BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Paduszyńska Marta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Istota oraz znaczenie ochrony konsumenta we wspieraniu stabilności systemu finansowego
The Nature and Importance of Consumer Protection in Supporting the Stability of the Financial System
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 2(6), s. 21-34, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
System finansowy, Ochrona konsumenta, Stabilność finansowa
Financial system, Consumer protection, Financial sustainability
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G18, G21, G28
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejsze opracowanie zostało poświęcone tematyce ochrony konsumenckiej, której znaczenie na świecie nieustannie wzrasta. Omówiona została idea ochrony, jej wpływ na stabilność systemu, a także polityka i instytucje ochrony na rynku finansowym. Szczególna uwaga została poświęcona działaniu Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Głównym celem artykułu jest ukazanie roli i znaczenia ochrony konsumenta na rynku usług finansowych jako narzędzia budowy zaufania i wspierania stabilności systemu finansowego. Realizacji temu będą służyły pozycje literatury oraz dane opracowywane przez instytucje zajmujące się omawianym zagadnieniem. Postawiona w opracowaniu hipoteza zakłada, iż polityka ochrony oraz rosnąca aktywność instytucji działających w tym obszarze wpływa na poprawę pozycji i bezpieczeństwo konsumenta, przyczyniając się do stabilności całego systemu. (abstrakt oryginalny)

The subject of the presented study is the increasing role of consumer protection on the financial services market. The article presents the idea of protection and its impact on the stability of the system as well as the policy and institutions of protection in the financial market. Special attention has been devoted to action Office for Consumer Protection and Competition on practices that violate the collective interests of consumers. The main aim of this article is to show the role and importance of consumer protection in the financial services market as a tool for building confidence and supporting the stability of the financial system. Realization of this will be used literature and data compiled by the institutions involved in the discussed issue. The hypothesis in the paper assumes that the protection policy and the growing activity of institutions operating in this area affect the position and consumer safety, contributing to the stability of the whole system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Consumer Finance Protection with particular focus on credit, 2011, "Financial Stability Board", 26, Bazylea, October.
 2. Cyman D., 2016, Kierunki zmian ochrony konsumenta usług finansowych w Unii Europejskiej, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin-Polonia", vol. L, 4 Sectio H, Uniwersytet Gdański. Wydział Prawa i Administracji.
 3. Czapiński J., Panek T., 2015, Diagnoza społeczna 2015 warunki i jakość życia polaków, Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego, listopad.
 4. Financial Literacy and Consumer Protection: Overlooked Aspects of the Crisis, OECD Recommendation on Good Practices on Financial Education and Awareness Relating to Credit, OECD, June 2009.
 5. Frączek B., Mitręga-Niestrój K., 2015, Regulacyjno-instytucjonalne ramy ochrony konsumentów na rynku usług finansowych - wybrane doświadczenia międzynarodowe, "Zeszyty Naukowe Cracow Review of Economics and Management", Kraków.
 6. Funkcjonowanie systemu ochrony praw klientów podmiotów rynku finansowego, NIK, Warszawa, https://www.nik.gov.pl/plik/id,6423,vp,8193.pdf [dostęp: 16.03.2017].
 7. Good Practices for Financial Consumer Protection, 2012, World Bank, June.
 8. In search of good practices in financial consumer protection, 2013, Consumers internatonal, February, http://www.consumersinternational.org/media/1135359/in%20search%20of%20good%20practices%20in%20financial%20consumer%20protection.pdf [dostęp na 16.03.2017].
 9. Kańska K., 2003, Ochrona ekonomicznych interesów konsumentów w prawie UE, [w:] E. Piontek, A. Zawadzka (red.), Szkice z prawa Unii Europejskiej, Prawo Materialne, t. II, Kraków.
 10. Menkes M., 2013, Reforma systemów nadzoru finansowego UE i USA ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu z lat 2007-2008, "International Journal of Management and Economics", No. 37.
 11. Modzelewska de Raad M., 2015, System kar pieniężnych w polskiej ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów - potrzeba i kierunek dalszych zmian, internetowy "Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny", nr 2(4), http://ikar.wz.uw.edu.pl/.
 12. Ostalecka A., 2012, Ochrona konsumenta jako instrument wspierania stabilności systemu finansowego, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin - Polonia", vol. XLVI, 4 Sectio H, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Finansów i Rachunkowości.
 13. Polityka ochrony konkurencji i konsumentów, 2015, UOKiK, Warszawa.
 14. Rutkowska-Tomaszewska E., 2013, Ochrona prawna klienta na rynku usług finansowych, LEXa Wolters Kluwer business, Warszawa.
 15. Rutledge S.L., Annamalai N., Lester R., Symonds R. L., 2010, Good Practices for Consumer Protection and Financial Literacy in Europe and Central Asia: A Diagnostic Tool, ECSPF Working Paper 001, World Bank, August.
 16. Sprawozdanie z działalności UOKiK za rok 2015, 2016, Warszawa.
 17. Sroczyński J., 2012, Naruszenie zbiorowych interesów konsumentów: Decyzja zobowiązująca (uwagi praktyczne oraz de lege ferenda), internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, nr 1(1).
 18. Szelągowska A., 2012, Zaufanie, kapitał społeczny a finansowanie niskoczynszowego mieszkalnictwa, "Zarządzanie i Finanse", nr 4.
 19. Sztompka P., 2005, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków.
 20. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, art. 2. - Dz.U.2017.0.196.
 21. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz.U.2017.0.459 t.j.
 22. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U. 2007, nr 50, poz. 331.
 23. Ustawa z dnia 10 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - Dz.U. 2014, poz. 945.
 24. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014, poz. 827.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu