BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Głowicki Piotr (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu), Cieśliński Wojciech (Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu)
Tytuł
Informatyczne narzędzia pracy menedżera sportu - przegląd rozwiązań
It Solutions of Sport Manager Work - Review
Źródło
Informatyka Ekonomiczna / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2016, nr 4 (42), s. 9-19, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Business Informatics / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Sport, Oprogramowanie, Oprogramowanie komputerowe, Menedżer, Aplikacje mobilne
Information and Communication Technology (ICT), Sport, Software, Computer software, Manager, Mobile applications
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Publikacja ma na celu zaprezentowanie wyników analizy rozwiązań informatycznych, możliwych do wykorzystywania przez menedżerów sportu. W opracowaniu poruszono kwestię wpływu technologii informacyjnej na zjawisko sportu kwalifikowanego. Zasadniczą częścią opracowania jest syntetyczna charakterystyka obszarów i narzędzi informatycznych wykorzystywanych przez menedżerów sportu. Zwiększenie funkcjonalności rozwiązań informatycznych, możliwość korzystania z repozytoriów tworzą nowe możliwości wykonywania zadań przez menedżerów sportu. W publikacji dokonano przeglądu rozwiązań biurowych, aplikacji mobilnych w obszarze sportu, aplikacji informacyjnych, zasobów wiedzy, jak również wskazano na przyszłe możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w pracy menedżera sportu. W tym celu wykorzystano analizę literatury przedmiotowej, analizę dokumentów oraz analizę źródeł.(abstrakt oryginalny)

The main target of the following publication is the analysis of IT solutions, which can be used by sport managers. The paper describes the impact of information technology on the phenomenon of qualified sport. The core part of the study is to provide a synthetic description of the areas and IT tools used by sport managers. Increasing functionality of IT solutions, the ability to use a wide spectrum of repositories creates new opportunities for executives to perform their tasks. The publication includes the office solutions review, mobile applications in the sport area, information applications, knowledge resources as well as the future possibilities of using virtual reality in the work of a sports manager. The publication used the method of analysis of subject literature, documents analysis and sources analysis.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cewińska J., 2010, Dobór menedżera klubu sportowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115.
 2. Cieśliński W., Kopecka-Piech K., Głowicki P., Perechuda I., Pawlukiewicz A., 2015, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania granicami przestrzeni organizacyjnej a kreowanie wartości medialnej, [w:] L. Kiełtyka, W. Jędrzejczyk (red.), Wykorzystanie potencjału współczesnych technologii informacyjnych w zarządzaniu organizacjami, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 3. Cieśliński W., Perechuda I., Idzikowski W., Wrona M., Kowalewski M., 2014, Model wskaźnika social return on investment (SROI) w analizie opłacalności inwestycji podmiotów publicznych w aktywność ruchową adaptacyjną osób niepełnosprawnych. Aktywność ruchowa osób niepełnosprawnych, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 4. Dziubiński Z., Sport w kontekście zmiany społeczno-kulturowej, 2014, Sport Humanities, Kraków.
 5. Hebbel-Seeger A., 2012, The relationship between real sports and digital adaptation in e-sport gaming, International Journal of Sports Marketing and Sponsorship,
 6. Idzikowski W., Kopecka-Piech K., 2012, Medialne narzędzia kształtowania innowacyjnego kapitału intelektualnego organizacji: knowledge brokering, crowdsourcing, wikinomia, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 274.
 7. Michaluk T., 2011, Semiotyczne i pragmatyczne zagadnienia teorii sportu, Wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 8. Nosal P., 2015, Społeczne ujęcie sportu. (Trudne) definiowanie zjawiska i jego dyskurs, Przegląd Socjologii Jakościowej, nr 11 (2).
 9. Perechuda K., 2005, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym: wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Piontek D., 2011, Tabloidyzacja i dziennikarstwo, Znak, nr 670.
 11. Puciato D., 2013, Efektywność narzędzi motywacyjnych wykorzystywanych przez kierownictwo wobec pracowników organizacji sportowej, Rozprawy Naukowe Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, nr 40.
 12. Seweryniak T., 2010, Diagnoza kompetencji coacha profesjonalnego zespołu sportowego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 115.
 13. Seweryniak T., 2014, The application of computer and electronic tools during a sports spectacle in volleyball on the example of PlusLiga, Informatyka Ekonomiczna, nr 34.
 14. Starakiewicz-Gulan U., 2013, Uwarunkowania tworzenia profesji menedżerów sportowych w Polsce, praca doktorska, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 15. Stępnik A., 2009, E-sport z perspektywy teorii sportu, Homo Ludens, nr 1(1).
 16. Stosik A., Morawski M., 2009, Zarządzanie kapitałem ludzkim: dla menedżerów w sporcie, Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wrocław.
 17. Sznajder A., 2007, Charakterystyka rynku sportu profesjonalnego, Gospodarka Narodowa, nr 10.
 18. Wasylkowska M., 2011, Rola menedżera sportowego w zarządzaniu klubami sportowymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, s. 283-293.
 19. Waśkowski Z., 2011, Kompetencje menedżera sportu i determinanty ich kształtowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 168.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1507-3858
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/15611/ie.2016.1.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu