BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bul Radosław (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r.
Commuting in the Agglomeration of Poznań in 2011
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2015, nr 32, s. 149-172, mapy. rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Dojazdy do pracy, Aglomeracje miejskie, Lokalny rynek pracy
Commuting, Urban agglomerations, Local labour market
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Poznań
Poznan
Abstrakt
Celem artykułu jest identyfikacja skali i kierunków dojazdów do pracy na obszarze aglomeracji poznańskiej. Dzięki opublikowanym przez GUS w 2014 r. danym statystycznym o dojazdach do pracy z roku 2011 pochodzącym ze źródeł administracyjnych możliwe było określenie skali i kierunków przemieszczeń, których celem jest Poznań, oraz wskazanie jednostek, których powiązania funkcjonalne z miastem w kwestii dojazdów są najsilniejsze. Z uwagi na dynamiczny rozwój gospodarczy podpoznańskich gmin jednym z celów artykułu była próba określenia roli poszczególnych jednostek w strukturze dojazdów. Przeprowadzona analiza macierzy przepływów pomiędzy jednostkami gminnymi umożliwiła wskazanie lokalnych rynków pracy w ramach analizowanego obszaru zurbanizowanego.(abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is to identify the scale and directions of commuting flows in the agglomeration of Poznań. The article based on data of commuting flows from 2011 published in 2014 by Polish National Statistical Office. Thanks to this information it was possible to recognize the scale and direction of migration to Poznan and identify communes around the city which has a the strongest functional relationships with the main city. Due to the rapid economic development of municipalities located in poznan county one of the objectives of this paper is to define the role of communes in the structure of commuting in the whole agglomeration. The analysis of the matrix of flows between municipalities allows to identify local labor markets in the urban area.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bul R. 2011. Dojazdy ludności do pracy w aglomeracji poznańskiej. Transport Miejski i Regionalny, 7/8: 31-39.
 2. Bul R. 2012. Berufspendlerströme in der Posener Agglomeration. [W:] R. Wehrhahn, A. Toelle, (red.), Aktuelle Entwicklungen in norddeutschen und westpolnischen Stadtregionen, Kieler Arbeitspapiere zur Landeskunde und Raumordnung, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Kiel, s. 109-122.
 3. Bul R. 2014. Migracje wahadłowe mieszkańców aglomeracji poznańskiej. Biblioteka Aglomeracji Poznańskiej 24, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 4. Churski P., Konecka-Szydłowska B., Perdał R. 2009. Rola aglomeracji miejskiej Poznania w kształtowaniu spójności regionu wielkopolskiego. [W:] P. Churski (red.), Spójność i konkurencyjność regionu wielkopolskiego, Wyniki projektu badawczego zrealizowanego w ramach konkursu dotacji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie wdrażania funduszy strukturalnych na poziomie Narodowej Strategii Spójności. Umowa: DKS/DEFVIII/POPT/04/275/09, Wersja CD, Poznań.
 5. Churski P. 2010. Polityka rynku pracy aglomeracji poznańskiej w kontekście możliwości i ograniczeń samorządu lokalnego, [W:] P. Churski (red.), Rynek Pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 6. Dojazdy do pracy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. 2014. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 7. Gaczek W. 2012. Gospodarka. [W:] T. Kaczmarek (red.), Studium uwarunkowań rozwoju przestrzennego aglomeracji poznańskiej. Centrum Badań Metropolitalnych UAM, Poznań.
 8. Gocał T., Rakowski W. 1991. Delimitacja regionó w i subregionó w migracyjnych w zakresie dojazdó w do pracy, Uwarunkowania Demograficzne Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski, 17. SGPiS, Warszawa.
 9. Gruchociak H. 2013. Delimitacja lokalnych rynków pracy w Polsce z wykorzystaniem modelowania wielopoziomowego. Rozprawa doktorska przygotowana w Katedrze Statystyki na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Gołaty i dr. Tomasza Klimanka.
 10. Jagielski A. 1974. Geografia ludności. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 11. Kaczmarek T., Mikuła Ł. 2007. Ustroje terytorialno-administracyjne obszarów metropolitalnych w Europie. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 12. Kaczmarek U., Mikuła Ł. 2010. Mobilność siły roboczej na rynku pracy aglomeracji poznańskiej. [W:] P. Churski (red.), Rynek Pracy i mobilność siły roboczej w aglomeracji poznańskiej. Biblioteka aglomeracji Poznańskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań.
 13. Klebba E. 1995. Wpływ dojazdów do pracy na kształtowanie się poziomu życia ludności wsi województwa poznańskiego. Wydawnictwo PTPN, Poznań.
 14. Korcelli P. 1976. Aglomeracje miejskie w systemach osadniczych. Przegląd Geograficzny 4.
 15. Lijewski T. 1967. Dojazdy do pracy w Polsce. Studia KPZK PAN, XV.
 16. Pacione M. 2001. Urban Geography. Routledge, London.
 17. Potrykowska A. 1995. Regiony dojazdów do pracy. 1983. Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. Główny Geodeta Kraju, Warszawa, plansza 65.4, mapa 1.
 18. Runge J. 1991. Dojazdy do pracy w przestrzennej strukturze powiązań miast województwa katowickiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach nr 1198, Katowice.
 19. Stpiczyński R. 1994, System statystyki informacyjnej w Polsce. [W:] Problemy migracji w Polsce na tle integracji europejskiej, Warszawa.
 20. Śleszyński P. 2012. Kierunki dojazdów do pracy. Wiadomości Statystyczne 11: 59-75.
 21. Tendencje w sektorach energii i transportu w Europie do roku 2030. 2006. Komisja Europejska.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu