BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wlazły Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki Zakład Finansów)
Tytuł
Problematyka zastosowania poszczególnych strategii płynności finansowej w MSP
Problems Relating to the Use of Particular Financial Strategies About Liquidity of Small And Medium Enterprises
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 345-357, tab., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Aktywa finansowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Financial assets, Small business
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G320
streszcz., summ.
Abstrakt
Zastosowanie danej strategii finansowej w zakresie płynności jest istotnym dylematem dla podmiotów gospodarczych z sektora MSP. Bardzo ważne jest więc dokonanie wyboru typu kapitału finansującego majątek nietrwale związany z przedsiębiorstwem (majątek obrotowy), a także odpowiednie gospodarowanie zasobami finansowymi, należnościami i rezerwami (zapasami), którymi dysponuje firma. Jest to kluczowy element mający decydujący wpływ na usytuowanie przedsiębiorstwa na konkurencyjnym rynku, na rzetelność wywiązywania się firmy z wszelkich zobowiązań oraz na zagrożenie bankructwem firmy. Niniejszy artykuł prezentuje również pozytywne i negatywne skutki wykorzystania dwóch podstawowych typów strategii w zakresie płynności finansowej (defensywnej oraz ofensywnej).(abstrakt oryginalny)

The use of the financial strategy in terms of liquidity is a major dilemma for businesses in the SME sector. Very important will then make a choice of type of capital financing assets removably connected with the company (current assets), and a proper management of financial resources, receivables and inventories available to the company. This is a key element, having a decisive influence over-positioning the company in a competitive market, reliability meet the company from all liability and the threat of bankruptcy of the company. This article also presents the positive and negative effects of the use of two basic types of strategies in terms of liquidity (defensive and offensive).(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj, J., Dresler, Z. (2006). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN.
 2. Karadag, H. (2015). Strategic Financial Management for Small and Medium Sized Companies. Emeral Group Publishing Limited, MEF University, Turkey.
 3. Kreczmańska-Gigol, K. (2013). Faktoring, jako jeden z instrumentów zarządzania należnościami i zobowiązaniami handlowymi a struktura kapitału. Warszawa: Difin.
 4. Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wyd. Naukowe Wydziału Zarządzania UW.
 5. Machała, R. (2011). Zarządzanie finansami i wycena firmy. Wrocław: Unimex.
 6. Michalski, G. (2009). Strategie finansowe przedsiębiorstw. Budżetowanie kapitałów i ocena finansowej opłacalności i ryzyka strategicznych decyzji przedsiębiorstw. Gdańsk: ODDK.
 7. Micherda, B. (red.) (2004). Współczesna analiza finansowa. Kraków: Zakamycze.
 8. Narkiewicz, J. (2004). Identyfikacja ryzyka utraty płynności finansowej w raporcie rocznym przedsiębiorstwa. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej.
 9. Naruć, W. (2013). Planowanie finansowe efektywnym narzędziem zarządzania. Teoria i praktyka. Wrocław: Wyd. Marina.
 10. PARP (2012). Raport końcowy: Badanie rynku wybranych usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności w Polsce"Finansowanie zwrotne". Warszawa.
 11. PARP (2015). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014. Warszawa.
 12. Ruskin-Brown, I. (2009). Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 13. Wędzki, D. (2002). Strategie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przepływy pieniężne a wartość dla właścicieli. Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-31
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu