BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stawicka Małgorzata (Spółdzielnia Pracy Branży Metalowej TUCH MET w Tucholi)
Tytuł
Stosowanie cen wewnętrznych w rozliczaniu wydziałów działalności pomocniczej przedsiębiorstw
The Use of Internal Pricing in Accounting of Auxiliary Activity Department
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 299-308, rys., bibl.14 poz.
Słowa kluczowe
Decentralizacja, Budżetowanie
Decentralization, Budgeting
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M40 , M41 , M49
streszcz., summ.
Abstrakt
Wydziały działalności pomocniczej, wydziały wspierające realizację zadań statutowych, do których powołano przedsiębiorstwo, generują określone koszty. Poziom tych kosztów zależy od wielu czynników. Przykładowo znaczne zużycie parku maszynowego może się wiązać z koniecznością częściej wykonywanych konserwacji i napraw. Wydziały te mogą również świadczyć usługi bezpośrednio zewnętrznym odbiorcom, przyczyniając się do zwiększenia przychodu przedsiębiorstwa. Koszty wykonywanej przez wydziały działalności pomocniczej usług rejestrowane są na kontach układu kalkulacyjnego kosztów. Rozliczenie kosztów poszczególnych wydziałów działalności pomocniczej odbywa się za pomocą przyjętej w polityce rachunkowości przedsiębiorstwa metody. Artykuł przedstawia doświadczenia i wskazuje na konieczność stosowania cen wewnętrznych w procesie rozliczania kosztów wydziałów działalności pomocniczej. Zastosowanie cen wewnętrznych wiąże się z zachowaniem określonych zasad: kalkulacji wstępnej zleconej usługi i rozliczenia kosztów tej usługi za pomocą faktury wewnętrznej. Wdrożenie fakturowania wewnętrznego wymaga zmian organizacyjnych oraz księgowań na kontach "Obroty wewnętrzne" i "Koszty obrotów wewnętrznych", co zaprezentowano w artykule.(abstrakt oryginalny)

Departments of auxiliary activities, departments supporting the implementation of the statutory tasks to which the company was founded, generate certain costs. The level of these costs depends on many factors. For example, significant wear and tear of a machine park may require more frequent maintenance and repairs. These divisions can also provide services directly to external customers, contributing to increased revenue. Costs performed by the auxiliary services departments are recorded in the accounts of the costing system. Settlement of costs for individual departments of ancillary activities is done using the methodology adopted in the Company's ac-counting policy. The article presents the experience points to the need for internal pricing in the process of accounting for the costs of ancillary departments. The use of internal prices involves the preservation of specific rules: the pre-calculation of the contracted service and the settlement of the cost of the service by means of an internal invoice. The implementation of internal invoicing requires organizational changes and bookings in "Internal turnover" and "Costs of internal turnover" accounts, as presented in the article.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drelichowski, L., Breisa, W., Kępa, W., Stawicka, M. (1997). Metodyka wdrożenia sterowania finansowego na przykładzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bydgoszczy z zastosowaniem techniki budżetowania. III Konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne, Restrukturyzacja systemów informacyjnych przedsiębiorstw, Raporty z wdrożeń projektów celowych, Ciechocinek.
 2. Drelichowski, L., Stawicka, M., Rose, T. (1998). Decentralizacja procesów przetwarzania danych i decyzji w systemie zleceniowym w KPEC w Bydgoszczy. IV Konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'98, Zintegrowane systemy informatyczne, Efekty wdrożeń projektów celowych, Bydgoszcz.
 3. Gierusz, J. (2009). Plan kont z komentarzem. Handel, produkcja, usługi. Gdańsk: ODDK.
 4. Januszewski, A., Drelichowski, L., Fladrowska, E., Stawicka, M. (2000). Zintegrowany system rachunkowości w świetle nowego prawa energetycznego na przykładzie Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cielnej w Bydgoszczy. II Konferencja, Zastosowanie Informatyki w Rachunkowości i Finansach, Gdańsk.
 5. Kużdowicz, P. (2013). Rozliczanie świadczeń wzajemnych a rachunek nośników w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 289.
 6. Masztalerz, M. (2010). Metody rozliczania kosztów działalności pomocniczej. [W:] W. Gabrusewicz (red.), Audyt w systemie kontroli (s. 131-142). Poznań: KIBR.
 7. Sajdak, M. (2014). Proces budowy przewagi konkurencyjnej w warunkach zwinności. Prace naukowe uniwersytetu ekonomicznego we Wrocławiu, 420.
 8. Stawicka, M. (2001). System bazy danych PRO/MIS po roku doświadczeń wdrożeniowo eksploatacyjnych, jego przydatność w zarządzaniu w Komunalnym Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej spółka z o.o. w Bydgoszczy. Informacje, zarządzanie, decyzje. VII Konferencja z cyklu Komputerowe Systemy Wielodostępne KSW'2001, Bydgoszcz-Ciechocinek.
 9. Szczypa, P. (2012). Narzędzia rachunkowości wspomagające działalność proekologiczną przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: CeDeWu.
 10. Szydełko, A. (2013). Rola księgowego w controllingu przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 291.
 11. Ustawa z 29.09.1994 o rachunkowości. Dz.U. 2016, poz. 1047.
 12. Ustawa z 10.04.1997 - Prawo energetyczne. Dz.U. 2012, poz.1059, z późn. zm.
 13. Ustawa z 7.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Dz.U. 2006, nr 123, poz. 858, z późn. zm.
 14. Wójcik-Kośla, D. (2016). Orientacja prorynkowa kadry kierowniczej w podejmowaniu decyzji strategicznych - wyniki badań. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 422.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-27
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu