BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rydzewska-Włodarczyk Marzena (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Specyficzne uwarunkowania sprawozdawczości finansowej stowarzyszeń
Specific Conditions of Financial Reporting of Associations
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 243-254, tab., bibl.12 poz.
Słowa kluczowe
Sprawozdawczość finansowa, Sprawozdanie finansowe
Financial reporting, Financial statements
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym źródłem informacji finansowych o działalności podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jest sprawozdawczość finansowa. Informacje ujawniane w sprawozdaniach sporządzanych zgodnie z przepisami prawa bilansowego cechuje bowiem wiarygodność. W celu jej zapewnienia oraz z uwagi na potrzebę zachowania porównywalności informacji ujmowanych w sprawozdaniach podobnych podmiotów konieczne jest, aby zostały ustanowione zarówno zakres, jak i jednolite zasady sporządzania sprawozdań finansowych jednostek. Specyfika działalności stowarzyszeń, ich odmienność podmiotowa i finansowa w stosunku do jednostek gospodarczych wywołują potrzebę określenia szczególnego zakresu informacji ujawnianych w ich sprawozdaniu finansowym. Zawarte w artykule rozważania stanowią omówienie kolejnego etapu zapoczątkowanych w 2014 roku zmian rachunkowości, w tym sprawozdawczości stowarzyszeń.(abstrakt oryginalny)

The main source of financial information about the activities of the entities is financial reporting. A feature of the information disclosed in the reports, which are prepared in accordance with the provisions of accounting law, is credibility. In order to ensure it, and given the need to maintain comparability recognized in the statements of similar entities, it is necessary to have determined the scope and uniform rules for the preparation of the financial statements. The specificity of the activities of associations, their differences of economic and financial standing in relation to the business, bring the need to adapt the scope of information disclosed in the financial statements of these entities. The article included a discussion of changes in the financial reporting of associations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Flakiewicz, W. (2002). Systemy informacyjne w zarządzaniu: (uwarunkowania, technologie, rodzaje). Warszawa: C.H. Beck.
 2. Kurek, H., Zielińska, H. (2000). Informacyjna funkcja rachunkowości. Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, 553, 139-149.
 3. Rozporządzenie Ministra Finansów z 18.12.2015 w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Dz.U. poz. 2178, z późn. zm.
 4. Rydzewska-Włodarczyk, M. (2016). Zmiany w rachunkowości organizacji pozarządowych w Polsce na przykładzie jednostek mikro. Europa Regionum, 26, 199-213.
 5. Sawicki, K. (1996). Informacyjno-sprawozdawcza funkcja rachunkowości jednostek gospodarczych. Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP, XXXV, 137-140.
 6. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047, z późn. zm.
 7. Ustawa z 24.04.2003 o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dz.U. 2016, poz. 1817, z późn. zm.
 8. Ustawa z 11.07.2014 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. poz. 1100.
 9. Ustawa z 23.07.2015 o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. poz. 1333.
 10. Ustawa z 15.12.2016 o zmianie ustawy o rachunkowości. Dz.U. 2017, poz. 61.
 11. Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o rachunkowości. Druk nr 1045 z 17.11.2016. Prezes Rady Ministrów, RM-10-139-16.
 12. Waniak-Michalak, H. (2015). Nowe wymogi dotyczące rachunkowości stowarzyszeń i fundacji Zamknięcie roku 2016. Rachunkowość.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-22
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu