BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szafranek Edyta (Uniwersytet Opolski)
Tytuł
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako narzędzie wspierające kształtowanie centrów rozwoju regionalnego
Integrated Territorial Investments as a Tool Supporting the Forming Strong Centers of Regional Development
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 81-94, tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Projekty miejskie, Planowanie terytorialne
Regional development, Urban projects, Territorial planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Podejście terytorialne w polityce regionalnej umożliwia zastosowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych do pobudzania rozwoju miejskich obszarów funkcjonalnych. Zakłada finansowanie zadań z zakresu ZIT środkami z RPO. Tym samym miasta i ich obszary funkcjonalne podlegają szczególnemu wsparciu, a ich regionalne znaczenie może wzrosnąć. Celem artykułu jest identyfikacja wpływu ZIT na wzmocnienie potencjału i roli w rozwoju województw tych miast, które stanowią centra obszarów funkcjonalnych. W badaniach wykorzystano analizę zróżnicowania wielkości i struktury środków finansowych przeznaczonych w RPO na zadania z zakresu ZIT dla miejskich obszarów funkcjonalnych. Wyniki badań wskazują, że realizacja ZIT w miastach i na obszarach funkcjonalnych poprawia możliwości dynamizowania ich rozwoju i kształtowania silnych centrów rozwoju regionalnego.(abstrakt oryginalny)

The territorial approach in the regional policy enables applying Integrated Territorial Investment for stimulating the development of urban functional areas. Financing assignments on the scope ITI is establishing from regional operational programmes. Besides cities and their functional areas are reporting to the specific support and their regional meaning can grow. Purpose of the article is to identification the influence of ITI for strengthening the potential and the role in the voivodeship development of these cities which are the centers of functional areas. Research were use an analysis of diversifying the size and structures of allocated financing, which were intended in regional operational programs for assignments on the scope ITI for urban functional areas. Results of research shows that integrated territorial investment in the cities and functional areas determines possibilities of dynamizis of their development and strong centers of regional development.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualizacja strategii rozwoju województw z uwzględnieniem uwarunkowań krajowych i unijnych. Przewodnik 2011. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
 2. Barca F. 2009. An agenda for a reformed cohesion policy. A place-based approach to meeting European Union challenges and expectations (tłum. Program dla zreformowanej polityki spójności. Podejście terytorialne w osiąganiu celów i oczekiwań Unii Europejskiej, kwiecień 2009).
 3. Bronsztejn S. 1974. Ekonomika i planowanie regionu. Materiały do nauczania. Wyd. Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 4. Davoudi S., Evans N., Governa F., Santangelo M. 2008. Territorial Governance in the Making. Approaches, Methodologies, Practices. Boletín de la A.G.E., 46.
 5. Domański R. 1993. Gospodarka przestrzenna. PWN, Warszawa.
 6. Fundusze UE 2014-2020. 2014. Beck InfoBiznes, Warszawa.
 7. Haseki M. 2011. Regional Development with Cooperative Marketing Strategy: A Case of Cukurova Region, Turkey. International Journal of Business and Management, 6, 6.
 8. Huebner D. 2009. Reflection Paper on future Cohesion Policy, Informal Meeting of Ministers for Regional Policy, Marianske Lazne, 22-24 April 2009.
 9. Isard W. 1965. Metody analizy regionalnej. Wprowadzenie do nauki o regionach. PWN, Warszawa.
 10. Klasik A. 1974. Optymalna struktura przestrzenna a rozwój regionalny. PWE, Warszawa.
 11. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 2012. MRR, Warszawa.
 12. Krajowa Polityka Miejska 2014 (projekt, wersja I). MIiR, Warszawa, marzec.
 13. Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: regiony, miasta, obszary wiejskie 2010. MRR, Warszawa.
 14. Kuciński K. 1994. Geografia ekonomiczna. Zarys teoretyczny. SGH, Warszawa.
 15. Markowski T., 2011. Dylematy terytorialnego wymiaru w krajowych i regionalnych dokumentach strategicznych. Warszawa.
 16. Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Umowa Partnerstwa - projekt. 2013. MRR, 7 czerwca.
 17. Ratusznik I. 2013. Realizacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Ekspertyza. Wrocław, styczeń.
 18. Słodowa-Hełpa M. 2014. Dokąd zmierzamy - odnowa czy od nowa...? Nadzieje, obawy i dylematy związane z instytucjonalnym stymulowaniem zintegrowanego rozwoju w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 37(1).
 19. Strategie ponadregionalne - wymiar terytorialny polityki rozwoju. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Warszawa, s. 5.
 20. Szlachta J., Zaucha J. 2014. Wzmacnianie terytorialnego wymiaru polityki spójności w Polsce w latach 2014-2020. [W:] A. Klasik, F. Kuźnik (red.), Miasta - metropolie - regiony. Nowe orientacje rozwojowe WUE w Katowicach, Katowice, s. 29-54.
 21. Umowa Partnerstwa. Dokument przyjęty przez Komisję Europejską 23.05.2014.
 22. Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce 2013. MRR, Warszawa, lipiec.
 23. Zintegrowane Porozumienia Terytorialne oraz Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w okresie programowania 2014-2020. 2013. Posiedzenie Rady Metropolitalnej Zatoki Gdańskiej, Gdańsk, 17 kwietnia.
 24. Żuber P. 2011. Terytorialny wymiar w polityce rozwoju - potrzeba zmian systemowych w świetle nowej generacji dokumentów planistycznych. [W:] T. Markowski, P. Żuber (red.), System planowania przestrzennego i jego rola w strategicznym zarządzaniu rozwojem kraju. Studia KPZK PAN, 134. Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu