapitalizm bez znieczulenia, KiW, Warszawa 2011.
 33. Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia. Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach, Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej, Komisja Europejska, Bruksela 2014 (http://ec.europa.eu/ regional_policy/sources/docoffic/official/reports/cohesion6/6cr_pl.pdf).
 34. Kassenberg A., Wyzwania ekologiczne Europy i Polski, [w:] Europejskie wyzwania dla Polski i jej regionów, red. A. Tucholska, MRR, Warszawa 2010.
 35. Kowalik T., W czynów uderzaj stal. Posłowie, [w:] P. Askenazy et al., Manifest oburzonych ekonomistów. Kryzys i dług w Europie: 10 fałszywych oczywistości, 22 sposoby na wyprowadzenie debaty impasu, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2012 (http:// docslide.pl/documents/manifest-oburzonych-ekonomistow.html).
 36. Kuźniarz B., Świętość pracy. Posłowie, [w:] T. Eagleton, Dlaczego Marks miał rację, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2014.
 37. Malpass P., Histories of social housing: a comparative approach, [w:] Social housing in Europe II. A review of policies and outcomes, red. K. Scanlon, Ch. Whitehead, LSE, London 2008.
 38. Osiński J., Sfera publiczna i sfera prywatna - w poszukiwaniu modus vivendi, [w:] Polityka publiczna we współczesnym państwie, red. nauk. J. Osiński, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014.
 39. Platje J., Czy zrównoważony rozwój gospodarczy jest warunkiem wstępnym rozwoju zrównoważonego?, [w:] Od koncepcji ekorozwoju do ekonomii zrównoważonego rozwoju, red. D. Kiełczewski, Wydawnictwo WSE w Białymstoku, Białystok 2009.
 40. Pluciński P., Miejskie (r)ewolucje. Radykalizm retoryki a praktyka reformy, "Praktyka Teoretyczna" nr 3 (9), 2013.
 41. Poverty and exclusion. Special eurobarometer, European Commission, Brussels 2007.
 42. Prigogine I., Stenglers I., Z chaosu ku porządkowi, PiW, Warszawa 1990.
 43. Przymeński A., Oliwa-Ciesielska M., Publiczna pomoc mieszkaniowa a demarginalizacja społeczna ludności ubogiej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2014.
 44. Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, "Problemy Ekorozwoju" nr 2, 2006.
 45. Sowell T., The housing boom and bust, Basics Books, New York 2009.
 46. Together towards competitive and resource-efficient urban mobility, COM 2013, 913 final, Annex 1, Brussels 2013 (https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/ urban/doc/ump/com(2013)913_en.pdf).
 47. Zadroga A., Ewolucja teorii ekonomii rozwoju w XX wieku: od kategorii wzrostu gospodarczego do koncepcji zrównoważonego rozwoju "Studia i Prace KES" nr 2 (26), 2015.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu