BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łojko Majka (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Tytuł
Ekonomia społeczna wobec wyzwań polityki społecznej - w poszukiwaniu wspólnych relacji i przestrzeni
Social economy and the challenges of social policy : in search of correspondences and common areas
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 31-49, tab., bibliogr. 38 poz.
Słowa kluczowe
Ekonomia społeczna, Współpraca, Polityka społeczna
Social economy, Cooperation, Societal policy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest opisanie kluczowych związków wyznaczających kierunki rozwoju ekonomii społecznej w przestrzeni polityki społecznej. Rozważania prowadzone zgodnie z przyjętymi założeniami podzielono na trzy części. W części pierwszej skoncentrowano się na określeniu miejsca ekonomii społecznej w polityce społecznej państwa. Następnie opisano przestrzenie i kierunki działań ekonomii społecznej w omawianym obszarze. Ostatnia część to próba ustalenia dalszych możliwości rozwoju ekonomii społecznej w obliczu aktualnych zadań polityki społecznej. Artykuł przygotowano w oparciu o literaturę, jak również o obowiązujące dokumenty programowe dotyczące ekonomii społecznej będące przykładami systemowych rozwiązań przyjmowanych w ramach polityki społecznej.(fragment tekstu)

The aim of the article is to present the relations between social economy and social policy as well as to identify the main challenges in the sphere of mutual relations. The main thesis of the article is contained in the statement that the social economy sector is an important instrument for the implementation of social policy, so far insufficiently appreciated and applied in its activities. Social economy, because of its current validity and defined priorities in social policy, deserves a systematic and in-depth research as well as practical application. This paper comprises theoretical considerations presented on the basis of the source literature.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Badanie obszarów działalności gospodarczej (branż) dostępnych i atrakcyjnych dla podmiotów ekonomii społecznej w województwie wielkopolskim. Raport końcowy, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Poznań 2011.
 2. Balcewicz A., Wartość dodana generowana przez podmioty ekonomii społecznej - korzyści ekonomiczne i społeczne, "Współczesne Problemy Ekonomiczne" nr 11, 2015.
 3. Boni M., Ekonomia społeczna - nowe szanse?, http: //www.ekonomiaspoleczna.pl/x/436283#p)
 4. Boni M., Ekonomia społeczna - szanse i pokusy, "Ekonomia Społeczna" nr 1 (1), 2007.
 5. Brzozowska-Wabik J., Potencjał spółdzielni w zaspokajaniu niektórych potrzeb państwa i społeczeństwa - wprowadzenie do dyskusji, "Ekonomia Społeczna" nr 2 (5), 2012.
 6. Ekonomia społeczna (broszura informacyjna), ROPS, Katowice 2013.
 7. Filek J., Ekonomia społeczna jako nowe wyzwanie, "Annales. Etyka w życiu gospodarczym" vol. 12, nr 1, 2009.
 8. Frączek M., Laurisz N., Ekonomia społeczna a rynek pracy, [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UE w Krakowie, Kraków 2012.
 9. Goleński W., Polityka społeczna i ekonomia społeczna. Kilka uwag o sprawiedliwości społecznej, "Ekonomia Społeczna" nr 2 (7), 2013.
 10. Grewiński M., Ekonomia społeczna - pojęcia, uwarunkowania, dorobek międzynarodowy, [w:] Ekonomia społeczna - wybrane problemy i metody ich rozwiązywania, red. A. Austen- -Tynda, Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia, Katowice 2009.
 11. Grewiński M., Gospodarka społeczna jako element obywatelskiej polityki społecznej, [w:] Obywatelska polityka społeczna, red. M. Grewiński, S. Kamiński, WSP-TWP, Warszawa 2007.
 12. Grewiński M., Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach - w kierunku nowego modelu welfare state?, [w:] Innowacyjna polityka społeczna, red. M. Grewiński, A. Karwacki, Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka, Warszawa 2015.
 13. Grewiński M., Kamiński S., Obywatelska polityka społeczna, WSP-TWP, Warszawa 2007.
 14. Hausner J., Ekonomia społeczna jako kategoria rozwoju, [w:] Ekonomia społeczna a rozwój, red. J. Hausner, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej,UE w Krakowie, Kraków 2009.
 15. Hausner J., Ekonomia społeczna jako sektor gospodarki, "Ekonomia Społeczna" nr 1, 2007.
 16. Hausner J., Ekonomia społeczna. Konceptualizacja, [w:] Ekonomia społeczna a publiczne służby zatrudnienia w Polsce - zasady, perspektywy i kierunki współpracy, red. S. Mazur, A. Pacut, FISE, Warszawa 2008.
 17. Herbst K., Perspektywy ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna" nr 1 (6), 2013.
 18. Karwacki A., Glińska-Neweś A., Innowacyjność w podmiotach ekonomii społecznej w Polsce. Studium jakościowe, "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2015.
 19. Komorska M., Strategie rozwoju polityki społecznej województwa lubelskiego na lata 2014- 2010, "Polityka Społeczna" nr 10, 2014.
 20. Kożuch A., Książek E., Spółdzielnia socjalna jako forma przedsiębiorstwa społecznego, "Pragmata Tes Oikonomias", "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie" z. VIII, 2014.
 21. Krajowy Program Rozwoju Ekonomii Społecznej. Projekt, Warszawa 2012.
 22. Kulesza E., Lokalna polityka społeczna, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.
 23. Kurzynowski A., Związki polityki społecznej z polityką gospodarczą, [w:] Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2001.
 24. Lewandowska-Bratek J., Współczesna gospodarka społeczna jako odpowiedź na niezaspokojone potrzeby społeczne Polaków, "Studia Oeconomica Posnaniensia" nr 7 (3), 2015.
 25. Łącka I., Problemy oceny efektywności podmiotów ekonomii społecznej, "Prace Naukowe UE we Wrocławiu" nr 395, 2015.
 26. Miżejewski C., Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, "Ekonomia Społeczna. Teksty" nr 21, 2006.
 27. Miżejewski C., Polityka społeczna wobec sektora ekonomii społecznej, [w:] Raport otwarcia projektu "W poszukiwaniu polskiego modelu ekonomii społecznej", FISE, Warszawa 2006.
 28. Nisze rynkowe w obszarze współpracy podmiotów ekonomii społecznej i jednostek samorządu terytorialnego w powiecie braniewskim - raport z badań, red. M. Łojko, OWIES, Elbląg 2014.
 29. Orczyk J., Ekonomia społeczna a polityka społeczna, [w:] Wokół ekonomii społecznej, red. M. Frączek, J. Hausner, S. Mazur, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej, UE w Krakowie, Kraków 2012.
 30. Porównanie koncepcji wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na poziomie regionalnym i krajowym na podstawie wieloletnich regionalnych planów działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie oraz projektu Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Ekspertyza, Szczecin 2013.
 31. Płonka M., Ekonomia społeczna a koncepcje polityki społecznej państwa. Model polski, "Ekonomia Społeczna" nr 2, 2015.
 32. Regionalny Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie świętokrzyskim do roku 2020, Urząd Marszałkowski województwa świętokrzyskiego, ROPS, Kielce 2016.
 33. Sadowski T., Ekonomia społeczna w Polsce - nowe perspektywy w przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, "Rynek Pracy" nr 3, 2005.
 34. Szarfenberg R., Definicje polityki społecznej, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/definicjeps.pdf
 35. Toczyski W., Niezborności ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, "Trzeci Sektor" nr 9, 2007.
 36. Wygnański K., Frączak P., Ekonomia społeczna w Polsce - definicje, zastosowania, oczekiwania, wątpliwości, "Ekonomia Społeczna. Teksty" nr 1, 2006.
 37. Wytyczne Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 maja 2011 r. do przygotowania i realizacji wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechnienia ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie.
 38. http://rynekpracy.org/x/430423
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu