BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Etel Leonard (Uniwersytet w Białymstoku)
Tytuł
Cele nowej Ordynacji podatkowej
The aims of the new tax ordinance
Źródło
Analizy i Studia CASP, 2017, nr 2(4), s. 1-19, rys., bibliogr. 3 poz.
Słowa kluczowe
Podatki, Ordynacja podatkowa, Prawo podatkowe, Podatnik, Postępowanie administracyjne
Taxes, The Tax Code, Tax regulations, Taxpayer, Administrative proceedings
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawione zostały cele nowej ordynacji podatkowej oraz instrumenty ich realizacji. Do nowych regulacji zawartych w projekcie, które chronią podatnika w jego relacjach z fiskusem, a także łagodzą nadmierny formalizm procedur podatkowych, należy zaliczyć m.in.: zasady ogólne prawa podatkowego, konsensualne formy załatwiania spraw podatkowych (umowy podatkowe, mediacja, konsultacje skutków podatkowych transakcji, umowa o współdziałanie), normatywny katalog praw i obowiązków podatnika, regulacje chroniące podatnika w przypadku zastosowania się do informacji organów podatkowych i ugruntowanej praktyki, limit terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego, zakaz orzekania na niekorzyść podatnika na etapie postępowania pierwszoinstancyjnego, środki zwalczania przewlekłości postępowania, prawo do skorygowania deklaracji przed zakończeniem postępowania podatkowego, rezygnacja z odwołania od decyzji na rzecz skargi do sądu, umorzenie podatku, urzędowe informacje o istotnych zmianach przepisów prawa podatkowego, dłuższe terminy do wniesienia odwołania i zażalenia, uporządkowanie zasad nadawania rygoru natychmiastowej wykonalność decyzji nieostatecznych. Zwiększenie dochodów z podatków ma być osiągnięte m.in. poprzez: wprowadzenie efektywnego modelu postępowania podatkowego (postępowanie uproszczone, postępowanie reprezentatywne, eliminacja postępowań dotyczących bagatelnych kwot podatku), stworzenie efektywnego trybu doręczeń pism podatkowych, upowszechnienie stosowania środków komunikacji elektronicznej, nakaz współdziałania zobowiązanego z organami podatkowymi, zwiększenie roli deklaracji podatkowej, rozszerzenie możliwości zapłacenia podatku przez inne podmioty, decyzje określające część podatku, doskonalenie przepisów regulujących funkcjonowanie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, uwzględnienie specyfiki samorządowych organów podatkowych, uproszczenie procedur związanych ze stwierdzaniem i zwracaniem nadpłaty, określenie zasad wykonywania zobowiązań solidarnych, uporządkowanie zasad stosowania i miarkowania kar porządkowych, zmodyfikowanie zasad wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego.(abstrakt oryginalny)

The article presents the aims of the new tax ordinance as well as the instruments to be used for the purpose of executing it. The following new regulations put forward in the project should be considered as rules protecting the taxpayer within the framework of their relationship with the tax service and alleviating excessive formalism of tax procedures; among others: general principles of tax law, consensual forms of settling tax matters (tax agreements, mediation, consultation of tax consequences of transactions, collaboration agreement), normative catalogue of rights and obligations of the taxpayer, regulations protecting the taxpayer if they follow the information provided by tax authorities and well-established practice, limited statute of limitation regarding tax liability, prohibition of passing judgement to the detriment of the taxpayer during the first instance proceedings, measures for countering protracted proceedings, the right to correct the tax return prior to termination of tax proceedings, waiving the right to appeal against a decision in favour of filing a complaint to the court, remission of tax, official information on significant changes in the provisions of tax law, longer deadlines to appeal or complain, and better arrangement of rules for making a non-final decision immediately enforceable. An increase in revenue from taxation is to be achieved through, among other things: introduction of an effective model of tax proceedings (including summary procedure, representative proceedings, elimination of proceedings concerning trivial amounts of tax), creation of an effective mode of delivery of tax letters, popularization of electronic means of communication, ordering to cooperate in meeting the obligations imposed by tax authorities, reinforcing the role of the tax return, expanding the range of possibilities for other entities to pay the tax, decisions determining part of tax, perfecting the provisions of law regulating the clause countering tax avoidance, taking into consideration the specificity of local tax authorities, simplification of procedures concerned with determination and repayment of overpayment, establishment of rules for meeting joint liability, better arrangement of the rules for imposing and determining penalties, and modification of the rules for issuing interpretations of the provisions of tax law.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brzeziński B., Zasady ogólne prawa podatkowego a założenia nowej ordynacji podatkowej, "Przegląd Orzecznictwa Podatkowego" 2016, nr 3.
  2. Etel L. et al., Ordynacja podatkowa. Kierunkowe założenia nowej regulacji, Białystok 2015.
  3. Popławski M., Tax Code Models (w:) L. Etel, M. Popławski (ed.), Tax Codes Concepts in the Countries of Central and Eastern Europe, Białystok 2016.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-0203
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu