BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mendes David (Portuguese Telecom Company), Gomes Jorge (Lisbon University), Romao Mário (Lisbon University)
Tytuł
Creating Intangible Value through a Corporate Employee Portal
Źródło
Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation (JEMI), 2017, vol. 13, nr 3, s. 125-149, rys., tab., bibliogr. s. 144-148
Tytuł własny numeru
Special Issue : Knowledge Management - Current Trends and Challenges
Słowa kluczowe
Kultura organizacji, Intranet, Zarządzanie wiedzą, Zarządzanie zmianami
Corporate culture, Intranet, Knowledge management, Change management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Organizacje tworząc przewagę konkurencyjną, tworząc większą wartość ekonomiczną niż rywale. Rosnąca konkurencja i rozwój technologii informatycznych doprowadziły zarówno do ogromnych zmian organizacyjnych, jak i zwiększyły znaczenie wartości niematerialnych i prawnych w ramach łańcucha wartości. Tworzenie wartości i sukcesy organizacji w coraz większym stopniu uzależnione są od wykorzystania wiedzy dostępnej wewnętrznie, jako że w dzisiejszych czasach istotne znaczenie ma zrozumienie wartości biznesowej portali pracowniczych i budowanie odpowiednich programów zarządzania zmianą. Balanced Scorecard (BSC) i mapa strategii (SM) przedstawiają cele organizacji, ich osiąganie oraz związek pomiędzy celami różnych podjednostek z ich wspólnym działaniem w celu uzyskania ogólnych wyników. BSC i SM wyjaśniają, jak wartości niematerialne są dostosowane do strategii, aby tworzyć wartość dla organizacji. Jednak obawy dotyczące zarządzania zmianami wydają się niewłaściwe. Autorzy proponują ramy umożliwiające mapowanie związków przyczy-nowo-skutkowych, które generują wartość biznesową, a także zapewniają kierownictwu i decydentom informacje niezbędne do odpowiedniego odgórnego zaangażowania i sponsoringu, co jest istotne, aby doprowadzić do właściwego zarządzania zmianami i realizacji świadczeń. Mapa strategii SM i korzyści (BDN) zostały połączone, w wyniku czego powstały odpowiednie ramy ułatwiające organizacjom podniesienie ich wiedzy, złagodzenie ryzyka niepowodzenia inwestycji lub niewłaściwego wykorzystania, a także terminowy wkład w zdobycie większej wartości z inwestycji w wartości niematerialne i prawne. Opracowane ramy pomagają organizacjom rozwiązywać ich obawy związane z tworzeniem wartości i zarządzaniem zmianami. Niniejsze studium przypadku pozwala stwierdzić, że propagowanie kultury organizacyjnej i dostosowanie do potrzeb firmy nie są częstymi celami organizacji i nie motywują do inwestycji w rozwój portali pracowników, jednak są powszechnie uznawane za kluczowe narzędzia do podejmowania decyzji i tworzenie wartości. (abstrakt oryginalny)

Organizations create competitive advantage by creating more economic value than their rivals. Increasing business competition and information technology development have both led to huge corporate organizational changes and have raised the importance of intangible assets along the value chain. Value creation and the success of organizations increasingly depends on the leverage of knowledge available internally, as nowadays it has become essential to understand employee portals' business value and to build adequate change management programmes. The Balanced Scorecard (BSC) and Strategy Map (SM) show an organization's objectives, how they are achieved, and the link between the goals of the various sub-units and how these act together to produce the overall results. BSC and SM clarify how intangible assets are aligned with strategy, to create value for the organization. However, the concerns related to change management seem not to have been properly addressed. To conveniently deal with these matters, the authors propose a framework to map the cause-effect relationships that generates business value, as well as provides top management and decision makers with the information needed for a suitable top-down commitment and sponsorship, which is essential to bring about the appropriate change management and benefits' realization. SM and Benefits Dependency Network (BDN) were combined, resulting in a suitable framework to help organizations enhance their knowledge, mitigating the risk of investment failure or misuse, and a timely contribution to capture more value from investments in intangible assets. The developed framework helps organizations address their concerns related to value creation and change management, and it has been applied to this Employee Portal case study. This case study allows us to conclude that, although the promotion of organizational culture and corporate alignment are not usually frequent goals of organizations, and do not motivate investments in the development of employee portals, they are generally recognised as being essential tools for decision-making and value creation. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allee, V. (2000). Reconfiguring the Value Network. Journal of Business Strategy, 21(4), 36-39.
 2. Aneja, A., Rowan, C., & Brooksby, B. (2000). Corporate Portal Framework for Transforming Content Chaos on Intranets. Intel Technology Journal, Q1, 1-7.
 3. Andriessen, D., & Tissen, R. (2000). Weightless wealth, find your real value in a future of intangible assets. Financial Times. London: Prentice Hall.
 4. Armitage, H. M., & Scholey, C. (2006). Using Strategy Maps to Drive Performance. Canada: The Society of Management Accountants of Canada, the American Institute of Certified Public Accountants and the Chartered Institute of Management Accountants.
 5. Becker, W., & Dietz, J. (2004). R&D co-operation and innovation activities of firms-evidence for the German manufacturing industry. Research Policy, 33(2), 209-223.
 6. Benbya, H., Passiante, H., & Balbaly, N. A. (2004). Corporate Portal: a tool for knowledge management synchronization. International Journal of Information Management, 24(3), 201-220.
 7. Bharadwaj, A. S. (2000). A Resource-Based Perspective on Information Technology Capability and Firm Performance: An Empirical Investigation. MIS Quarterly, 24(1), 169-196.
 8. Boersma, K., & Kingma, S. (2006). Intranet and Organizational Learning. In D. Schwartz (Ed.), Encyclopedia of Knowledge Management, (pp. 305-310). Hershey, PA, USA: Information Science Reference.
 9. Bontis, N. (2001). Assessing knowledge assets: a review of the models used to measure intellectual capital. International Journal of Management Reviews, 3(1), 41-60.
 10. Brooking, A. (1996). Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millennium Enterprise. London: Thomson Business Press
 11. Brynjolfsson, E., Hitt, L. M., & Yang, S. (2002). Intangible Assets: Computers and Organizational Capital. Massachusetts, USA: Center for eBusiness of MIT.
 12. Brynjolfsson, E., & Yang, S. (1997). Intangible Benefits and Costs of Computer Investments: Evidence from the Financial Markets. Proceedings of the18th International Conference on Information Systems (ICIS '97), December 14 - 17, Atlanta, GA, USA
 13. Dias, C. (2001). Corporate portals: a literature review of a new concept in Information Management. International Journal of Information Management, 21(4), 269-287.
 14. Casadeus-Masanell, R., & Ricart, J. E. (2007). Competing through business model. Navara: IESE Business School- University of Navara, Working paper n° 713.
 15. Cury, A., & Stancich, L. (2000). The intranet: an intrinsic component of strategic information management? International Journal of Information Management, 20(4), 249-268.
 16. Detlor, B. (2000). The Corporate Portal as an Information Infrastructure: Towards a Framework for Portal Design. International Journal of Information Management, 20(2), 91-101.
 17. Eckartz, S. M., 2012. Managing the Business Case Development in Inter- Organizational IT Projects: A Methodology and Its Application. Netherlands: University of Twente, PhD dissertation.
 18. Edvinsson, L. (1997). Developing Intellectual Capital at Skandia, Long Range Planning, 30(3), 366- 374.
 19. Forrester Research (2010). Deciding whether to use the Intranet as a foundation for the Information workplace. Cambridge, USA: Forrester Research, Inc.
 20. Gomes, J., & Romao, M. (2013). How benefits management helps Balanced Scorecard to deal with business dynamic environments. Tourism & Management Studies, 9(1), 129-138.
 21. Gomes, J., Romao, M., & Caldeira, M. (2013). Linking Benefits to Balanced Scorecard Strategy Map. In Rocha, A; Correia, A. M.;Wilson, T.; Stroetmann, K.A (Eds). New Perspectives in Information Systems and Technologies: Advances in Intelligent Systems and Computing, 206, pp. 357-369, Berlin Heidelberg: Springer International Publishing.
 22. Hall, R. (1989). The Management of intellectual assets: A new corporate perspective. Journal of General Management, 15 (1), 53-68.
 23. Hall, R. (1992). The strategic analysis of intangible resources. Strategic Management Journal, 13(2), 135-144.
 24. Hawking, P., & Stein, A. (2003). B2E Portal Maturity: An Employee Self-Service Case Study. Available in http://ausweb.scu.edu.au/aw03/papers/ stein_2/paper.html.
 25. Hughes, A., & Morton, M. S. S. (2006). The transforming power of complementary assets. MIT Sloan Management Review, 47(4), 50-58.
 26. Itami, H. (1991). Mobilizing Invisible Assets. Cambridge, MA: Harvard University Press.
 27. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2004) Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes. Boston: Harvard Business Press.
 28. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2000). Having Trouble with Your Strategy? Then Map It. Harvard Business Review, 167-176.
 29. Lai, V. S. (2001). Intra- organizational Communication with Intranets. Communication of the ACM, 44(7), 49, 95-100.
 30. Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting, Washington D.C.
 31. Lev, B. (2004). Sharpening the Intangibles Edge. Harvard Business Review, 82(6), 109-116.
 32. Li, S., & Wood, W. (2005).'Portals in the Academic World: Are They Meeting Expectations? The Journal of Computer Information Systems, 45(4), 5055.
 33. Marr B., Schiuma. G., & Neely A. (2004). The dynamics of value creation: mapping your intellectual performance drivers. Journal of Intellectual Capital, 5(2), 312 - 325.
 34. Marr, B., & Adams, C. (2004). The Balanced scorecard and intangible assets: similar ideas unaligned concepts. Measuring Business Excellence, 8(3), 18-27.
 35. Martensson, M. (2000). A critical review of knowledge management as a management tool. Journal of Knowledge Management, 4(3), 204-216.
 36. Martini, A., Corsob, M., & Pellegrini, L. (2009). An empirical roadmap for intranet evolution. International Journal of Information Management, 29(4), 295-308.
 37. Mendes, D., & Romao, M. (2013). How Employee Portal Contributes for Intangible Assets Value Creation: Empirical Investigation and Theoretical Framework. In proceedings of the 15th International Academy of Management and Business conference, Lisbon, Portugal.
 38. Mendes, D. S., Gomes, J., & Romao, M. (2016). Creating Value from Intangible Assets: An Employee Portal Case Study. In proceedings of ECKM-17th European Conference on Knowledge Management, 1- 2 September. Northern Ireland, UK: Ulster University.
 39. Milis, K., Snoeck, M., & Haesen, R. (2009). Evaluation of the applicability of investment appraisal techniques for assessing the business value of IS services. Leuven, Belgium: Research Report, KBI_0910, Department of Decisions Sciences and Information Management, Faculty of Business and Economics.
 40. Miotti, L., & Sachwald, F. (2003). Co-operative R&D: why and with whom? An integrated framework of analysis. Research Policy, 32(8), 1481-1499.
 41. Nieto, M. J., & Santamaria, L. (2007). The importance of diverse collaborative networks for the novelty of product innovation. Technovation, 27(6-7), 367- 377.
 42. Norris, G., & Duray, D. (2002). The Outside-in Portal. Inteligent Enterprise, August, 32-35.
 43. Peppard, P., Ward, J., & Daniel, E. (2007). Managing the Realization of Business Benefits from IT Investments. MIS Quarterly Executive, 6(1), 1-11.
 44. Pickett, R. A., & Hamre, W. B. (2002). Building Portals for Higher Education. New Directions for Institutional Research, 113, 37-55.
 45. Roberts-Witt, S. (2000). Portal Pitfalls. Knowledge Management, p. 42-46.
 46. Rose, J. (2003). The joys of enterprise portals. Information Management, 37(5), 64-70.
 47. Roos, G., & Roos, J. (1997). Long Range Planning, 30(3), 413-427.
 48. Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. C., & Edvinsson, L. (1997). Intellectual Capital: Navigating in the New Business Landscape. London: Macmillan.
 49. Shilakes, C. C., & Tylman, J. (1998). Enterprise Information Portal: Industry Overview. New York City, USA: Merrill Lynch, Inc.
 50. Schubert, P., & Hausler, U. (2001). E-government meets e-business: A portal site for startup companies in Switzerland. In proceedings of the 34th Hawaii International Conference on System Sciences, Sciences. Los Alamitos, California, IEEE Computer Society, 1700-1708.
 51. Stewart, T. A. (2001). The Wealth of Knowledge: Intellectual Capital and the Twenty-First Century Organization. New York, NY, USA: Doubleday/ Currency.
 52. Sullivan P. H. (1998). Profiting from Intellectual Capital; Extracting Value from Innovation. New York: John Wiley & Sons Inc.
 53. Sveiby, K. E. (1997). The New Organizational Wealth. San Francisco, Berett-Koehler.
 54. The Standish Group (2009). Chaos Report. Boston, MA, USA: The Standish Group.
 55. Ulrich, D., & Smallwood, N. (2004). Capitalizing on Capabilities. Harvard Business Review, 82(6), 119-127.
 56. Urbach, N., Smolnik, S., & Riempp, G. (2009). A Conceptual Model for Measuring the Effectiveness of Employee Portals. In proceedings of the 15th Americas Conference on Information Systems (AMCIS 2009), San Francisco, CA, USA.
 57. Ward, J., & Daniel, E. (2006J. Benefits Management, Delivering Value from IS&ITInvestments. West Sussex, England: John Wiley & Sons Ltd.
 58. Ward, J., Daniel, E., & Peppard, J. (2008). Building better business cases for it investments. MIS Quarterly Executive, 7(1), 1-15.
 59. Ward, J., & Elvin, R. (1999). A new framework for managing IT-enabled business change, Information Systems Journal, 9(3), 197-221.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-7075
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7341/20171335
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu