BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staliński Adam (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Uwarunkowania prawne i polityczne a konkurencyjność branży elektroenergetycznej OZE w Polsce i w Niemczech
Legal and political conditions' influence on the competitiveness of RES production in Poland and Germany
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 107-129, tab., rys., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Produkcja energii, Prawo, Konkurencyjność
Renewable energy sources, Energy production, Law, Competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Celem artykułu jest przeanalizowanie oddziaływania uwarunkowań prawnych i politycznych zachodzących w Polsce i w Niemczech na konkurencyjność sektora odnawialnych źródeł energii (OZE) w zakresie wytwarzania energii elektrycznej. Analiza obejmuje również oddziaływanie rządów obu państw na wspomniany sektor poprzez ich wpływ na energetykę opartą na węglu. Modelem stanowiącym trzon analizy jest rozszerzony diament przewagi konkurencyjnej narodów M. E. Portera, choć jego zakres został tu ograniczony do jedynie czynnika rządowego i jego wpływu na pozostałe komponenty modelu. Artykuł powstał na bazie analizy literaturowej tekstów naukowych, raportów rządowych i pochodzących z organizacji pozarządowych, aktów prawnych i danych z urzędów statystycznych. Prezentuje stan wiedzy aktualny na 30 września 2016 r. (fragment tekstu)

The aim of this paper is to analyse how legal and political conditions in Poland and Germany affect the competitiveness of renewable energy (RES) production. The analysis also includes the most important competitive source of energy in both countries, namely coal. An attempt to assess the influence of governments on the RES sector by influencing carbon-based energy was also made. The framework of this analysis is expanded diamond of M. E. Porter's competitive advantage of nations, although its scope was limited to the governmental factor and its influence on the other components of the model. The analysis shows great importance of legal and political conditions for the competitiveness of RES in both countries, including enormous impact of hidden support for coal, and indicates disadvantages of the methods of RES subsidising. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayer E., Report on the German power system, Agora Energiewende, Berlin 2014.
 2. Bayer W., Energie auf einen Blick, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2009.
 3. Bertani R., Geothermal Power Generation in the World 2005-2010 Update Report, [w:] Proceedings World Geothermal Congress 2010, Bali, s. 1-41.
 4. Beveridge R., Kern K., The 'Energiewende' in Germany: Background, Development and Future Challenges, "Renewable Energy Law and Policy Review" Vol. 4, Iss. 1, 2013.
 5. Buchan D., The Energiewende - Germany's gamble, Oxford Institute for Energy Studies, Oxford 2012.
 6. Bundesnetzagentur, Pressemitteilung. EEG-Umlage auf stabilem Niveau, Bonn 2015, 15.10.2015.
 7. Cena prądu, Ceny prądu w Polsce, 2016, http://www.cenapradu.strefa.pl/
 8. CIRE, Podstawowe dane, Centrum Informacji o Rynku Energii, 2016, http://www.rynek- -energii-elektrycznej.cire.pl/st,33,207, tr,75,0,0,0,0,0, podstawowe-dane.html
 9. Dach J., Rynek biogazowni w Polsce - ocena i perspektywy, "Czysta Energia'' nr V, 2010, s. 38-42.
 10. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE,DzU UE L 140 z 5.06.2009, s. 16-62, zał. 1.
 11. Epstein P. R. et al., Full cost accounting for the life cycle of coal, "Annals of the New York Academy of Sciences", "Ecological Economics Reviews" No. 1219, 2011, s. 73-98.
 12. Eurostat, Electricity generated from renewable sources, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/ tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=tsdcc330&plugin=1
 13. Eurostat, Electricity prices by type of user, 2016, http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table. do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1
 14. Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Making a success of the energy transition, Berlin 2015.
 15. Götz P. et al., Negative Electricity Prices: Causes and Effects An analysis of recent developments and a proposal for a (exibility law, Agora Energiewende, Berlin 2014.
 16. Graniszewska M., Polska kontra świat i liczby, "Puls Biznesu'' nr 43, 2016, s. 8.
 17. Graniszewska M., Szef PGNiG gotów gasić światło w łupkach, "Puls Biznesu" nr 88, 2016, s. 4.
 18. GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2013 r., Warszawa 2014.
 19. GUS, Energia ze źródeł odnawialnych w 2014 r., Warszawa 2015.
 20. HuscherJ., Smith D., The unpaid health bill. How coal power plants make us sick, Health and Environment Alliance, Brussels 2013.
 21. IAR, Tchórzewski: Rząd będzie wspierał biogazownie, Bankier.pl, 28 grudnia 2015, http://www. bankier.pl/wiadomosc/Tchorzewski-Rzad-bedzie-wspieral-biogazownie-3462840.html
 22. IRENA, Renewable Energy Prospects: Germany, REmap 2030 analysis, International Renewable Energy Agency (IRENA), Abu Dhabi 2015.
 23. IRENA, Renewable Power Generation Costs 2014, International Renewable Energy Agency, Bonn 2015.
 24. Julien F., Lamla M., Competitiveness of Renewable Energies Comparison of Major European Countries, European University Viadrina Frankfurt (Oder), Department of Business Administration and Economics, "Discussion Paper" No. 302, 2011.
 25. Krause F., Bossel H., Müller-Reißmann K. F., Energie-Wende: Wachstum und Wohlstandohne Erdöl und Uran, Frankfurt am Main 1980.
 26. Morris C., Chapter 7 - Germany's Energiewende: Community-Driven Since the 1970s, [w:] Global Sustainable Communities Handbook. Green Design Technologies and Economics, red. C. Woodrow, Elsevier 2014, s. 105-113.
 27. OECD, Germany: inventory of estimated budgetary support and tax expenditures for fossil--fuels - 2013, 2013, http://www.oecd.org/site/tad$ss/DEU.pdf
 28. Olszyński J., Nowe elementy w relacjach polsko-niemieckich w zakresie polityki europejskiej, [w:] Nowe zjawiska w gospodarce Niemiec i polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych, red. J. Olszyński, A. Bielig, O!cyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 565-577.
 29. Podsiadło P., Pomoc publiczna a konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w świetle zaleceń strategii rozwojowych Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2015.
 30. Popławski T., Dąsal K., Łyp J., Problematyka prognozowania mocy i energii pozyskiwanych z wiatru, "Polityka Energetyczna" t. 12, z. 2/2, 2009, s. 511-523.
 31. Porter M. E., !e competitive advantage of nations, Macmillan Press, London, Basingstoke 1991.
 32. PWC, ING, Koniec tradycyjnej energetyki? Jak wygrać w dobie zmian?, 2015.
 33. Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, DzU 1998, nr 162, poz. 1118.
 34. Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, DzU 2015, poz. 478.
 35. Ustawa z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw, DzU 2016, nr 0, poz. 925.
 36. Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy - Prawo energetyczne, DzU 2015, poz. 2365.
 37. Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, DzU UE C 326 z 26.10.2012, s. 47-390.
 38. Wirth H., Recent Facts about Photovoltaics in Germany, Fraunhofer ISE, Freiburg 2016.
 39. World Bank Group, Doing Business 2016, Measuring Regulatory Quality and Effciency. Economy Profile 2016. Poland, http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/~/ media/giawb/doing%20business/documents/profiles/country/POL.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.6
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu