BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zimon Grzegorz (Politechnika Rzeszowska Wydział Zarządzania Zakład Finansów, Bankowości i Rachunkowości)
Tytuł
Wpływ grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw handlowych
The Impact of Group Purchasing Organizations on the Efficiency of Managing Selected Assets and Liabilities in Trading Companie
Źródło
Ekonomiczne Problemy Usług, 2017, nr 127, s. 383-392, tab., rys., bibl.13 poz.
Słowa kluczowe
Grupa zakupowa, Efektywność, Finanse
Purchasing group, Effectiveness, Finance
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G30 , G31
streszcz., summ.
Abstrakt
Efektywność zarządzania finansami przedsiębiorstwa ma duży wpływ na poprawę wyników finansowych i bezpieczeństwo funkcjonowania jednostki na rynku. W każdym przedsiębiorstwie zarządzający powinni regularnie prowadzić kontrolę wykorzystania aktywów i pasywów. W tym celu najczęściej można posługiwać się wstępną analizą finansową i wybranymi wskaźnikami sprawności działania. Celem artykułu było przedstawienie wpływu grup zakupowych na efektywność zarządzania wybranymi elementami aktywów i pasywów przedsiębiorstw. W opracowaniu zaprezentowano funkcjonowanie i podział grup zakupowych oraz wskaźniki służące do ich oceny. Analiza została przeprowadzona na podstawie danych finansowych. Okres badań obejmował lata 2013-2015. Przeprowadzona analiza pozwoliła dopasować odpowiednie strategie dla poszczególnych grup zakupowych.(abstrakt oryginalny)

The management efficiency of company finance has a major impact on the financial performance and on the safety of a company operation in the market. In every company managers should monitor regularly the use of assets and liabilities. For this purpose, a preliminary financial analysis and the selected performance ratios can be applied. The aim of the article was to present the impact of group purchasing organizations on the efficiency of managing selected assets and liabilities in trading companies. In the article the functioning and division of group purchasing organizations were presented and the ratios applied to evaluate them. The analysis was based on financial data. The study period covered the years 2013-2015. The analysis allowed determining the appropriate strategies for each group purchasing organizations.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bień, W. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 2. Blair, R.D., Durrance, C.P. (2014). Group Purchasing Organizations, Monopsony and Antitrust Policy. Managerial and Decision Economics, 35 (7), 433-443.
 3. Bogdanienko, J. (2012). Organizacja i zarządzanie, Warszawa: WWZ.
 4. Compton, H.K., Jessop, D. (1989). Dictionary of Purchasing and Supply Management. London: Pitman.
 5. Dębski, W. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 6. Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie. Warszawa: PWE.
 7. Kusak, A. (2006). Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: WWZ.
 8. Rutkowski, A. (2007). Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE.
 9. Praksth, S. (2009). Group Purchasing Organization - Undisclosed Scandal in the U.S. Healthcare Industry. New York: Palgrave Macmillian.
 10. Sierpińska, M., Wędzki, D. (2005). Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie. Warszawa: PWN.
 11. Szczęsny, W. (2010). Finanse. Zarys wykładu. Warszawa: Difin.
 12. Zimon, G. (2014). Kapitał obrotowy brutto w przedsiębiorstwach handlowych tworzących grupy zakupowe. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oconomica, 2 (300), 319-327.
 13. Zimon, G. (2015). Wpływ grupy marketingowo-zakupowej na sytuacje i wyniki finansowe przedsiębiorstw. [W:] Z. Luty, M. Chmielowiec-Lewczuk (red.), Rachunkowość, polityka makroekonomiczna, globalizacja, Polska (s. 284-290). Wrocław: Wyd. UE we Wrocławiu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1896-382X
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18276/epu.2017.127-34
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu