BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szpunar Magdalena (Uniwersytet Jagielloński)
Tytuł
Postawy narcystyczne wśród pracowników nauki
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 39, s. 47-58, bibliogr. 24 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wizerunek naukowca w mediach
Słowa kluczowe
Pracownicy naukowi, Nauka, Media, Teoria zachowań ludzkich
Academic staff, Science, Media, Theory of human behavior
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest wskazanie przyczyn postaw narcystycznych obserwowanych u pracowników nauki. Autorka zwraca uwagę na źródła narcyzmu zarówno o charakterze endogennym, jak i egzogennym. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Problematyka badawcza zaprezentowana w niniejszym artykule ma charakter eksploracyjny i sprowadza się do próby udzielenia odpowiedzi na pytanie: które z czynników o charakterze endo- i egzogennym odgrywają dominującą rolę w procesie kształtowania się postaw narcystycznych wśród nauczycieli akademickich? Metodę badawczą oparto na studiach literaturowych, wykorzystując eksplorację, deskrypcję, ale i prezentując próby wyjaśnienia analizowanego zjawiska. PROCES WYWODU: Artykuł składa się z pięciu zasadniczych części. W pierwszej z nich omówiono, na czym polega specyfika właściwej dla dydaktyki przemocy symbolicznej, kolejno przedstawiono kryteria diagnozowania narcyzmu, mechanizmy utowarowienia pracowników nauki. Zwrócono również uwagę na rozpoznawalność traktowaną jako wskaźnik pozycji naukowej oraz procesy związane z omnipotencją mistrza. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Autorka wskazuje, że w przypadku narcyzmu obserwowalnego wśród pracowników nauki mamy do czynienia z szeregiem czynników o charakterze endo- i egogennym, które determinują jego występowanie u akademików. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Przedstawione zjawisko jest właściwie nieobecne w polskim dyskursie naukowym dotyczącym sfery nauki. Pewne próby demaskowania pracy akademików odnajdziemy u Pierre'a Bourdieu, jednakże utrzymane są one w kontekście przemocy symbolicznej, a nie narcyzmu, który w tej optyce stanowi novum.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The purpose of this article is to identify the causes of narcissistic attitudes observable among academics. The author draws attention to sources of the both types of the narcissism: an endogenous and an exogenous. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: Research issues presented in this article are exploratory. They come to attempt to answer the question: Which endogenous and exogenous factors play a dominant role in shaping the narcissistic attitudes of academic teachers? The research method is based on literature studies, nut also based on exploration, description, and also attempts to explain the analyzed phenomenon. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The article consists of five main parts. The first of these presents the specificity symbolic violence typical for the didactics. Next presents the criteria for the diagnosis of narcissism and mechanisms of commodification of scientists. Attention was also drawn to the recognition treated as an indicator of the scientific position and the processes associated with the omnipotence of the master. RESEARCH RESULTS: The author indicates that in the case of narcissism observable among scientists we have to deal with a number of factors both endoand egogenous that determine its prevalence among scientists. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATIONS: Presented phenomenon is practically absent in the Polish scientific discourse concerning the sphere of science. Some attempts to unmask the work of academics can be found at Pierre Bourdieu's, but they are kept in the context of symbolic violence, not narcissism, which becomes novelty in this perspective.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aldridge, A. (2006). Konsumpcja. Warszawa: Sic!
 2. Bourdieu, P. (2006). Medytacje pascaliańskie. Warszawa.
 3. Bourdieu, P. (2009). O telewizji. Panowanie dziennikarstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 4. Bourdieu, P. i J.C. Passeron. (2011). Reprodukcja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Debray, R. (2010). Wprowadzenie do mediologii. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 6. Godzic, W. (2007). Znani z tego, że są znani. Celebryci w kulturze tabloidów. Warszawa: WAiP.
 7. Goffman, E. (1981). Człowiek w teatrze życia codziennego. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 8. Golińska, L. (2008). Pracoholizm. Uzależnienie czy pasja. Warszawa: Difin.
 9. Halpern, J. (2007). Fame Junkies: The Hidden Truths Behind America's Favorite Addiction. Boston New York: Mifflin Company.
 10. Horney, K. (1999). Neurotyczna osobowość naszych czasów. Poznań: Rebis. Lynn M. i C.R. Snyder. (2002). Uniqueness seeking. W: C.R. Snyder i S.J. Lopez (red.). Handbook of positive psychology. Nowy Jork: Oxford University Press.
 11. Morf, C. i Rhodewalt, F. (2001). Unraveling the paradoxes of narcissism: A dynamic self-regulatory processing model. Psychological Inquiry, 12.
 12. Olchanowski, T. i Sieradzan, J. (2011). Wprowadzenie do problematyki narcyzmu. Od klasycznych koncepcji narcyzmu do narcyzmu kultury zachodniej. W: J. Sieradzan (red.), Narcyzm. Jednostka, społeczeństwo, kultura. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku.
 13. Oltmanns, T.F., Friedman, J., Fiedler, E. i Turkheimer, E. (2004). Perceptions of people with personality disorders based on thin slices of behavior. Journal of Research in Personality, 38.
 14. Orlik, P. (2000). Rozum a wrażliwość. W: P. Orlik (red.), Rozdroża i ścieżki wrażliwości. Poznań: UAM.
 15. Paulhus, D.L. (1998). Interpersonal and intrapsychic adaptiveness of trait selfenhancement: A mixed blessing? Journal of Personality and Social Psychology, 74.
 16. Szpunar, M. (2012). Nowe-stare medium. Internet między tworzeniem modeli komunikacyjnych a reprodukowaniem schematów komunikowania masowego. Warszawa: IFiS PAN.
 17. Szpunar, M. (2015). Mediatyzacja nauki. O roli naukowców w epoce paleo- i neo-telewizji Zarządzanie w Kulturze, 3, 293-301.
 18. Szpunar, M. (2016). Kultura cyfrowego narcyzmu. Kraków: Wydawnictwo AGH.
 19. Sztompka, P. (1999). Merton Robert King. W: H. Domański i Z. Bokszański (red.), Encyklopedia socjologii. T. 3. Warszawa: Oficyna Naukowa.
 20. Thompson, J. (2001). Media i nowoczesność. Społeczna teoria mediów. Wrocław: Astrum.
 21. Thornton, B., Lovely, A., Ryckman, R. i Gold, J. (2009). Playing Dumb and Knowing It All: Competitive Orientation and Impression Management Strategies. Individual Difrerences Research, 7(4).
 22. Turner, R.H. (1971). Sponsored and Contest Mobility and the School System.
 23. W: E. Hopper (red.), Readings in the Theory of Educational Systems. London.
 24. Wielecki, K. (2003). Podmiotowość w dobie kryzysu. Między indywidualizmem a kolektywizmem. Warszawa: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163903
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu