BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Determinants of Profitability of Enterprises of Meat Industry in Poland
Determinanty rentowności przedsiębiorstw z branży mięsnej w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 83-91, tab., rys., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Analiza Du Ponta, Rentowność, Przemysł mięsny
DuPont analysis, Profitability, Meat industry
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było określenie siły i kierunków oddziaływania wybranych czynników na rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw z branży mięsnej w Polsce w latach 2008-2012. Szczegółową analizą objęto 86 przedsiębiorstw, które zajmowały się ubojem żywca wieprzowego i przetwórstwem wieprzowiny oraz publikowały sprawozdania finansowe w analizowanym okresie. Rentowność badanych przedsiębiorstw określono na podstawie wskaźnika rentowności kapitału własnego. W celu określenia przyczyn jego zmian wykorzystano układ strukturalny, zwany analizą Du Ponta. Z badań wynika, że sektor mięsny charakteryzuje się stosunkowo małą rentownością. Związane jest to z dużymi kosztami produkcji, zwłaszcza pozyskania surowca oraz niskimi cenami sprzedaży produktów. Na sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw wpływa także duże rozdrobnienie branży oraz ograniczona specjalizacja. Dodatkowym utrudnieniem są skandale wybuchające w mediach dotyczące produktów spożywczych, które ograniczają zaufanie konsumentów do produktów mięsnych. Efektywne zarządzanie przedsiębiorstwami mięsnymi wymaga zatem dokładnej analizy wskaźników rentowności. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the strength and direction of influence of individual factors on the return on equity of the enterprises of the meat industry in Poland in 2008-2012. A detailed analysis covered 86 enterprises engaged in slaughtering and processing of pork and published financial reports in the analysed period. The profitability rate of the studied enterprises are identified based on the return on equity ratio. Du Pont analysis was used in order to determine the reasons for the change in structural system use. The research showed that the meat sector is characterized by relatively low profitability. This is primarily due to high production costs and low selling prices. The economic situation of the enterprises is affected by the high fragmentation of the industry and limited specialization. An additional difficulty are the emerging market affairs that reduce consumer confidence in meat products. Effective management of the enterprise of meat industry requires, therefore, successful analysis of indicators of profitability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1993). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wydaw. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 2. Bereżnicka, J., Franc-Dąbrowska, J. (2008). Płynność i rentowność w zmodyfikowanym modelu Du Ponta - próba weryfikacji. Roczniki Nauk Rolniczych, seria G, 95, 1, 183-191.
 3. Bórawski, P. (2009). Wykorzystanie modelu Du Ponta w ocenie rentowności gospodarstw pozyskujących alternatywne źródła dochodów. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 8 (4), 5-12.
 4. Cebrowska, T. (2010). Rachunkowość finansowa i podatkowa. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 5. Cheng, L., Wang, S., Qiao, Z. (2014). DuPont Model and Product Profitability Analysis Based on Activity-based Costing and Economic Value Added. European Journal of Business and Management, 6, 30, 25-35.
 6. Gitman, L.J., Zutter, C.J. (2012). Principles of Managerial Finance, 13th ed. Addison Wesle, USA.
 7. Jarka, S. (2005). Wykorzystanie analizy Du Ponta do oceny rentowności przedsiębiorstw. Roczniki Naukowe SERiA, 7, 1, 98-102.
 8. Radosiński, E. (2010). Wprowadzenie do sprawozdawczości, analizy i informatyki finansowej. Polskie Wydaw. Naukowe, Warszawa.
 9. Szczepankowski, P. (2007). Wycena i zarządzanie wartością przedsiębiorstwa. Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Szymańska, E. (2014). Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361, 250-258.
 11. Urban, R. (2011). Polski przemysł mleczarski, mięsny i drobiarski w Unii. Przemysł Spożywczy 3, 6-16.
 12. Waśniewski, T., Skoczylas, W. (2004). Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa.
 13. Wędzki, D. (2006). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 14. Wnuczak, P. (2012). Wpływ wybranych czynników na rentowność kapitałów własnych przedsiębiorstw notowanych na giełdzie papierów wartościowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 51, 401-412.
 15. Zelgalve, E., Sproge, I., Berzkalne, I. (2014). Profitability Assessment of Latvian Companies: Emphasis on ROE. Journal of Applied Economics and Business, 2, 45-58.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.36
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu