BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokiński Marcin (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland), Trębska Paulina (Warsaw University of Life Sciences), Gromada Arkadiusz (Warsaw University of Life Sciences)
Tytuł
Prevalence and Spatial Distribution of Fuel Poverty in Households in Poland
Skala i przestrzenne rozmieszczenie ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2017, R. 16, nr 3, s. 93-100, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarstwa domowe, Ubóstwo, Energetyka, Ubóstwo energetyczne
Households, Poverty, Energetics, Fuel poverty
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego. Celem artykułu jest scharakteryzowanie skali i przestrzennego rozmieszczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych w Polsce. W artykule ukazano najważniejsze przyczyny i skutki związane z tym problemem. Do analizy wykorzystano dane Głównego Urzędu Statystycznego oraz Instytutu Badań Strukturalnych. (abstrakt oryginalny)

Fuel poverty is a phenomenon of experiencing difficulties in satisfying basic energy needs at the place of residence at a reasonable cost, which consists of maintaining an adequate heat standard and supplying other energy types to meet the basic biological and social needs of household members. The aim of the article is to characterise the prevalence and spatial distribution of fuel poverty in Polish households. The article presents the main causes and effects associated with this problem. Data from the Central Statistical Office (GUS) and the Institute for Structural Research (IBS) was used for analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boczoń, J., Toczyski, W., Zielińska, A. (1991). Natura i kwestia ubóstwa. Ośrodek Badań Społecznych, Gdańsk.
 2. EPEE Consortium (2008a). Definition and Evaluation of fuel poverty in Belgium, Spain, France, Italy and the United Kingdom. Work Package 2 - Deliverable 7.
 3. EPEE Consortium (2008b). Diagnosis of Causes and consequences of fuel poverty in Belgium, France, Italy, Spain and United Kingdom. Work Package 2 - Deliverable 5.
 4. EPEE Consortium (2009). Tackling Fuel Poverty in Europe. Recommendations Guide for Policy Makers.
 5. GUS (2017). Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2015 roku. Warszawa.
 6. Kalinka, K. (2014). Ubóstwo na terenach wiejskich i rolniczych a kwestie publicznoprawne. [In:] J. Blicharz, L. Klat- -Wertelecka, E. Rutkowska-Tomaszewska (Eds), Ubóstwo w Polsce. Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wrocław.
 7. Kurowski, P. (2012). Zagrożenie ubóstwem energetycznym. Próba ustalenia zjawiska. Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki 01, 1 (79).
 8. Lis, M., Miazga, A., Sałach, K. (2016). Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce [Regional variation of poverty in Poland]. Instytut Badań Strukturalnych, IBS working paper, 9 [in Polish].
 9. Owczarek, D., Miazga, A. (2015). Ubóstwo energetyczne w Polsce - definicja i charakterystyka społeczna grupy. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 10. Pilch, T., Lepalczyk, I. (1995). Pedagogika społeczna. Żak, Warszawa.
 11. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2050 r. [Energy Policy of Poland until 2050] (2014). Warszawa.
 12. Pyka, M., Liszka, S., Czajkowski, J., Kukla, M. (2014). Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie. Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Instytut na rzecz Ekorozwoju, Katowice-Warszawa.
 13. Ratyński, W. (2003). Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Warszawa.
 14. Stępniak, A. (2016). Ubóstwo energetyczne. Informator dla pracowników pomocy społecznej. Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 15. Stępniak, A., Tomaszewska, A. (2013). Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna. Analiza problemu i rekomendacje, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa.
 16. Szamrej-Baran, I. (2011). Zmienne charakteryzujące ubóstwo energetyczne. Polska na tle krajów UE [In:] B. Kryk (Ed.), Trendy i wyzwania zrównoważonego rozwoju. Szczecin, 91-108.
 17. Szamrej-Baran, I. (2012). Identyfikacja ubóstwa energetycznego z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Prace Naukowe UE we Wrocławiu, Taksonomia 19. Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania. Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
 18. The UK Fuel Poverty Strategy (2008). 6th Annual Progress Report 2008. Fuel Poverty Statistics Annex, Defra iBEER.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2017.16.3.37
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu