BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domański Roman (Poznan School of Logistics), Adamczak Michał (Poznan School of Logistics), Cyplik Piotr (Poznan School of Logistics)
Tytuł
Physical Internet (PI) : a Systematic Literature Review
Fizyczny internet (FI) : systematyczny przegląd literatury
Physikalisches Internet (FI) : eine Systematische Literaturübersicht
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 7-19, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Internet, Bazy danych, Przegląd literatury, Systematyczny przegląd literatury
Internet, Databases, Literature review, Systematic literature review
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
This paper has been the result of the study conducted within the grant by the Ministry of Science and Higher Education entitled "Modelling of economic order quantity in the supply chain" (project No. KSL 1/15) pursued at the Poznan School of Logistics in Poznan.
Abstrakt
Wstęp: Fizyczny Internet jest młodą koncepcją - termin funkcjonuje od 2006. Jednak na przestrzeni ostatnich czterech lat (od 2012 - świat, od 2014 - Polska), koncepcja ta jest intensywnie dyskutowana w teorii i praktyce. Na chwilę obecną diagnozuje się zarówno małą liczbę konferencji i artykułów naukowych, jak również stosunkowo małą liczbę projektów wdrożeniowych, które póki co należy traktować w kategorii rozwiązań pilotażowych.
Metody: Celem artykułu jest przegląd artykułów naukowych dedykowanych tematyce Fizycznego Internetu (autorzy koncentrują się jedynie na nurcie teoretycznym tej koncepcji). Zastosowaną w artykule metodą badawczą jest systematyczny przegląd literatury. Przeprowadzony przez autorów systematyczny przegląd literatury obejmuje cztery kroki: wstępne rozpoznanie literatury z zakresu Fizycznego Internetu, wybór publikacji oraz ich podział na dwie kategorie: naukowa i praktyczna, analiza treści publikacji, sformułowanie wniosków końcowych. Celem analizy jest identyfikacja znaczących artykułów (w tym także osób) w tematyce Fizycznego Internetu, mających podstawowy wpływ na dalsze kształtowanie się tej koncepcji. Zakres czasowy badań obejmuje artykuły naukowe za okres 2004 - 2017. Przedmiot badań stanowią uznane bazy naukowe Web of Science oraz Scopus.
Wyniki: W ramach nurtu teoretycznego nieco szerszym źródłem wiedzy nt. Fizycznego Internetu jest baza naukowa Scopus niż Web of Science (liczba artykułów, liczba cytowań). Z punktu widzenia wyższego miejsca w rankingu cytowań zdecydowanie lepszą bazą jest Web of Science niż Scopus (dotyczy to zarówno starszych jak i nowszych publikacji). W przypadku teoretyków najbardziej poważanymi (cytowanymi) osobami na świecie (Web of Science i Scopus) są: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan i Y. Sallez.
Wnioski: W latach 2004 - 2017 wyróżnić można dwie fazy ewolucji Fizycznego Internetu: lata 2004 - 2012 (pojawienie się Fizycznego Internetu, okres braku zainteresowania koncepcją i powrotu do tematu) - okres opracowywania i doprecyzowania założeń koncepcji Fizycznego Internetu oraz lata 2013-2017 (okres renesansu Fizycznego Internetu jako przyszłościowej koncepcji efektywnego zarządzania łańcuchami dostaw) - okres wprowadzania (wdrażania) tej koncepcji w życie, w rzeczywistość logistyczną. Pierwszy okres Fizycznego Internetu cechuje się koncentracją na podstawach teoretycznych koncepcji Fizycznego Internetu, drugi okres charakteryzuje się dominacją prezentacji rozwiązań aplikacyjnych, wdrożeniowych (pilotażowe projekty głównie o statusie case study). (abstrakt oryginalny)

Background: The Physical Internet is a young concept. This term has existed since 2006. But since the last five years (from 2012 - world, from 2014 - Poland) this concept has been intensively discussed in theory and practice. Currently, two facts are diagnosed: small number of conferences and scientific articles and small number of project implementations. Accordingly, the Physical Internet could be treated as a pilot concept.
Material and methods: The aim of the paper is to review of scientific articles dedicated to Physical Internet topic (the authors' article solely regards the physical aspects of the problem). Method of systematic review of literature was used. Systematic review of literature was divided into four steps: initial recognition of literature in PI topic, selection of publications in criteria of two streams: scientific and practice, analysis of content of publications and final conclusions. The analysis aims at identifying considerable articles in the Physical Internet topic area. The article has a fundamental influence on further concept shaping. The research time span includes scientific articles published in the years 2004-2017. The research subject was Web of Science and Scopus databases.
Results: As regards to the theoretical stream, the Scopus scientific database is a slightly larger source of the knowledge about the Physical Internet than Web of Science (number of articles, number of citations). From the point of view of ranking in citations, the Web of Science is better than Scopus (both old and new publications). As to the theorists, the most worldwide renowned (cited) people (Web of Science and Scopus) are: E. Ballot, B. Montreuil, S.L. Pan and Y. Sallez.
Conclusions: One might distinguish two Physical Internet evolution phases from 2004 to 2017: years 2004 - 2012 (the Physical Internet occurrence, no interest in the concept and return to its thematic scope) - when the physical internet concept assumptions were developed and clarified and years 2013-2017 (renaissance of the Physical Internet as a future concept of efficient supply chain management) - when the concept was introduced (implemented) in logistic reality. The first period of the Physical Internet is characterised by the focus on its theoretical assumptions, the second one is characterised by the domination of presenting application and implementation solutions (pilot projects mainly with the case study status). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brito C., Costa e Silva S., 2009. When trust becomes the fourth "C" of cooperation, The Marketing Review 9 (4), 289-299. http://dx.doi.org/doi.org/10.1362/146934709X479881
 2. Cygler J., 2013. Korzyści kooperencji - oczekiwania i efekty [Benefits of cooperation - expectations and effects], Organizacja i Kierowanie 5 (158), 59-75.
 3. Cyplik P., Hadas L., Adamczak M., Domański R., Kupczyk M., Pruska Ż., 2014. Measuring the level of integration ina sustainable supply chain, IFAC Proceedings Volumes 47(3), 4465-4470. http://dx.doi.org/10.3182/20140824-6-ZA-1003.01907
 4. Hadas L., Cyplik P., Adamczak M., 2015. Dimensions for developing supply chain integration scenarios, Business Logistics in Modern Management, 225-239.
 5. Hajdul M., Nowak P., 2014. Innovative approach to collaboration in joint organization of transport processes, Logforum 10 (1), 51-60.
 6. http://physicalinternetinitiative.org/ (15.05.2017)
 7. http://www.logistics.pl/logistics/logistics-2012/ (15.05.2017)
 8. http://www.modulushca.eu (15.05.2017) Web of Science
 9. http://www.pi.events/ (15.05.2017)
 10. http://www.etp-logistics.eu/?page_id=292 (15.05.2017)
 11. http://www.etp-logistics.eu/?page_id=24 (15.05.2017)
 12. http://www.etp-logistics.eu/ (15.05.2017)
 13. http://www.etp-logistics.eu/wpcontent/uploads/etpalice/Road_map_Alice_PIE.jpg (15.05.2017)
 14. Kolinski A., 2017. "The Impact of Ecoefficiency in Production on Availability of Machines and Equipment" in: Golinska-Dawson P., Kolinski A. (Eds.), Efficiency in Sustainable Supply Chain, Springer International Publishing, 161-177. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-46451-0_10
 15. Kolinski A., & Sliwczynski B., 2015. IT support of production efficiency analysis in ecological aspect in: Golinska P., Kawa A. (Eds.), Technology Management for Sustainable Production and Logistics, Springer Berlin Heidelberg, 205-219. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-33935-6_11
 16. Maslaric M., Nikolicic S., Mircetic D., 2016. Logistics Response to the Industry 4.0: the Physical Internet, Open Engineering 6 (1), 511-517. http://dx.doi.org/10.1515/eng-2016-0073
 17. Montreuil B., 2006. The Physical Internet. A survey of logistics, The Economist 1-15.
 18. Montreuil B., Rouges J.F., Cimon Y., Paulin D., 2012. The Physical Internet and Business Model Innovation, The Technology Innovation Management Review, 32-37.
 19. Sallez Y., Berger T., Bonte T., 2015. Trentesaux D., Proposition of a hybrid control architecture for the routing in a Physical Internet cross-docking hub, IFAC PAPERSONLINE 48 (3), 1978-1983. http://dx.doi.org/10.1016/j.ifacol.2015.06.378
 20. Wasilewski M., 2015. Fizyczny internet jako nowatorskie podejście do zasad logistyki: [The Physical Internet as a New Approach to the Ideas of Logistics], in Kolasińska-Morawska K., Patora R., (Eds.), AgileCommerce - zarządzanie w erze cyfrowej [Agile-Commerce - management in digital era], Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź-Warszawa, 149-163.
 21. Zijm H., Klumpp M., 2017. Future Logistics: What to Expect, How to Adapt in: Freitag M., Kotzab H., Pannek J., (Eds.) Dynamics in logistics, Lecture Notes in Logistics, 365-379. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-45117-6_32
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.269
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu