BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimny Artur (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie Wydział Społeczno-Ekonomiczny Katedra Finansów i Logistyki)
Tytuł
Nowy algorytm podziału dotacji dla uczelni. Szanse i zagrożenia dla publicznych uczelni zawodowych
A New Algorithm for Distributing Funds Among Public Higher Education Institutions. Opportunities And Threats to State Schools of Higher Vocational Education
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 371-382, bibl.24 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Dotacje
Higher education, Grants
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I22 , I23
streszcz., summ.
Abstrakt
Najważniejszym źródłem finansowania publicznych uczelni zawodowych są dotacje otrzymywane z budżetu państwa, których wysokość jest ustalana na podstawie odpowiedniego algorytmu, a które stanowią prawie 80% ogółu przychodów tych szkół wyższych. Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza zmian w sposobie podziału dotacji dla publicznych uczelni zawodowych, które miały miejsce w ostatniej dekadzie, a w szczególności zmian obowiązujących od 2017 roku. W opracowaniu podjęta została dyskusja nad konsekwencjami nowego algorytmu, ze szczególnym uwzględnieniem implikacji, jakie mogą towarzyszyć optymalizowaniu wartości wskaźnika SSR (student-staff ratio) przez uczelnie. Analiza i dyskusja wyżej wymienionych zmian została poprzedzona przedstawieniem ogólnej sytuacji finansowej szkolnictwa wyższego.(abstrakt oryginalny)

Subsidies received from the state budget are the most important source of financing of state schools of higher vocational education. Their amount is calculated based on appropriate algorithm. These subsidies represent almost 80% of total revenues of these higher education institutions. The aim of this paper is to present and analyze changes in the way of distribution of subsidies to state schools of higher vocational education which were introduced in the last decade and in particular the changes in force since 2017. The discussion on the consequences of the new algorithm with particular emphasis on the implications which may accompany optimizing the value of student-staff ratio by higher education institutions was taken in the paper. Analysis and discussion of these changes were preceded by a presentation of the overall financial situation of higher education.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąk, A., Cyran, K., Mendys, W. (2016). Mienie i finanse szkół wyższych. [W:] S. Waltoś, A. Rozmus (red.). Szkolnictwo wyższe w Polsce. Ustrój - prawo - organizacja (s. 233-290). Warszawa: Wolters Kluwer.
 2. Eurostat (2017). Pobrane z: http://ec.europa.eu/eurostat (24.02.2017).
 3. Gazeta Prawna (2016, 2017). Pobrane z: http://www.gazetaprawna.pl/tagi/szkolnictwo-wyzsze (25.02.2017).
 4. GUS (2016). Szkoły wyższe i ich finanse w 2015 r. Warszawa.
 5. Gust-Bardon, N.I. (2015). Kształtowanie regionalnych systemów innowacji w Unii Europejskiej. Szczecin: Wyd. Naukowe US.
 6. Jurek, W. (2013). Some Comments on Financing Higher Education. [W:] J. Woźnicki (red.), Financing and Deregulation in Higher Education (s. 119-127). Warsaw: Institute of Knowledge Society, Polish Rectors Foundation.
 7. MNiSW (2016a). Koncepcja zmian algorytmu podziału dotacji podstawowej dla uczelni akademickich oraz zawodowych. Warszawa.
 8. MNiSW (2016b). Szkolnictwo wyższe 2015. Dane podstawowe. Warszawa.
 9. Morawski, R.Z. (1999). System finansowania szkolnictwa wyższego a efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich. [W:] R.Z. Morawski (red.), Efektywność funkcjonowania zachodnioeuropejskich instytucji akademickich (s. 59-116). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 10. Pyra, M. (2014). Państwowe wyższe szkoły zawodowe jako element systemu szkolnictwa wyższego. [W:] M. Adamowicz (red.), Państwowe wyższe szkoły zawodowe w Polsce. Dokonania, stan obecny, perspektywy (s. 125-142). Biała Podlaska: Wyd. PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.
 11. Ratajczak, M. (2010). Państwo jako podmiot polityki rozwoju szkolnictwa wyższego w Polsce. Przegląd Organizacji, 7-8, 3-9.
 12. Ratajczak, M. (2013). Szkolnictwo wyższe w Polsce jako czynnik rozwoju kapitału ludzkiego. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 22-33.
 13. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.05.2008 w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2008, nr 89, poz. 544, Załącznik nr 1.
 14. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.04.2010 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2010, nr 65, poz. 414.
 15. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25.05.2011 zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2011, nr 125, poz. 710.
 16. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 8.02.2012 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2012, poz. 202.
 17. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 9.02.2012 w sprawie sposobu i trybu ustalania wskaźników kosztochłonności dla poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz obszarów kształcenia, a także dla stacjonarnych studiów doktoranckich. Dz.U. 2012, poz. 179, z późn. zm.
 18. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20.02.2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2013, poz. 273, Załącznik nr 1.
 19. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 27.03.2015 w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2015, poz. 463, Załącznik nr 1.
 20. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 26.09.2016 w sprawie warunków prowadzenia studiów. Dz.U. 2016, poz. 1596.
 21. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 7.12.2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału dotacji z budżetu państwa dla uczelni publicznych i niepublicznych. Dz.U. 2016, poz. 2016, Załącznik nr 1.
 22. Smólski, B. (2013). Parę refleksji na temat obecnej kondycji i przyszłości szkolnictwa wyższego w Polsce. [W:] J. Woźnicki (red.), Misja i służebność uniwersytetu w XXI wieku (s. 195-207). Warszawa:Instytut Społeczeństwa Wiedzy, Fundacja Rektorów Polskich.
 23. Ustawa z 27.07.2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365, z późn. zm.
 24. Ustawa z 30.04.2010 o zasadach finansowania nauki. Dz.U. 2010, nr 96, poz. 615, z późn. zm.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-33
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu