BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oláh Judit (University of Debrecen, Debrecen, Hungary), Zéman Zoltán (Szent István University, Gödöllő, Hungary), Balogh Imre (Wekerle Business School, Hungary), Popp József (University of Debrecen, Debrecen, Hungary)
Tytuł
Future Challenges and Areas of Development for Supply Chain Management
Wyzwania przyszłości oraz obszary rozwojowe w zarządzaniu łańcuchem dostaw
Zukunftsherausforderungen und Entwicklungsbereiche im Lieferketten-Management
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 127-138, bibliogr. 51 poz.
Słowa kluczowe
Łańcuch dostaw, Obsługa klienta, Zaufanie, Internet rzeczy, Globalizacja
Supply chain, Customer service, Trust, Internet of Things (IoT), Globalization
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Supported by the ÚNKP-17-4 New National Excellence Program of the Ministry of Human Capacities.
Abstrakt
Wstęp: Kierunki przepływów dóbr w skali globalnej oraz rozwój węzłów w sieciach handlowych mają istotny wpływ na rozwój HUB-ów logistycznych. Zmienne procesy ekonomiczne, zachodzące obecnie na świecie, efekt globalizacji oraz G-lokalizacji, oczekiwania klientów i zmiany nawyków zakupowych jak również zróżnicowanie w rozwiązaniach stosowanych w obrębie łańcuchów dostaw mają duży wpływ na pojawianie się i rozprzestrzenianie nowych rozwiązań technologicznych dostaw towarów.
Wyniki: Omawiane w pracy zmiany mają istotny wpływ na procesy logistyczne, gdyż dotyczą zmieniających się zadań i wyzwań w zarządzaniu łańcuchem dostaw. W pracy zaprezentowano znaczenie tego wpływu w oparciu o przegląd literatury międzynarodowej. Z początkiem nowego tysiąclecia łańcuchy dostaw stały się coraz bardziej złożone. Zmiany w wielkości oraz strukturze geograficznej przepływów towarowych wymagają ponownego zdefiniowania topologii światowego przepływu dóbr. Prezentując głębszą analizę tych efektów, praca ukazuje wyżej wymienione zagadnienia z różnych perspektyw. Mimo to, trudno w tej chwili ocenić, który z kierunków będzie dominujący i zyska największe znaczenie w przyszłości.
Wnioski: Najlepszą odpowiedź na postawione pytanie mogą dać tylko przyszłe wydarzenia, jednak model wpływu zaprezentowany w pracy oraz oszacowanie potencjalnych trendów może pomóc wskazać najbardziej prawdopodobne kierunki. Narzędzia technologii informatycznej będą miały duży wpływ na procesy ekonomicznej oraz szybszy rozwój sieci. (abstrakt oryginalny)

Background: The direction of global goods flows and the growth of nodes in trading networks have a significant impact on the development of logistics HUBs. The turbulent economic processes currently occurring in the world, the effects of globalization and "glocalization", customer expectations and changing purchasing habits, and the increasingly deferred differentiated solutions in supply chains have a major influence on the emergence and spread of new technology solutions in the delivery of goods.
Results: This change has a significant impact on logistics processes as they face changing tasks and challenges in supply chain management. The authors intend to address this impact in their article, which also takes into account the results of international scientific papers. With the onset of the new millennium supply chains became more complex. The changes in the volume and geographical shift of goods that are traded redefine the topology of the world's goods flow distribution. By presenting a deeper analysis of the effects, this article approaches the above-mentioned considerations from various perspectives; as yet we cannot judge which of these considerations will be the strongest, nor how the main priorities will develop.
Conclusion: The best answer can only be given by future events, although the authors' modelling of the impacts and the evaluation of potential trends may indicate certain favoured directions. We can also conclude that information technology tools have a great influence on boosting economic processes and faster networking. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andel T., 1996. Manage inventory, own information. Transport and Distribution, 37(5), 54-58.
 2. Atzori, L., Iera, A., Morabito, G., 2010. The internet of things: a survey. Computer Networks, 54(15), 2787-2805. http://dx.doi.org/10.1016/j.comnet.2010.05.010
 3. Barna Gy., 2005, The future of supply chains. Logistics, 1(10), 14-26.
 4. Balatoni J., 2015. A bevásárlóközpontok jelene és jövője. A kereskedelem perspektívái 2015 konferencia, Budapesti Gazdasági Főiskola, Budapest.
 5. Bowen J., Leinbach T., 2004. Market concentration in the air freight. Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie, 95(2), 174-188. http://dx.doi.org/10.1111/j.0040-747X.2004.t01-1-00299.x
 6. Brandtend 2014. Még mindig olcsóbb a nemzetközi online vásárlás. http://brandtrend.hu/aktualis/2014/03/05/meg-mindig-olcsobb-a-nemzetkozi-onlinevasarlas
 7. Bustinza O.F., Parry G., Vendrell-Herrero F., 2013. Supply and demand chain management orientation: Adding services to product offerings. Supply Chain Management: An International Journal, 18(6), 618-629.
 8. Capaldo A., Giannoccaro I., 2015. Interdependence and network-level trust in supply chain networks: A computational study. Industrial Marketing Management, 44, 180-195. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2014.10.001.
 9. Chikán A., Demeter K., 2001. The management of value-added (creating) processes. Budapest, Hungary: Aula Press.
 10. Christopher M. 2000. The Agile Supply Chain: Competing in Volatile Markets. Industrial Marketing Management, 29(1), 37-44. http://dx.doi.org/10.1016/S0019-8501(99)00110-8
 11. Day M., Fawcett S.E., Fawcett A.M., Magnan G.M., 2013. Trust and relational embeddedness: exploring a paradox of trust pattern development in key supplier relationships. Industrial Marketing Management, 42, 152-165. http://dx.doi.org/10.1016/j.indmarman.2012.12.004.
 12. Europa.eu 2015. Eredményesebb migrációkezelés: az európai migrációs stratégia http://europa.eu/rapid/pressrelease_IP-15-4956_hu.htm
 13. Evans J., 1991, Strategic flexibility for high technology manoeuvres: a conceptual framework. Journal of Management Studies, 28(1), 69-89. http://dx.doi.org/10.1111/j.1467-6486.1991.tb00271.x
 14. Fawcett S.E., Jones S.L., Fawcett A.M., 2012. Supply chain trust: The catalyst for collaborative innovation. Business Horizons, 55(2), 163-178. http://dx.doi.org/10.1016/j.bushor.2011.11.004.
 15. Galaskiewicz J., 2011. Studying Supply Chains from a Social Network Perspective. Journal of Supply Chain Management, 47(1), 4-8. http://dx.doi.org/10.1111/j.1745-493X.2010.03209.x
 16. Hau L.L., 2004. The Triple-A Supply Chain Harvard Business Review, October, 102-112. https://www.scap.pk/article/SupplyChaindd.pdf
 17. Hong P., Dobrzykowski D., Won Park Y., Liao K., Sharkey T.W., Ragu-Nathan T., Vonderembse M., 2012. Trust-driven joint operational activities to achieve mass customization: a culture perspective. Benchmarking: An International Journal, 19, 585-603. http://dx.doi.org/10.1108/14635771211258025.
 18. Huemer L., 2012. Unchained from the chain: Supply management from a logistics service provider perspective. Journal of Business Research, 65, 258-264. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2011.05.028.
 19. Hwang B.N., Chen T.T., Lin J.T., 2016. 3PL selection criteria in integrated circuit manufacturing industry in Taiwan. Supply Chain Management: An International Journal, 21(1), 103-124.
 20. Kalló N., 2010. Az időalapú versenyzés támogatása a termelésmenedzsment eszközeivel. Doktori értekezés, Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem.
 21. Karmazin Gy., Ulechla G., 2015, A hálózatkutatási eredmények figyelembe vétele a logisztikai szolgáltatók üzleti tevékenysége során. BGF KVIK KÖT Tudományos Szimpózium, Multidiszciplináris kihívások, Sokszínű válaszok, Budapest.
 22. Kelle P., Akbulut A., 2005. The role of ERP tools in supply chain information sharing, cooperation, and cost optimization. International Journal of Production Economics, 93, 41-52. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2004.06.004
 23. Kot S., 2014. Principles of Global Supply Chain Management, Students Textbook, Częstochowa: The Management Faculty Press.
 24. Kovacs Gy., Kot S., 2016. New Logistics and Production Trends as The Effect of Global Economy Changes. Polish Journal of Management Studies, 14(2), 115-126. http://dx.doi.org/10.17512/pjms.2016.14.2.11
 25. Lapointe É., Christian V., Jean-Sébastien B., 2014. Organizational socialization tactics and newcomer adjustment: The mediating role of role clarity and affect-based trust relationships. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 87(3), 599-624. http://dx.doi.org/10.1111/joop.12065
 26. Lee S., Yoo S., Kim D. 2016. When is servitization a profitable competitive strategy? International Journal of Production Economics, 173, 43-53. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2015.12.003
 27. Li L., 2007. Supply chain management: Concepts, techniques, and practices enhancing value through collaboration. World Scientific Publishing.
 28. Li L., Warfield J., 2011. Perspectives on quality coordination and assurance in global supply chains. International Journal of Production Research, 49(1), 1-4. http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2010.508932
 29. Lou P., Liu Q., Zhou Z., Wang H., 2011. Agile supply chain management over the internet of things. Management and Service Science (MASS), 2011 International Conference on IEEE. 1-4.
 30. Lukassen P.J., 2010. Wallenburg C.M., Pricing third-party logistics services: Integrating insights from the logistics and industrial services literature. Transportation Journal, 49(2), 24-43. http://www.jstor.org/stable/40904872
 31. Mudambi R., 2008. Location, control and innovation in knowledge intensive industries. Journal of Economic Geography, 8(5), 699-725. http://dx.doi.org/10.1093/jeg/lbn024
 32. Oláh J., Lakner Z., Hollósi D., Popp J., 2017a. Inventory methods in order to minimize raw materials at the inventory level in the supply chain. LogForum, 13(4), 389-390. http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2017.4.1
 33. Oláh J., Halasi G., Szakály Z., Popp J. Balogh P., 2017b. The Impact of International Migration on the Labor Market - A Case Study from Hungary. Amfiteatru Economic, 19(46), 790-805.
 34. Oláh J., Szolnok Á., Nagy Gy., Lengyel P., Popp P., 2017c. The Impact of Lean Thinking on Workforce Motivation: A Success Factor at LEGO Manufacturing Ltd., Journal of Competitiveness, 9(2), 93-109, http://dx.doi.org/10.7441/joc.2017.02.07
 35. Oláh J., Karmazin G., Pető K., Popp J., 2017d. Information technology developments of logistics service providers in Hungary. International Journal of Logistics Research and Applications, 1-13. http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2017.1393506
 36. Opresnik D., Taisch M., 2015. The value of big data in servitization. International Journal Production Economics 165, 174-184. http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.12.036
 37. Patro C.S., Raghunath K.M.K., 2015. Impetus to Supply Chain Decisions with IT Tools: An Empirical Study. International Journal of Enterprise Information Systems, 11(3), 52-67. http://dx.doi.org/10.4018/IJEIS.2015070104
 38. Simon H., 2010. Rejtett bajnokok a 21. században. Budapest, Hungary: Leadership Kft.
 39. Stalk G.J., 1988. Time - The Next Source of Competitive Advantage. Harvard Business Review, 66, 41-51. https://allman.rhon.itam.mx/~oromero/OK_Time_The_Next_Source_of_Competitive_Advantage.pdf
 40. Szegedi Z., 2012. Supply Chain Management. Budapest, Hungary: Kossuth Press.
 41. Taleb N., 2012. A fekete hattyú - avagy a legváratlanabb hatás. Budapest, Hungary: Gondolat Kiadói Kör Kft.
 42. Stadtler H., Kilger C., 2008. Supply Chain Management and Advanced Planning - Concepts, Models, Software, and Case Studies. (4. ed.), Berlin, Germany: Springer.
 43. Ślusarczyk B., 2017. Prospects for the shared services centers development in Poland in the context of human resources availability. Polish Journal of Management Studies, 15. http://dx.doi.org/10.17512/pjms.2017.15.1.21
 44. Takács-György K., Toyserkani A.M.P., 2014. Imitation vs. innovation in the SME sector. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists, 16 (2), 281-286.
 45. Tatoglu E., Bayraktar E., Golgeci I., Koh S.L., Demirbag M., Zaim S., 2016. How do supply chain management and information systems practices influence operational performance? Evidence from emerging country SMEs. International Journal of Logistics Research and Applications, 19(3), 181-199. http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2015.1065802
 46. Tánczos L., Bokor Z., 2006. A regionalitás és a közlekedés összefüggéseinek vitája az MTA Közlekedéstudományi Bizottság tudományos ülésén. Budapest http://www.mle.hu/pictures/302.doc
 47. Torma E., 2015. Mit várhatunk 2014-2020-ban? Az uniós fejlesztési források felhasználhatóságáról első kézből. Szolnoki Gazdasági Fórum.
 48. Urciuoli L., Hintsa J., 2017. Adapting supply chain management strategies to security-an analysis of existing gaps and recommendations for improvement. International Journal of Logistics Research and Applications, 20(3), 276-295. http://dx.doi.org/10.1080/13675567.2016.1219703
 49. Xu L., 2011. Enterprise systems: state-of-theart and future trends. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 7(4), 630-640.
 50. Yu W., 2015. The effect of IT-enabled supply chain integration on performance. Production Planning & Control, 26(12), 945-957. http://dx.doi.org/10.1080/09537287.2014.1002021
 51. Wong P.K., 2002. Globalization of US, European and Japanese production networks, and the growth of Singapore's electronics industry. International Journal of Technology Management, 24(7-8), 843-870. http://dx.doi.org/10.1504/IJNVO.2002.001463
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.238
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu