BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Harasym Ruslan (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Rodzinka Jacek (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland), Skica Tomasz (University of Information Technology and Management in Rzeszów, Poland)
Tytuł
The Size of Local Government Administration at a Municipal Level as a Determinant of Entrepreneurship
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 2, s. 5-31, tab., bibliogr. s. 25-29
Tytuł własny numeru
Determinants of Entrepreneurship and Innovation
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Administracja publiczna, Administracja samorządowa, Przedsiębiorczość, Podmioty gospodarcze
Local government, Public administration, Self-government administration, Entrepreneurship, Business entity
Uwagi
streszcz., summ.
The article was prepared based on the results of a project that was financed from the funds of the National Science Centre given by decision number DEC-2013/11/B/HS4/01022.
Abstrakt
Niniejszy artykuł przyjmuje za cel zbadanie zależności pomiędzy rozmiarem administracji publicznej szczebla lokalnego, a poziomem przedsiębiorczości w poddanych badaniu jednostkach samorządu gminnego w Polsce. Opracowanie stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy rozmiar administracji samorządowej ma charakter stymulanty, czy destymulanty w procesie zakładania działalności gospodarczej. Innymi słowy, czy rozmiar administracji publicznej na szczeblu lokalnym (gminnym), wpływa pozytywnie, czy negatywnie na tworzenie nowych podmiotów gospodarczych. Podjęte w artykule zagadnienie jest istotne co najmniej z kilku powodów. Po pierwsze, obecny dorobek naukowy nie obfituje w publikacje łączące przedsiębiorczość z rozmiarami administracji samorządowej. Po drugie, zagadnienie determinant przedsiębiorczości, stanowi wciąż aktualny i nie w pełni zbadany (wyjaśniony), aspekt rozwoju lokalnych gospodarek. Finalnie, po trzecie, autorzy w ramach niniejszego tekstu proponują autorskie podejście do kwantyfikacji rozmiaru administracji samorządowej, modyfikując stosowane powszechnie miary lokalnej administracji publicznej. Mając na uwadze przytoczoną argumentację, niniejszy artykuł nie tylko wpisuje się w wyjaśnianie "zjawiska" przedsiębiorczości i jego determinant, ale również przyczynia się do budowania wiedzy o zależnościach pomiędzy rozmiarem samorządu lokalnego a poziomem przedsiębiorczości. Artykuł wypełnia tym samym lukę w aktualnym podejściu do badań nad związkiem na linii: przedsiębiorczość - rozmiar administracji samorządowej. Rozszerza on zasób wiedzy o analizowanych zależnościach i reorientuje dotychczasowe podejścia do badań, z efektów działania władz publicznych służących wspieraniu inicjatyw gospodarczych, na rozmiar administracji samorządowej jako czynnik wpływający na poziom przedsiębiorczości. (abstrakt oryginalny)

This article's aim is to examine a dependency between local government administration at a municipal level and the level of local entrepreneurship. This paper attempts to answer the question of whether the size of the local government administration has features of stimulant or de-stimulant in the process of setting up a business. In other words, does the size of public administration at a local level (municipal level) have a positive or negative impact on creating new business entities? This is important due to at least a couple of reasons. First of all, the current research achievements are not extensive, when it comes to the publications that link entrepreneurship and the size of local government administration. Secondly, the problem of entrepreneurship determinants constitutes still topical and not fully investigated (or explained) aspects of local economy development. Thirdly and finally, the authors of this article have proposed and copyrighted an approach to the quantification of the size of local government administration, modifying commonly used measures of local public administration. Thus, this article fits not only into the explanation of the entrepreneurship phenomenon and its determinants, but also contributes to the development of knowledge about dependencies between the size of local self-government and the entrepreneurship level. It expands the knowledge resource on analyzed dependencies and re-orients current approaches to similar research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acs, Z. J. & Szerb, L. (2007). Entrepreneurship, economic growth and public policy. Small Business Economics, 28(2 -3), 109-122.
 2. Aidis, R., Estrin, S. & Mickiewicz, T. M. (2012). Size matters: Entrepreneurial entry and government. Small Business Economics, 39(1), 119-139.
 3. Anderson, J. E. (2011). Public Finance. Boston: Wadsworth, Cengage Learning.
 4. Bania M. & Dahlke P. (2014). Samorząd terytorialny jako potencjalne źródło wsparcia sektora MŚP na przykładzie Wielkopolski. In D. J. Mierzejewski and J. Polcyn (Eds.), Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Economy Under European Integration (pp. 69-85). Piła: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile.
 5. Baqir, R. (1999). Districts, spillovers and government overspending, Policy Research Working Paper 2192, World Bank, Washington, DC.
 6. Schmidt, S. W., Shelley, M. C., Bardes, B. A. & Ford, L. E. (2013). American Government and Politics Today, 2013-2014 Edition. Boston: Wadsworth, Cengage Learning.
 7. Bj0rnskov, C. & Foss, N. (2008). Economic freedom and entrepreneurial activity: Some cross-country evidence. Public Choice, Public Choice, 134(3-4), 307-328.
 8. Boex, J. (2011). Exploring the Measurement and Effectiveness of the Local Public Sector: Toward a classification of local public sector finances and a comparison of devolved and deconcentrated finances. IDG Working Paper No. 2011-05, Urban Institute Center on International Development and Governance, Washington, DC.
 9. Boex, J. (2012). Providing basic public services at the door step of the people? Estimating the size of the local public sector in Bangladesh. IDG Policy Brief June 2012, Urban Institute Center on International Development and Governance, Washington, DC.
 10. Casero, J. C. D., Aunión, A. M. D., Escobedo, M. D. L. C. S. & Mogollón, R. H. (2015). Size of government and entrepreneurship. Analysis of three groups of countries with different economic development. FAEDPYME International Review-FIR, 4(6), 45-57.
 11. Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F. & Shleifer, A. (2002). The regulation of entry. The Quarterly Journal of Economics, 117(1), 1-37.
 12. Dollery, B. & Robotti, L. (2008). Alternative models of local government. In B. Dollery and L. Robotti (Eds.), The Theory and Practice of Local Government Reform (pp. 27-52). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
 13. Dropek, K. (2014). Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość w gminach województwa wielkopolskiego. Studia Oeconomica Posnaniensia, 2(2), 263.
 14. Dyrda G. (2014). Działania samorządu terytorialnego wspierające przedsiębiorczość - determinantę rozwoju lokalnego, wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin podkarpacia). Gospodarka i Finanse, 4, 89-99.
 15. El-Namaki, S.S. (1988). Encouraging entrepreneurship in developing countries. Long Range Planning 21(4), 98-106.
 16. Fuentelsaz, L., Gonzalez, C., Mafcas, J. P. & Montero, J. (2015). How different formal institutions affect opportunity and necessity entrepreneurship. BRQ Business Research Quarterly, 18(4), 246-258.
 17. Garand J.C., Ulrich J. & Ping, Xu. (2013). Fiscal policy in the American States. In D. Haider-Markels (Ed.), The Oxford Handbook of State and Local Government Politics, a volume of Oxford Handbooks of American Politics (pp. 611-643). New York: Oxford University Press.
 18. Garrett, T. A. & Rhine, R. M. (2006). On the size and growth of government. Review-Federal Reserve Bank of Saint Louis, 88(1), 13.
 19. Gnyawali, D. R. & Fogel, D. S. (1994). Environments for entrepreneurship development: Key dimensions and research implications. Entrepreneurship Theory and Practice, 18, 43-43.
 20. Goodman, J. P., Meany, J. W. & Pate, L. E. (1992). The government as entrepreneur: Industrial development and the creation of new ventures. In D. Sexton and J. Kasarda (Eds.), The State of the Art of Entrepreneurship (pp. 301-340). Boston: PWS-Kent Publishing Co.
 21. Grycuk, A. & Russel, P. (2014). Zaangażowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce w tworzenie instytucji wspierających przedsiębiorczość. Studia BAS, (1), 65-83.
 22. Heckelman, J. C. (2000). Economic freedom and economic growth: A short-run causal investigation. Journal of Applied Economics, 3(1), 71-91.
 23. Heller, P. S. & Tait, A. A. (1983). Government employment and pay: Some international comparisons, Occasional Paper No. 24, International Monetary Fund, Washington, DC.
 24. Chu, K. Y. & Hemming, R. (Eds.). (1991). Public Expenditure Handbook: A Guide to Public Policy Issues in Developing Countries, Washington, DC: International Monetary Fund.
 25. Henrekson, M. (2005). Entrepreneurship: a weak link in the welfare state?. Industrial and Corporate Change, 14(3), 437- 467.
 26. Higgins, M. J., Levy, D. & Young, A. T. (2006). Growth and convergence across the United States: Evidence from county-level data. The Review of Economics and Statistics, 88(4), 671-681.
 27. Hodler, R. (2009). Industrial policy in an imperfect world. Journal of Development Economics, 90(1), 85-93.
 28. Islam, A. (2015). Entrepreneurship and the allocation of government spending under imperfect markets. World Development, 70, 108-121.
 29. Ivanov, S., Tchavdarova, G., Savov, E. & Stanev, H. (2002). Does larger mean more effective? Size and the function of governments in Bulgaria. In P. Swianiewicz (Ed.), Consolidation or Fragmentation (pp. 167-217). Budapest: Local Government and Public Service Initiative.
 30. Kalseth, J. & Ratts0, J. (1995). Spending and overspending in local government administration: A minimum requirement approach applied to Norway. European Journal of Political Economy, 11(2), 239-251.
 31. Klapper, L., Laeven, L. & Rajan, R. (2006). Entry regulation as a barrier to entrepreneurship. Journal of Financial Economics, 82(3), 591-629.
 32. Koellinger, P. & Minniti, M. (2009). Unemployment benefits crowd out nascent entrepreneurial activity. Economics Letters, 103(2), 96-98.
 33. Korolewska, M. (2014). Polityka podatkowa gmin i miast na prawach powiatu w zakresie podatku od nieruchomości a wspieranie przedsiębiorczości przez samorząd terytorialny. Studia BAS, (1), 85-108.
 34. Labonte, M. (2010). Size and Role of Government: Economic Issues. Washington DC: DIANE Publishing.
 35. Larroulet, C. & Kouyoumdjian, J. P. (2009). Entrepreneurship and growth: A Latin American paradox?. The Independent Review, 14(1), 81-100.
 36. Mackenzie, G.A. (1991). Public sector employment. In K.Y. Chu & R. Hemming (Eds.), Public Expenditure Handbook: A Guide to Public Policy Issues in Developing Countries (pp. 41-46). Washington, DC: International Monetary Fund.
 37. Minniti, M. (2008). The role of government policy on entrepreneurial activity: Productive, unproductive, or destructive?. Entrepreneurship Theory and Practice, 32(5), 779-790.
 38. Motoyama, Y. & Wiens, J. (2015). Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship. Kansas City: Ewing Marion Kauffman Foundation.
 39. Nica, M. (2013). Spending allocation and entrepreneurship. Journal of International Entrepreneurship, 11(4), 351-369.
 40. Nyström, K. (2008). The institutions of economic freedom and entrepreneurship: Evidence from panel data. Public Choice, 136(3-4), 269-282.
 41. Parker, S. C. (2004). The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship. Cambridge: Cambridge University Press.
 42. Parker, S. C. (2007). Law and the economics of entrepreneurship. Comparative Labor Law and Policy Journal, 28(4), 695-716.
 43. Pevcin, P. (2012). Local government in Slovenia: Structure, size, and expenditure. Croatian and Comparative Public Administration, 12(3), 705-724.
 44. Phillips, K. L. & Chen, B. (2007). A panel data sensitivity analysis of regional growth in China. In L. Shuanglin and Z. Xiaodong (Eds.), Private Enterprises and China's Economic Development (pp. 126-141). London, New York: Routledge.
 45. Rapacz A. & Jaremen D. E. (2014). Rola władz lokalnych powiatu jeleniogórskiego w pobudzaniu przedsiębiorczości w turystyce. Folia Turistica, (32), 215-241.
 46. Salvino, R. (2007). Home Rule Effects on State and Local Government Size. Urban and Regional Analysis Group Working Paper No 701, Georgia State University, Georgia.
 47. Sellers, J. M., Barnes, J., Hoffmann-Martinot, V. & Shipper, A. (2003). Between national state and local society: Infrastructures of local governance in developed democracies. In University of South California, Paper presented at Urban Affairs Association Annual Meeting, Cleveland, OH.
 48. Shane, S. (2009). Why encouraging more people to become entrepreneurs is bad public policy. Small Business Economics, 33(2), 141-149.
 49. Skica, T., Bem, A. & Żygadlo, K. (2013). The role of local government in the process of entrepreneurship development. e-Finanse, 9(4), 1-24.
 50. Skica, T. & Bem, A. (2014). Rola samorządu terytorialnego w procesach stymulowania przedsiębiorczości. Studia Regionalne i Lokalne, 1(55), 7992.
 51. Smallbone, D. (2007). Institutions, governance and development of entrepreneurship in Central and Eastern Europe. In S. Giguere (Ed.), Local innovations for growth in Central and Eastern Europe (pp. 165183). Paris: OECD.
 52. Smallbone, D. & Welter, F. (2001). The role of government in SME development in transition economies. International Small Business Journal, 19(4), 6377.
 53. Valdez, M. E. & Richardson, J. (2013). Institutional determinants of macro-level entrepreneurship. Entrepreneurship Theory and Practice, 37(5), 1149-1175.
 54. Van Stel, A., Storey, D. J. & Thurik, A. R. (2007). The effect of business regulations on nascent and young business entrepreneurship. Small Business Economics, 28(2-3), 171-186.
 55. Vesper, K. H. (1983). Entrepreneurship and National Policy. Chicago: Walter E. Heller International Corporation Institute for Small Business.
 56. Walenia, A. (2014). Rola instytucji w procesie wspierania lokalnej przedsiębiorczości (na przykładzie wybranych gmin podkarpacia). Gospodarka i Finanse, 4, 61-73.
 57. Weiher, G. R. & Lorence, J. (1991). Growth in state government employment: A time series analysis. Political Research Quarterly, 44(2), 373-388.
 58. Westhead, P. (1990). A typology of new manufacturing firm founders in Wales: Performance measures and public policy implications. Journal of Business Venturing, 5(2), 103-122.
 59. Westlund, H. & Bolton, R. (2003). Local social capital and entrepreneurship. Small Business Economics, 21(2), 77-113.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171321
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu