BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaczor Katarzyna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wit Szostak - wizerunek akademika przeistaczającego się w literata
Źródło
Horyzonty Wychowania, 2017, vol. 16, nr 39, s. 59-74, bibliogr. 50 poz.
Horizons of Education
Tytuł własny numeru
Wizerunek naukowca w mediach
Słowa kluczowe
Pracownicy naukowi, Przegląd literatury, Literatura
Academic staff, Literature review, Literature
Uwagi
streszcz., summ.
Szostak Wit
Abstrakt
CEL NAUKOWY: Celem artykułu jest prześledzenie motywacji stworzenia i ewolucji wizerunku Wita Szostaka jako autora literatury polarnej, dążącego do uzyskania nobilitacji w ogólnym polu literackim. PROBLEM I METODY BADAWCZE: Podstawowym problemem badawczym jest strategia autorska wybierana przez uczestnika polskiego pola literackiego w pierwszych dekadach XXI w. mająca na celu uzyskanie nobilitacji, zmianę i umocnienie pozycji w polu literackim. Przedmiotem analizy jest korelacja pomiędzy tematyką i formą twórczości literackiej, miejscami publikacji oraz autorskiej autoprezentacji. W przeprowadzonym badaniu wykorzystano metodologię analizy pola Pierre'a Bourdieu. PROCES WYWODU: Wywód przeprowadzono, opierając się na analizie wypowiedzi Wita Szostaka i wskazywanych w nich kryteriach wyboru konwencji literackich reprezentowanych przez jego utwory, towarzyszących im not autorskich, wywiadów, recenzji i materiałów ikonograficznych prezentujących go jako autora powieści fantasy, literatury fantastycznej i satyry akademickiej. Analizę ich treści powiązano z analizą wykorzystywanych przez niego kodów wizualnych w celu podkreślenia swoich kompetencji jako autora tekstu reprezentującego określoną konwencję literacką. Analiza zebranego materiału ukazuje trzy etapy kreowania wizerunku Wita Szostaka ściśle powiązane ze zmianami jego pozycji w polu literackim mającymi na celu opuszczenie subpola literatury popularnej i uzyskanie nobilitacji w ogólnym polu literackim jako filozofa tworzącego literaturę. WYNIKI ANALIZY NAUKOWEJ: Efektem przeprowadzonej analizy jest wskazanie na przykładzie ewolucji wizerunku Wita Szostaka mechanizmów kreowania wizerunku autora jako elementu identyfikującego go jako markę w polskim polu literackim po roku 2000. WNIOSKI, INNOWACJE, REKOMENDACJE: Wobec różnorodności uwarunkowań funkcjonowania polskiego pola literackiego należy podjąć jego badania w zakresie przekraczającym badanie procesu historycznoliterackiego, z uwzględnieniem funkcjonujących w nim subpól, ekonomii prestiżu, mechanizmów kreowania marki, presji pól ekonomicznego i mediów.(abstrakt oryginalny)

RESEARCH OBJECTIVE: The objective of this article is to investigate the motivation of creation and evolution of the image of Wit Szostak, as the author of polar literature seeking to obtain ennoblement in the general field of literature. THE RESEARCH PROBLEM AND METHODS: basic research problem is the strategy chosen by the participant author Polish literary field in the first decades of the twenty-first century. Aimed at obtaining ennoblement change and strengthen its position in the literary field. The analysis is the correlation between subject and form of literary works, place of publication, and the author's self-presentation. The survey uses a methodology of analysis of the literary field of Pierre Bourdieu. THE PROCESS OF ARGUMENTATION: The argument was carried out based on the analysis of comments Wit Szostak and indicated in their selection criteria literary conventions represented by his works; accompanying notes holders, interviews, reviews and iconographic materials presenting him as the author of novels of fantasy, fantastic literature and academic satire. The analysis of the content associated with the analysis used by its visual codes in order to highlight their competence as the author of the text that represents a specific literary convention. Analysis of the collected material shows three stages of creating the image of Wit Szostak closely linked to changes its position in the literary field aiming to leave the subfields of popular literature and obtain ennoblement in the general field of literature as a philosopher of creating literature. RESEARCH RESULTS: The result of the analysis is to point out is the example of the evolution of the image of Wit Szostak mechanisms create an image of the author as an element identifying it as a brand in the Polish literary field after 2000. CONCLUSIONS, INNOVATIONS AND RECOMMENDATION: Given the diversity of the conditions of the Polish literary field should take his research on the study of more than historical-process, including: operating in the subfields of economics prestige mechanisms of branding, economic pressures fields and media.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Antonik, D. (2014). Autor jako marka. Literatura w kulturze audiowizualnej społeczeństwa informacyjnego. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 2. Bourdieu, P. (1998). Teoria obiektów kulturowych. Przekł. A. Zawadzki. W: R. Nycz (red.), Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 3. Bourdieu , P. (2001). Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego. Przekł. A. Zawadzki. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 4. Czapliński, P. (2007). Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 5. DN. (2013). Nagroda Literacka Nike. Gazeta Wyborcza, 01.08.2013.
 6. Dukaj, J. (2007a). Lód. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 7. Dukaj, J. (2007b), Łagodna śmierć mitu. Pozyskano z: http://archive.is/dukaj.pl
 8. Foerster, M. (2008). Oberek is (not) dead. Pozyskano z: http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/wit_szostak/oberki-do-konca-swiata/recenzja (dostęp: 27.02.2017).
 9. Foucault, M. (2002). Porządek dyskursu. Przekł. M. Kozłowski. Gdańsk: słowo/obraz terytoria.
 10. K. Kaczor (2014). Bogactwo polskich światów fantasy. Od braku nadziei ku eukatastrophe. W: J.S. Konefał (red.), Anatomia fantastyki. Gdańsk: Gdański Klub Fantastyki.
 11. Godlewski, K. (2005). Rozumiem i mieczem. Gazeta Wyborcza, 07.06.2005.
 12. Kaczor, K. (2016). Polacy nie gęsi i pisać fantasy też potrafią. O Skarbach Stolinów i innych osobliwościach polskiej fantasy. Stromata Anthropologica, t. XI.
 13. Kaczor, K. (2017). Z "getta" do mainstreamu. Polskie pole literackie fantasy. Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas.
 14. Misiarz-Filipek S. i Szostak W. (2016). Skok w BOOK, odc. 3. Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?v=llky6ZVZpa4 (dostęp: 27.02.2017).
 15. mp [Parowski M.]. (1999). Wit Szostak. Nowa Fantastyka, 9.
 16. Nasiłowska, A. (2010). Wit Szostak: "Chochoły". Rebelia w Krakowie. Pozyskano z: http://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/ksiazki/1509142,1,recenzja-ksiazki-wit-szostak-chocholy.read (dostęp: 27.02.2017).
 17. Nowa seria Powergraphu. (2011). Pozyskano z: http://www.powergraph.pl/nowa-seria-powergraphu.
 18. Nycz, R. (1995). Tekstowy świat. Poststrukturalizm a wiedza o literaturze. Warszawa: IBL PAN.
 19. Orbitowski, Ł. (2007). Oberki do końca świata. Pozyskano z: http://kafeteria.pl/kultura/oberki-do-konca-swiata-wit-szostak-a_4372 (dostęp: 27.02.2017).
 20. Passent A. i Łobodziński F. (2015). Xięgarnia, odc. 110. Pozyskano z: https://xiegarnia.pl/wideo/xiegarnia-odcinek-110-wit-szostak/ (dostęp: 27.02.2017).
 21. Przypisy końcowe: Wit Szostak (2016). Copernicus Festival 2016. Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?v=BmUL68RjHr4 (dostęp: 27.02.2017).
 22. Pustowaruk, M. (2004). Wrzosiec i Berda - recenzja książki "Wichry Smoczogór". Pozyskano z: http://www.literatura.gildia.pl/tworcy/wit_szostak/wichry_smoczogor/recenzja (dostęp: 27.02.2017).
 23. Pustowaruk, M. (2006). Motywy angeliczne w fantasy - na przykładzie prozy Wita Szostaka. W: J. Ługowska (red.), Anioł w literaturze i kulturze. T. III. Wrocław: ATUT.
 24. Pustowaruk, M. (2009). Od Tolkiena do Pratchetta: potencjał rozwojowy fantasy jako konwencji literackiej. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze i Uniwersytet Wrocławski.
 25. Remiezowicz, E. (2007). Kronika śmierci niezauważonej. Pozyskano z: http://esensja.stopklatka.pl/ksiazka/recenzje/tekst.html?id=4709 (dostęp: 27.02.2017).
 26. Sapkowski, A. (1993). Piróg albo Nie ma złota w Szarych Górach. Nowa Fantastyka,5.
 27. Szady, A. (2004). Sami swoi. Pozyskano z: http://esensja.stopklatka.pl/varia/fantastyka/tekst.html?id=1278 (dostęp: 27.02.2017).
 28. Szczyżański, B. (2012). Nie jestem pisarzem konwencji. Pozyskano z: http://ksiazki.polter.pl/Wywiad-z-Witem-Szostakiem-c24319#!prettyPhoto (dostęp: 02.2017).
 29. Szmidt, O. (2013). Jestem ostatnim królem Polski. Pozyskano z: http://popmoderna.pl/jestem-ostatnim-krolem-polski-wywiad-z-witem-szostakiem/ (dostęp: 27.02.2017).
 30. Szostak, W. (1999). Kłopoty z błaznem. Nowa Fantastyka, 9.
 31. Szostak, W. (2003). Wichry Smoczogór. Warszawa: Agencja Wydawnicza Runa.
 32. Szostak, W. (2004), Kulturowy fenomen Tolkiena. Znak, 592.
 33. Szostak, W. (2004). Poszarpane granie. Warszawa: Agencja Wydawnicza Runa.
 34. Szostak, W. (2005). Ględźby Ropucha. Warszawa: Agencja Wydawnicza Runa.
 35. Szostak, W. (2007a). Oberki do końca świata. Warszawa: PIW.
 36. Szostak, W. (2007b). Uwertura. W: Księga strachu 2. Warszawa: Agencja Wydawnicza Runa.
 37. Szostak, W. (2008). Oberki do końca świata. Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?v=Mt5ZxhDgdU4 (dostęp: 27.02.2017).
 38. Szostak, W. (2009). Degradacja mitu - degradacja fantasy. W: T. Ratajczak i B. Trocha (red.), Fantastyczność i cudowność. Wokół źródeł fantasy. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 39. Szostak, W. (2010). Chochoły. Warszawa: Lampa i Iskra Boża.
 40. Szostak, W. (2011). Dumanowski. Warszawa: Lampa i Iskra Boża.
 41. Szostak, W. (2012a). Fuga. Warszawa: Lampa i Iskra Boża.
 42. Szostak, W. (2012b). Powieści w Polsce nadal powstają, ale ich autorzy często biorą swoje opowieści w nawias. Powieści przepraszają, że są powieściami. Znak, 686-687.
 43. Szostak, W. (2014a). Oberki do końca świata. Warszawa: Powergraph.
 44. Szostak, W. (2014b). Sto dni bez słońca. Warszawa: Powergraph.
 45. Szostak, W. (2015). Oberki do końca świata. Pozyskano z: https://www.youtube.com/watch?v=13t-rjBoQFM (dostęp: 27.02.2017).
 46. Twardoch, Sz. (2012). Morfina. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
 47. Twardoch, Sz. (2013). Doktor w szafie. Pozyskano z: https://www.tygodnikpowszechny.pl/doktor-w-szafie-19356 (dostęp: 25.09.2015).
 48. Wątroba, Ł. (2004). Cepeliowski charakter. Pozyskano z: http://zalogag.net/zgmag/read/zg47/data47/strona-116.html (dostęp: 27.02.2017).
 49. Wydmuch, M. (1979). Goście w raju. Kultura, 9.
 50. Żukowska, E. (2008). Typologia piroga polskiego czyli o fantasy słowiańskiej piętnaście lat później. Czas Fantastyki, 9.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9485
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17399/HW.2017.163904
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu