BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janno Jelizaveta (Tallinn University of Technology, Estonia), Koppel Ott (Tallinn University of Technology, Estonia)
Tytuł
Operational Risks in Dangerous Goods Transportation Chain on Roads
Ryzyko operacyjne w łańcuchach transportu drogowego towarów niebezpiecznych
Operatives Risiko in der Kette des Strassentransportes von Gefahrgut
Źródło
LogForum, 2018, vol. 14, nr 1, s. 33-41, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Transport ładunków niebezpiecznych, Transport drogowy, Ryzyko operacyjne, Ocena ryzyka
Hazardous cargo transport, Road transport, Operational risk, Risk assessment
Uwagi
summ., streszcz., zfsg.
Abstrakt
Wstęp: Ryzyko operacyjne członków łańcucha transportowego towarów niebezpiecznym jest tematem prezentowanej pracy. Ze względu na dużą ilość podmiotów będących uczestnikiem tego łańcucha, występuje również wiele różnych ryzyk związanych z transportem wyrobów niebezpiecznych. Według statystyk Komisji Europejskiej dotyczących transportu wyrobów niebezpiecznych, 80% wypadków jest spowodowanych czynnikiem ludzkim, natomiast 8% jest spowodowane przez awarie techniczne [Eurostat 2016]. Istotność czynnika ludzkiego jest niedoszacowania w Estonii, gdyż podmioty będące uczestnikami łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych nie są świadome, jakie ryzyka operacyjne istnieją w trakcie ich obchodzenia się z takimi towarami. Najważniejsze z tych ryzyk zostały zidentyfikowane i oszacowane wraz z możliwych ich wpływem na cały łańcuch.
Metody: Prezentowana praca zawiera analizę teoretycznych aspektów wraz praktycznymi przykładami dotyczącymi oceny ryzyk w transporcie wyrobów niebezpiecznych. Poprzez zastosowanie metody półilościowej oceny ryzyka, zróżnicowano ryzyka operacyjne odpowiednio do ich poziomu na akceptowalne, tolerowane i nieakceptowane.
Wyniki: Główne wyniki naniesione na mapę oraz ustalenie kryteriów ryzyk operacyjnych w odniesieniu do udziału poszczególnych podmiotów w Estonii umożliwiło oszacowanie poszczególnych szkód wynikających z działań w obrębie transportu wyrobów niebezpiecznych. Potwierdzono, że czynnik ludzki jest jednym z kluczowym czynników powodujących wypadki.
Wnioski: Dokładna wiedza dotycząca ryzyk operacyjnych w praktyce stwarza możliwość zarządzania tymi ryzykami w sposób indywidualny (z punktu widzenia każdego uczestnika) w obrębie łańcucha transportowego towarów niebezpiecznych. Otrzymane wyniki istotnie przyczyniają się do skutecznego zarządzania ryzykiem związanym z czynnikiem ludzkim w transporcie wyrobów niebezpiecznych. (abstrakt oryginalny)

Background: This paper focuses on operational risks of members of dangerous goods (DG) transportation chain. Due to the fact that there are multiple parties involved in handling and transportation procedures, plenty of different risks can occur during these activities with DG. According to European Commission statistics on dangerous goods transport (DGT) there are up to 80 percent of accidents that are caused by a human error, 8 percent of accidents are caused by technical failure [Eurostat 2016]. The importance of human factor in Estonia has been underestimated as parties of a DG transportation chain are not aware what operational risks are there in their daily activities with chemicals, nor the level of severity of these risks. This paper focuses on identifying and analyzing of operational risks within a dangerous goods transportation chain related to the specific participant. By identifying and evaluating risks, the most critical of them are identified and evaluated upon possible harm to the entire chain.
Methods: The paper presents a combined overview study based on theoretical aspects which are supported by results of previous studies regarding risk assessment of DG transport in practice. By implementing semi-quantitative risk assessment method, it finally allows differentiating operational risks according to their levels into acceptable, tolerable and unacceptable operational risks when transporting DG on roads.
Results: Main results of a research map and prioritize main operational risks regarding how involved parties in Estonia evaluate possible harms resulted from their activities while handling and transporting DG. Results also confirm the main finding that human factor is one of the crucial factors why accidents occur.
Conclusions: In the scope of further studies, the exact knowledge of operational risks in practice creates opportunities to manage these risks individually (from the perspective of each party separately) within the DG transportation chain. Hence, results of present study are milestones to focus on managing risks affected by human factor in road transport of DG. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A Risk Management Standard 2012, 2017. The Institute of Risk Management, London. Available on the Internet: https://www.theirm.org/media/886059/ARS_2002_IRM.pdf (04/21/2017)
 2. ADR, 2017. European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road. Available on the Internet: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr2017/17contentse0.html (04/17/2017)
 3. Berman O., Verter V., Kara B.Y., 2007. Designing Emergency Response Networks for Hazardous Materials Transportation, Computer & Operational Research, 34, 1374-1388. http://dx.doi.org/10.1016/j.cor.2005.06.006
 4. Choi T.-M., Chiu C.-H., Chan H.-K., 2016. Risk Management of Logistics Systems, Transportation Research Part E, Logistics and Transportation Review, 90, 1-6.
 5. Conca A., Ridella C., Sapori E., 2016. A Risk Assessment for Road Transportation of Dangerous Goods: A Routing Solution, Transportation Research Procedia, 14, 2890-2899. http://dx.doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.407
 6. Dangerous Goods Safety Guidance Note, Risk Assessment for Dangerous Goods 2013. 2017. Government of Western Australia, Department of Mines and Petroleum, Resources Safety. Available on the Internet: http://www.dmp.wa.gov.au/Documents/Dangerous-Goods/DGS_GN_RiskAssessmentForDangerousGoods.pdf (03/31/2017)
 7. Dziubinski M., Fratczak M., Markowski A.S., 2006. Aspects of Risk Analysis Associated with Major Failures of Fuel Pipelines, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 19, 399-408. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2005.10.007
 8. Eurostat 2016, 2017. Energy, Transport and Environment Indicators. Available on the Internet: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7731525/KS-DK-16-001-ENN.pdf/cc2b4de7-146c-4254-9521-dcbd6e6fafa6 (10/17/2017)
 9. Erceg A., Trauzettel V., 2016. Packaging in retail Supply Chains, Proceedings: The 16th International Scientific Conference Business Logistics in Modern Management. Available on the Internet: http://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/plusm/article/view/4670/2522 (06/22/2017)
 10. Fabiano B., Currò F., Palazzi E., Pastorino R., 2002. A Framework for Risk Assessment and Decision-Making Strategies in Dangerous Good Transportation, Journal of Hazardous Materials, 93(1), 1-15. http://dx.doi.org/10.1016/S0304-3894(02)00034-1
 11. Fabiano B., Currò F., Reverberi A.P., Pastorino R., 2005. Dangerous Good Transportation by Road: From Risk Analysis to Emergency Planning, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, 18 (4-6), 403-413. http://dx.doi.org/10.1016/j.jlp.2005.06.031
 12. Krasjukova J., 2010. Possibilities to Manage Effectively Risks in the Transport of Dangerous Goods, Journal of International Scientific Publications: Economy & Business, 4(2), 27-36.
 13. Royal Society, 1992. Risk: Analysis, Perception and Management - Report of a Royal Society Study Group. The Royal Society.
 14. Shew C., Pande A., Nuworsoo C., 2013. Transferability and Robustness of Real-Time Freeway Crash Risk Assessment, Journal of Safety Research, 46, 83-90. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsr.2013.04.005
 15. Tomasoni A.M., 2010. Models and Methods of Risk Assessment and Control in Dangerous goods Transportation (DGT) Systems, Using Innovative Information and Communication Technologies. Chemical Sciences. École Nationale Supérieure des Mines de Paris; Università degli studi di Genova - Italie. Available on the Internet: https://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00006223 (10/15/2017)
 16. Vikulov V., Butrin A., 2014. Risk assessment and Management Logistics Chains. LogForum 10 (1), 43-49. Available on the Internet: http://www.logforum.net/vol10/issue1/no5 (10/17/2017)
 17. Yang J., Li F., Zhou J., Zhang L., Huang L., Bi J., 2010. A Survey on Hazardous Materials Accidents During Road Transport in China from 2000 to 2008, J. Hazard. Mater., 184(1-3), 647-653. http://dx.doi.org/10.1016/j.jhazmat.2010.08.085
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2018.261
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu