BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łosiewicz Małgorzata (Uniwersytet Gdański), Ryłko-Kurpiewska Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
"Młodości! ty nad poziomy wylatuj" : szkice do portretu młodego naukowca w mediach
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 39, s. 11-28, tab., wykr., bibliogr. 18 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wizerunek naukowca w mediach
Słowa kluczowe
Pracownicy naukowi, Media, Nauka
Academic staff, Media, Science
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonej analizy przekazów medialnych i wskazanie sposobów charakteryzowania młodych naukowców w mediach. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problemem badawczym jest ukazanie różnych kryteriów postrzegania młodości i ich odniesienie do badań nad wizerunkiem młodego naukowca w mediach. Wśród metod badawczych wykorzystano badania ilościowe, analizę korpusową i pomocniczo analizę treści oraz analizę komparatywną danych statystycznych i wyników badań wtórnych. PROCES WYWODU: Wywód składa się z trzech części. Celem pierwszej części jest ukazanie specyfiki postrzegania kategorii młodości na przykładzie badań opinii społecznej i analizy danych statystycznych. W dalszych rozważaniach autorki wskazują, kogo w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego określa się mianem młodego naukowca. Trzecia część wywodu skupia się na zaprezentowaniu specyfiki przedstawiania młodych naukowców w mediach. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Artykuł przedstawia autorską klasyfikację portretów młodego naukowca w mediach. Różnorodność wskazywanych grup jednoznacznie pokazuje nieścisłość i niekonsekwencje w posługiwaniu się określeniem "młody naukowiec". WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Określenie "młody naukowiec" jest wykorzystywane w przekazach medialnych bez odniesienia do wytycznych ustawowych. Ma ono często charakter promocyjny dla innych grup wiekowych biorących udział w przedsięwzięciach z obszaru szeroko rozumianej nauki czy edukacji. Dlatego innowacyjne wydaje się stworzenie autorskiej klasyfikacji portretów młodego naukowca w mediach, która powstała na podstawie analizy przekazów internetowych i porównawczo wypowiedzi prasowych, telewizyjnych i radiowych. Autorki rekomendują wykorzystanie określenia w komunikacji marketingowej dla wzmocnienia funkcji wartościującej w odniesieniu do osób spoza definicji ustawowej młodego naukowca.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of the paper is to present results of an analysis conducted on media messages and to indicate the ways in which young researchers are portrayed in media. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: The research problem lies in presentation of various criteria for perception of youth and the way in which they are applied under the research done on the image of a young researcher in media. Among the employed research methods quantitative surveys, corpus analysis and - as a back-up - comparative analysis of statistical data and results of secondary research must be named. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argumentation is divided into three parts. Part one aims at showing specific features of perception of the category of youth, as exemplified by public opinion polls and analysis of statistical data. Further on, the authors indicate who is referred to as a young researcher in the field of science and higher education. Part three of the argumentation is focused on particular features of presentation of young researchers in media. RESEARCH RESULTS: The paper presents the authors' original classification of portraits of young researchers in media. The diversity of the presented groups provides a clear proof of the inaccuracies and inconsistencies in using the concept of a "young researcher." CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: The term "young researcher," as appearing in media messages, is used without any reference to statutory guidelines. It often bears a promotional character, when used to denote persons from even younger age groups participating in undertakings from a broadly termed area of science or education. And thus the creation of an original classification of portraits of a young researcher in media, based on an analysis of Internet messages and press/TV/radio statements taken comparatively, seems to be an innovative measure. The authors suggest that the term be used in marketing communication to enhance the evaluative function towards persons not falling within the scope of the statutory definition of a young researcher. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. am, Stworzył idealne supermodelki. Teraz mówi "nie" terrorowi młodości i doskonałości. Pozyskano z: www.tvn24.pl/kultura-styl.8/stworzyl-supermodelki-mowi-nie-terrorowi-mlodosci-i-doskonalosci,528964.html (dostęp: 26.02.2017).
 2. Brzezińska, A.I., Kaczan, R., Piotrowski, K. i Rękosiewicz, M. (2011). Odroczona dorosłość: fakt czy artefakt? Nauka, 4, 67-107.
 3. CBOS. (2012). Polacy wobec własnej starości, Komunikat z badań, BS/94/2012. Warszawa, 3.
 4. Czechowska-Derkacz, B. i Łosiewicz, M. (2015). Uczelnie w medialnym kryzysie - dychotomiczny obraz naukowca i uczelni wyższej w mediach. Naukowy Przegląd Dziennikarski, 4, 42-61.
 5. Doroszewski, W. (red.). Słownik języka polskiego. (1996). Warszawa: PWN. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/doroszewski/mlodosc;5452254.html (dostęp: 29.03.2017).
 6. European Commission. (2012). Active Ageing Report, Special Eurobarometer 378. Pozyskano z: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_378_en.pdf (dostęp: 26.02.2017).
 7. Fazlagić, J.A. (2008). Charakterystyka pokolenia Y. E-mentor, 3, 25. Pozyskano z: http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/25/id/549 (dostęp: 26.02.2017).
 8. Gombrowicz, W. (2004). Ferdydurke. Lekcja literatury z Jerzym Jarzębskim i Andrzejem Zawadzkim. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 9. Grupa Wirtualna Polska. (2015). Pokolenie Z - nie warto bronić im dostępu do nowych technologii, dzieci.pl. Pozyskano z: http://dzieci.pl/kat, 1024265,title,Pokolenie-Z-nie-warto-bronic-im-dostepu-do-nowych-technologii,wid,17461223,wiadomosc.html?smgputicaid=618b3b (dostęp: 26.02.2017).
 10. Kielar-Turska, M. (2011). Średnie dzieciństwo - wiek przedszkolny. W: J. Trempała (red.), Psychologia rozwoju człowieka. Warszawa: PWN, 202-229.
 11. Łosiewicz, M. i Czechowska-Derkacz, B. (2016). Funkcjonowanie dualizmu wizerunkowego polskich naukowców w przekazach medialnych. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 196.
 12. McAfee, A. (2014). Najbardziej niebezpieczna cecha pokolenia Y. Harvard Business Review Polska. Pozyskano z: http://www. hbrp.pl/news.php?id237it (dostęp: 26.02.2017).
 13. Raport strategiczny INTERNET 2015-2016 - IAB Polska. Pozyskano z: iab. org.pl/badania-i-publikacje/raport-strategiczny-internet-2015-2016/ (dostęp: 26.03.2017).
 14. Ryłko-Kurpiewska A. i Gustowski W. (2016). Naukowiec, uczony, badacz. Ocena wizerunku profesji w świetle badań opinii publicznej i wybranych tekstów prezentowanych w polskich mediach. W: E. Żyrek-Horodyska i M. Hodalska (red.), Komunikowanie o nauce. Kraków: Wydawnictwo UniwersytetuJagiellońskiego, 141-155.
 15. Słownik języka polskiego. PWN. Pozyskano z: http://sjp.pwn.pl/sjp/mlodosc; 2483955 (dostęp: 26.02.2017).
 16. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. Dz. U. 2012, poz. 572 (brzmienie od 30 września 2015).
 17. Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.ku o zmianie ustawy o zasadach finansowania nauki oraz niektórych innych ustaw. Dz. U. 2015, poz. 249 (art. 2 pkt.19).
 18. Ustawa o Narodowym Centrum Nauki. Dz. U. 2016, poz. 1071
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163901
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu