BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tobera Paweł (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Konsolidacja rynku skarbowych papierów wartościowych na przykładzie krajów Unii Europejskiej
Consolidation of the Treasury Securities Market in the European Union Countries
Źródło
Journal of Capital Market and Behavioral Finance, 2017, vol. 2(6), s. 47-57, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Dług publiczny, Rynek papierów skarbowych, Zarządzanie długiem
Public debt, Treasury securities market, Debt management
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E60, E62, E63
streszcz., summ.
Abstrakt
Rynek skarbowych papierów wartościowych (SPW) pełni we współczesnej gospodarce kluczową rolę z punktu widzenia funkcjonowania finansów publicznych każdego kraju. Ta szczególna cecha dotyczy pozyskiwania zwrotnych środków na pokrycie niedoborów w budżecie tak aby dany kraj miał możliwość stabilnego działania i rozwoju. Rynek SPW podlega różnym regulacjom, a w szczególności jest on oparty na polityce zarządzania długiem publicznym. Głównym celem tej polityki jest przede wszystkim ograniczanie kosztów obsługi jakie państwo musi ponosić w związku z zaciąganiem długu w postaci emisji SPW. Dotychczasowa polityka w zakresie funkcjonowania rynku SPW miała miejsce jedynie na poziomie poszczególnych, pojedynczych państw członkowskich UE. Wiązało się to z występowaniem różnych rodzajów ryzyk takich jak np. ryzyko operacyjne czy ryzyko płynności. Obecnie na poziomie unijnym widać szereg działań podejmowanych w celu utworzenia wspólnej ponadnarodowej platformy obrotu SPW. Takie działania konsolidacyjne wpisują się we wspólną politykę rynku SPW w UE. Co więcej istnieje szereg strategii i planów, poświęconych temu zagadnieniu. Warto jest dokładnie przyjrzeć się dotychczasowym osiągnięciom w tym zakresie oraz zastanowić się nad korzyściami, których każdy kraj może doświadczyć w związku z utworzeniem wspólnego rynku SPW w obrębie UE. (abstrakt oryginalny)

Market treasury securities plays in the modern economy a key role in the operation of public finances of each country. This particular feature of the sourcing repayable funds to cover the shortfall in the budget so that the country had the possibility of stable operation and development. Treasury securities market is subject to different regulations and, in particular, is based on the policy of public debt management. The main objective of this policy is mainly reducing the operating costs which the State has to incur in connection with the incurring of debt in the form of treasury securities. The current policy on the functioning of the treasury securities market was only at the level of theindividual, the individual EU Member States. It was connected with theoccurrence of various types of risks, such as eg. Operational risk and liquidity risk. Currently at the EU level we can see a number of actions in order to create a common transnational platform for treasury securities trading. Such consolidation measures in keeping with the common policy of the treasury securities market in the EU. Moreover, there are a number of strategies and plans, on this subject. It is worth a good look at current developments in this area and to consider the benefits which each country may experience in connection with the establishment of the common market treasury securities within the EU. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czechowska D., 2012, Źródła finansowania deficytu budżetu państwa w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 2. Development Goverment Bond Market: A Handbook., 2001, The World Bank, IMF Washington. European Government Bond Markets: Transparency, Liquidity, Efficiency, 2006, CEPR London.
 3. Liberadzki K., 2014, Dłużne papiery wartościowe, Difin, Warszawa.
 4. Marchewka-Bartkowiak K., 2009, Rynek skarbowych papierów wartościowych w strefie euro, [w:] Europejska integracja monetarna od A do Z. NBP, Warszawa.
 5. Marchewka-Bartkowiak K., 2008, Zarządzanie długiem publicznym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 6. Marchewka-Bartkowiak K., 2003, Zarządzanie długiem publicznym w krajach Unii Europejskiej i w Polsce, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa.
 7. Panfil P., 2012, Integracja rynków dłużnych papierów wartościowych państw strefy euro w dobie kryzysu, "Ekonomia i Prawo", nr 56, Warszawa.
 8. Puszer B., 2016, Rynek obligacji strefy euro, Seria wydawnicza rynek finansowy, Katowice.
 9. Puszer B., 2011, Rynek długoterminowych dłużnych papierów wartościowych strefy euro - stan obecny i perspektywy jego rozwoju, [w:] Rynki finansowe w unii Europejskiej w strefie euro, J. Żabińska (red.) CeDeWu, Warszawa.
 10. Przybylska-Kapuścińska W., 2007, Rynek dłużnych papierów wartościowych w strefie euro, [w:] Rynek papierów wartościowych strefy euro, W. Przybylska-Kapuścińska (red.), Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.
 11. Rozporządzenie (EU) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji. D.U. C143 z 22.05.2012.
 12. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usprawnienia rozrachunku papierów wartościowych w Unii Europejskiej i w sprawie centralnych depozytów papierów wartościowych (CDPW) oraz zmieniająca dyrektywę 98/26/WE, Bruksela 07.03.2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2392-0726
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu