BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zawadzki Artur (Uniwersytet Łódzki), Troska Dawid (Uniwersytet Łódzki), Domańska Magdalena (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Anomalie kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
Calendar Anomalies on the Stock Exchange in Warsaw
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 1(5), s. 7-15, tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Giełda papierów wartościowych, Anomalie sezonowe
Finance, Stock market, Seasonal anomalies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: D04, D53, D92
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony jest tematyce finansów behawioralnych w kontekście popularnych anomalii kalendarzowych. Autorzy podejmują próbę weryfikacji hipotezy o rynku efektywnym, według której ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje na ich temat, a przez racjonalne zachowania uczestników rynku efekty kalendarzowe nie powinny przynosić inwestorom dodatnich stóp zwrotu. W celu sprawdzenia hipotezy wykorzystano dwa efekty: dnia w tygodniu oraz miesiąca w roku, badając dzienne i miesięczne stopy zwrotu dla podanych zjawisk. W badaniu wykorzystano dane dotyczące pięciu indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (WIG,WIG20, WIG30, mWIG40 oraz sWIG80) z okresu od stycznia 2011 do października 2016 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy nie stwierdzono jednoznacznie występowania efektów kalendarzowych w badanej próbie. (abstrakt oryginalny)

Article devoted to the subject of behavioral finance in the context of popular calendar anomalies. The authors attempt to verify the hypothesis of efficient market, according to which the securities prices fully reflect all available information about them, and the rational behavior of market participants calendar effects should not result in positive returns for investors. In order to test the hypothesis used two effects: the day of the week and month of the year, examining daily and monthly returns for given phenomena. The study used data on the five indexes of the Stock Exchange in Warsaw (WIG, WIG20, wig30, mWIG40 and sWIG80) the period from January 2011 to October 2016 year. As a result of analysis did not reveal clearly the occurrence of calendar effects in the sample. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czerwonka M., Gorlewski B., 2012, Finanse behawioralne: zachowania inwestorów i rynku, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
  2. Grotowski M., 2008, Efekty kalendarzowe na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Gospodarka Narodowa, nr 1-2, Cracow University of Economics, Kraków.
  3. Guzik K., Smaga E., 2013, Ryzyko i rentowność inwestycji finansowych i rzeczowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
  4. Jajuga K., Jajuga T., 1999, Inwestycje: Instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  5. Keller J. 2015, Efekt dni tygodnia w różnych segmentach rynku głównego GPW, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia, , nr 74, t. 1, Szczecin.
  6. Panfil M., Szablewski A. (red.), 2008, Metody wyceny spółki: perspektywa klienta i inwestora, POLTEXT, Warszawa.
  7. Szyszka A., 2007, Wycena papierów wartościowych na rynku kapitałowym w świetle finansów behawioralnych, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu