BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osuch-Rak Ewa (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, doktorantka)
Tytuł
Transfer technologii w Polsce na przykładzie spółek odpryskowych wywodzących się z instytutów badawczych i naukowych
Technology transfer in Poland: the case of spin off and spin out companies from research institutes
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2017, nr 3, s. 131-149, bibliogr. 63 poz.
Słowa kluczowe
Transfer technologii, Innowacje, Przedsiębiorstwo technologiczne
Technology transfer (TT), Innovations, Technology-based firms
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł ma charakter interdyscyplinarny, obejmuje zagadnienia z zakresu polityki publicznej, zarządzania i ekonomii, a jego celem jest przedstawienie procesu transferu technologii w Polsce na przykładzie spółek odpryskowych (typu spin off i spin out) wywodzących się z instytutów naukowych i badawczych. W pierwszej części dokonano przeglądu literatury, definicji, a także najważniejszych kierunków badań dotyczących transferu technologii na świecie. Następnie, na podstawie dostępnych danych, scharakteryzowano sektor małych firm technologicznych oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), w tym spółek typu spin off i spin out pod kątem ich udziału w procesach transferu technologii. Podjęto również próbę oceny potencjału komercjalizacyjnego instytutów naukowych i badawczych w Polsce. W ostatniej części zaprezentowano wnioski dotyczące procesów transferu technologii omawianych spółek spin off i spin out. Ponadto zawarto w niej propozycje kierunków dalszych badań nad zagadnieniem, które mogą stanowić rozwinięcie ogólnych wniosków zawartych w artykule. W badaniu zostały wykorzystane metody niereaktywne, m.in. metoda analizy treści, metoda analizy dokumentów urzędowych oraz danych statystycznych. Autorka korzysta również w dużym stopniu z własnych doświadczeń zawodowych związanych z działalnością na styku nauki i biznesu.(fragment tekstu)

Technology transfer plays a key role in boosting innovation in the economy. Spin off and spin out companies are important elements of the whole technology transfer system. Their goal is to develop and commercialize innovative technologies. The paper focuses on the processes of technology transfer in Poland, in which spin offs and spin outs, especially from scientific and research institutes, are involved. Part one deals with theoretical issues which are related to the definition of technology transfer, its main forms and channels. The second part presents main characteristics of spin offs and spin outs in Poland. Part three discusses the results of the research and concludes about the key conditions and motives behind spin o>s and spin outs in Poland.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Academic Spin-Offs and Technology Transfer in Europe. Best Practices and Breakthrough Models, red. S. H. De Cleyn, G. Festel, Edward Elgar Publ., Cheltenham 2016.
 2. Al.-Tabbaa O., Ankrah S., Social capital to facilitate 'engineered' university - industry collaboration for technology transfer: A dynamic perspective, "Technological Forecasting & Social Change" Vol. 104, 2016.
 3. Autio E., New, technology-based firms in innovation networks symplectic and generative impacts, "Research Policy" Vol. 26, 1997.
 4. Blażlak R., Owczarek K., Modele transferu technologii, "Monografie Politechniki Łódzkiej", Łódź 2013.
 5. Bolek M., Bolek C., Komercjalizacja innowacji. Zarządzanie projektami i finansowanie, Difin, Warszawa 2014.
 6. Bozeman B., Technology transfer and public policy: a review of research and theory, "Research Policy" Vol. 29, 2000.
 7. Chyba Z., Przedsiębiorczość w kapitale intelektualnym a firmy akademickie, http://www.orgmasz.pl/wydawnictwo/files/59-Chyba.pdf
 8. Coad A., Reid A., The role of Technology and Technology-based Firms in Economic Development. Rethinking Innovation and Enterprise Policy in Scotland, Technical Report, Technopolis Group 2012.
 9. Ćwiek M., Przedsiębiorczość akademicka. Koncepcje funkcjonowania i regionalny system wsparcia firm typu spin-off i spin-out w Małopolsce, http://jmf.wzr.pl/pim/2012_1_2_35.pdf
 10. Deloitte Business Consulting, Analiza procesów transferu technologii w polskich firmach oraz roli Ośrodków Transferu Technologii w ich usprawnianiu, prezentacja, Warszawa 2011.
 11. Djokovic D., Souitaris V., Spinouts from academic institutions: a literature review with suggestions for further research, "The Journal of Technology Transfer" Vol. 33, 2008.
 12. Dubickis M., Gaile-Sarkane E., Perspectives on Innovation and Technology Transfer: A Systematic Review, "Procedia-Social and Behavioral Sciences" Vol. 213, 2015.
 13. Edquist Ch., Johnson B., Institutions and Organizations in Systems of Innovation, [w:] Systems of innovation - Technologies, institutions and organizations, red. Ch. Edquist, Pinter Publ./Cassel Academic, London 1997.
 14. Eurostat, Innovation statistics, table and $gures 2015, http://ec.europa.eu/eurostat/ statistics-explained/index.php/Innovation_statistics
 15. Finne H. et al., A Composite Indicator for Knowledge Transfer Report from the European Commission's Expert Group on Knowledge Transfer Indicators, https://ec.europa.eu/ research/innovation-union/pdf/kti-report-final.pdf
 16. Gilsing V. et al., Differences in technology transfer between science-based and development-based industries: Transfer mechanisms and barriers, "Technovation" Vol. 31, Iss. 12, 2011.
 17. Grimaldi R. et al., 30 Years a/er Bayh-Dole: Reassessing academic entrepreneurship, "Research Policy" Vol. 40 (8), 2011.
 18. GUS, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2012-2014, "Informacje i Opracowania Statystyczne", Urząd Statystyczny w Szczecinie, Warszawa 2015.
 19. Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności, red. P. Zadura-Lichota, PARP, Warszawa 2015.
 20. Kaliczyńska M., Kalinowska B., Wspieranie konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez transfer wiedzy, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" nr 10, 2012.
 21. Kochenkova A., Grimaldi R., Munari F., Public policy measures in support of knowledge transfer activities: a review of academic literature, "The Journal of Technology Transfer" Vol. 41, Iss. 3, 2016.
 22. Korpysa J., Przedsiębiorczość jako proces tworzenia i funkcjonowania akademickich mikroprzedsiębiorstw spin off, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2016.
 23. Kozłowski J., Statystyka nauki, techniki i innowacji w krajach UE i OECD. Stan i problemy rozwoju, Departament Rozwoju i Innowacji MNiSW, Warszawa 2015.
 24. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, Statystki i analizy uczestnictwa w Programie Ramowym Horyzont 2020. Raport po 200 konkursach, KPK IPPT PAN, Warszawa 2016.
 25. Kwiek M., Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2010.
 26. Landry R., Amara N., Rherrad I., Why are some university researchers more likely to create spin-offs than others? Evidence from Canadian universities, "Research Policy" Vol. 35, 2006.
 27. Lewandowski P., Poland's educational boom and what it means for future employment, World Bank, http://blogs.worldbank.org/jobs/poland-s-educational-boom-andwhat- it-means-future-employment
 28. Lockett A. et al., The Creation of Spin-off Firms at Public Research Institutions: Managerial and Policy Implications, "Research Policy" Vol. 34, Iss. 7, 2005.
 29. Matusiak K. B., Budowa powiązań nauki z biznesem w gospodarce opartej na wiedzy. Rola i miejsce uniwersytetu w procesach innowacyjnych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 30. Mustar P., Partnerships, configurations and dynamics in the creation and development of SMEs by researchers. Industry and Higher Education. A Study of Academic Entrepreneurs in France, "Industry and Higher Education" Vol. 12, No. 4, 1998.
 31. NIK, Informacja o wynikach kontroli "Efekty działalności instytutów badawczych", Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, Warszawa 2015.
 32. NIK, Informacja o wynikach kontroli "Komercjalizacja wyników badań naukowych", Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK, Warszawa 2015.
 33. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - lista wniosków zaopiniowanych pozytywnie, http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/programy_krajowe/spintech /listy/ lista_pozytywne.pdf
 34. Narodowe Centrum Nauki, Statystyki konkursów 2014, https://www.ncn.gov.pl/sites/ default/files/pliki/statystyki/NCN_statystyki_2014_pl.pdf
 35. Narodowe Centrum Nauki, Statystyki konkursów 2015, https://ncn.gov.pl/sites/default / files/pliki/NCN_statystyki_2015_pl.pdf
 36. NBP, Potencjał innowacyjny gospodarki: uwarunkowania, determinanty, perspektywy, Warszawa 2016.
 37. Novotny A., Motivation and success of academic spin offs: evidence from Hungary, "The Annals of the University of Oradea. Economic Sciences" Vol. XXIII, Iss. 1, 2014.
 38. Okoń-Horodyńska E., Narodowy system innowacji w Polsce, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1998.
 39. O'Shea R. et al., Universities and Technology Transfer: A Review of Academic Entrepreneurship Literature, "Irish Journal of Management" Vol. 25, Iss. 2, 2004.
 40. Perkmann M. et al., Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university - industry relations, "Research Policy" Vol. 42, Iss. 2, 2013.
 41. Poznańska K., Przedsiębiorczość akademicka - cechy i znaczenie w gospodarce światowej i polskiej, [w:] Innowacyjność współczesnych organizacji. Kierunki i wyniki badań. Część II, red. T. Kraśnicka, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2014.
 42. Putnam R. D., Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech, Znak, Kraków 1995.
 43. Roszkowska D., Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność gospodarki na przykładzie Chińskiej Republiki Ludowej (praca doktorska), http://repozytorium.uwb.edu.pl/ jspui/bitstream/11320/2595/1/Doktorat%20Dorota%20Roszkowska.pdf, Białystok 2014.
 44. Rothaermel F. T., Agung S. D., Jiang L., University entrepreneurship: a taxonomy of the literature, "Industrial and Corporate Change" Vol. 16, No. 4, 2007.
 45. Shane S., Academic Entrepreneurship: University Spinoffs and Wealth Creation, Edward Elgar Publ., Cheltenham 2004.
 46. Siegel D. S., Veugelers R., Wright M., Technology transfer offces and commercialization of university intellectual property: performance and policy implications, "Oxford Review of Economic Policy" Vol. 23, Iss. 4, 2007.
 47. Siegel D. S., Wright M., Academic Entrepreneurship: Time for a Rethink?, "British Journal of Management" Vol. 26, 2015.
 48. Stawasz E., Wybrane aspekty kształtowania zdolności MSP w zakresie innowacji i transferu wiedzy z uczelni wyższych, http://scouting.uni.lodz.pl/Linki/bpuw/08-105_122-Stawasz.pdf
 49. Stephan A., Are public research spin-offs more innovative?, "Small Business Economics" Vol. 43 (2), 2014.
 50. System transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce - siły motoryczne i bariery, red. K. B. Matusiak, J. Guliński, PARP, Warszawa 2010.
 51. Szewc A., Zioło K., Grzesiczak M., Umowy jako prawne narzędzie transferu technologii, PARP, Warszawa 2011.
 52. Sztompka P., Kapitał społeczny. Teoria przestrzeni międzyludzkiej, Znak, Kraków 2016.
 53. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006.
 54. Thorsten D. B., Schlegelmilch W., Academic Entrepreneur, Academic Entrepreneurship, [w:] Encyclopedia of Creativity, Invention, Innovation and Entrepreneurship, red. E. G. Carayannis, Springer, New York 2013.
 55. Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, red. K. Santarek, J. Bagiński, A. Buczacki, D. Sobczak, A. Szerenos, PARP, Warszawa 2008.
 56. Tylman B., Wietrzny M., Rzeszuto T., Opłacalność inwestowania w badania i rozwój, PwC, NCBiR, Warszawa 2015.
 57. Tylżanowski R., Transfer technologii w przedsiębiorstwach przemysłowych wysokiej techniki w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2016.
 58. UNCTAD, International Investment Agreements: Key Issues, Transfer of Technology, Vol. III, UNCTAD, New York, Geneva 2005.
 59. Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej, Raport Roczny 2015, http://www.uprp.pl/uprp/_ gAllery/77/24/77242/raport_roczny_2015.pdf, s. 15.
 60. Weresa M. A., Polityka innowacyjna, PWN, Warszawa 2014.
 61. Weresa M. A., Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 62. Wnuk U., Tommei S., Public research-based spin-offs in Italy and Poland: similarities and differences in policies, procedures and performance, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-c1a914ac-1a6e-4349-b9bb-df60c311%95/c/wnuk_ tommei_public_4_2015.pdf
 63. Wright M., Journal of Technology Transfer Academic entrepreneurship, technology transfer and society: where next?, "The Journal of Technology Transfer" Vol. 139, Iss. 3, 2014.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.33119/KKESSiP.2017.3.9
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu