BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Herkt Monika (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Ubezpieczenie szkód wywołanych awariami sieci gazowych w Polsce
The Insurance of Damages Caused by Failures of Gas Systems in Poland
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 1(5), s. 53-63, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Słowa kluczowe
Finanse, Ubezpieczenia, Gazownictwo, Awaryjność
Finance, Insurances, Gas manufacture, Failure rate
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G20, G22
streszcz., summ.
Abstrakt
Poruszanym w artykule problemem jest wykazanie celowości rozważania ubezpieczenia sieci gazowych w Polsce. Podstawą do realizacji tak postawionego zadania jest zestawienie informacji o szkodowości awarii sieci gazowej z metodologią wyznaczania składek w ubezpieczeniach majątkowych. Temat wydaje się być mało istotny z uwagi na stosunkowo niską częstotliwość występowania poważnych awarii. Z punktu widzenia realnego zagrożenia, należy jednak uznać, że temat wart jest zainteresowania. Okazuje się bowiem, iż mimo niewielkiej liczby awarii, operator sieci przesyłowej ubezpiecza majątek, za który jest odpowiedzialny. Stąd wniosek, że taka usługa jest opłacalna dla obu stron umowy. Dla uzyskania konkretniejszych wyników, konieczne są dalsze badania, bazujące głównie na zgromadzeniu reprezentatywnej ilości danych. Artykuł ma na celu uwypuklenie problemu i zachęcenie Czytelnika do bliższego zapoznania się z tematem. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is to demonstrate the desirability of considering insurance of gas system in Poland. The basis for implementation so the task is a parallel of information about the claims of failure of the gas system and the methodology for determining premiums in property insurance. Subject appears to be negligible due to the relatively low incidence of major accidents. From the point of view of the real danger one should recognize the topic is worth interest. It turns out that despite the small number of failures, the operator of the transmission network, insures property, for which he is responsible. Hence the conclusion that such a service is profitable for both parties to this agreement. In order to achieve more concrete results, there are needed further studies, which are based largely on gathering representative amount of data. Article aims to highlight the problem and encourage the Reader to become acquainted with this topic. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Mały Rocznik Statystyczny Polski 2015, GUS.
  2. Ochrona środowiska 2015, GUS.
  3. Ochrona środowiska 2014, GUS.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie, Dz.U. 2013, nr 0, poz. 640.
  5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz.U. 1964, nr 16, poz. 93.
  6. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz.U. 2015, nr 0, poz. 1844.
  7. Wystąpienie pokontrolne 2014, NIK.
  8. [www1] https://www.egig.eu/ (dostęp: maj 2016)
  9. [www2] http://www.gaz-system.pl/ (dostęp: maj 2016)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu