BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hus Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Tytuł
Charakter prawny porozumień zbiorowych w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw
Collective Agreements in the Processes of Enterprises' Restructuring
Źródło
Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Współczesne Finanse (9), 2017, nr 329, s. 123-138, bibliogr. 37 poz.
Słowa kluczowe
Restrukturyzacja, Przedsiębiorstwo, Prawo pracy, Zbiorowe stosunki pracy
Restructuring, Enterprises, Labour law, Collective labour relations
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K31
streszcz., summ.
Abstrakt
Problematyka porozumień zbiorowych w procesach restrukturyzacyjnych jest nieodłącznym elementem współcześnie funkcjonującego przedsiębiorstwa. Dynamika zmian w otoczeniu społeczno-gospodarczym narzuca przedsiębiorstwu pozostawanie w stałej gotowości do zmian. Zagrożeni skutkami zmian pracownicy, jako zbiorowy partner dla pracodawcy, poszukują i ustalają w porozumieniach zbiorowych gwarancje zatrudnienia oraz instrumenty osłonowe dla zwalnianych pracowników. Porozumienia zbiorowe ewoluują i będą ewoluować w różnych aspektach. Z jednej strony nastąpiła stabilizacja co do ustalenia charakteru prawnego takich porozumień, z drugiej zaś pozostawione jest pole do dyskusji w szczególności dotyczącej instrumentów osłon dla pracowników i stopnia obciążenia finansowego jego skutkami przez pracodawcę. (abstrakt oryginalny)

The issue of collective agreements in the process of restructuring is inherent to the functioning of the modern enterprise. Dynamics of changes in the socio-economic environment dictates the company to remain in constant readiness to change. Threatened by the effects of changes in staff the employers are looking for and set in collective agreements and employment guarantee instruments casing for redundant workers. Collective agreements are evolving and will evolve in different ways. On the one hand, they have stabilized as to determine the legal nature of such agreements, on the other hand, a discussion is important in particular concerning the instruments of covers for the employees and the degree of the financial burden of its consequences by the employer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamczyk S., Surdykowska B. (2012), Ponadnarodowe Układy Ramowe jako próba odpowiedzi związków zawodowych na wyzwania globalizacji, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 1, s. 2-8.
 2. Baran K.W. (2002), Zbiorowe prawo pracy, Universitas, Kraków.
 3. Baran K. (2003), Glosa OSP.2003.6.82 do wyroku SN z dnia 30 maja 2001 r., I PKN 435/00, teza nr 137450/1.
 4. Borowiecki R. (2010), Permanentna restrukturyzacja jako czynnik rozwoju i sukcesu przedsiębiorstw w dobie globalizacji rynku, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 836, s. 27-44.
 5. Cudowski B. (1998), Charakter prawny porozumień zbiorowych, "Państwo i Prawo", z. 8, s. 71.
 6. Florek L. (2013), Znaczenie układów zbiorowych pracy, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 2, s. 2-10.
 7. Florek L., Jaśkowski K., red. (2007), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa.
 8. Gersdorf M. (2015), Kontrowersje w zakresie stosowania konstrukcji nadużycia prawa w prawie pracy indywidualnym i zbiorowym, "Studia Iuridica Lublinensia", vol. XXiV, nr 3, s. 45-57.
 9. Gładoch M. (2014), Dialog społeczny w zbiorowym prawie pracy, Dom Organizatora, Toruń.
 10. Góral Z., Mielczarek M.A., red. (2015), 40 lat Kodeksu pracy, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 11. Jaki A., Borowiecki R. (2015), Restrukturyzacja - od transformacji do globalizacji, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 4-9.
 12. Jończyk J. (1976), Lokalne normy prawa pracy, Materiały III Zimowej Szkoły Prawa Pracy, Karpacz, Uniwersytet Wrocławski.
 13. Konwencja MOP z 1949 r., nr 98, Dz.U. z 1958 r., Nr 29, poz. 126.
 14. Kowalczuk-Jakubowska D., Malewicz A. (1992), Restrukturyzacja jako technika ratowania i rozwoju przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle, "Orgmasz", Warszawa.
 15. Latos-Miłkowska M., Pisarczyk Ł., red. (2016), Prawo pracy. Między gospodarką a ochroną pracy. Księga pamiątkowa profesora Ludwika Florka, Wolters Kluwer, Warszawa.
 16. Liszcz T. (2005), Prawo pracy, LexisNexis, Warszawa.
 17. Musiała A. (2013), Porozumienia zbiorowe jako źródło prawa pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Poznań.
 18. Rosenblűth I. (1937), Układy zbiorowe pracy. Komentarz, Księgarnia Powszechna, Kraków.
 19. Sanetra W. (1998), Konstytucyjne prawo do rokowań, "Praca i Zabezpieczenia Społeczne", nr 12, s. 7.
 20. Skupień D. (2016), Porozumienia europejskich partnerów społecznych, TNOiK, Toruń.
 21. Stelina J. (2001), Związkowa zdolność układowa, Ars boni et aequi, Poznań.
 22. Szurgacz H., red. (2005), Prawo pracy. Zarys wykładu, Difin, Warszawa.
 23. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.U.2004.90.864/2.
 24. Uchwała 7 Sędziów SN z dnia 23 maja 2001 r., III ZP 25/00, OSNP 6/02, poz. 134.
 25. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 295, 1240.
 26. Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych, t.j. Dz.U. z 2001 r., nr 79, poz. 854 z późn. zm.
 27. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 2014 r., poz. 1502, 1662, z 2015 r., poz. 1066, 1220, 1224, 1240,1268, 1735, z 2016 r., poz. 868, 910, 960, 1053.
 28. Wujczyk M. (2015), Porozumienia zbiorowe inne niż układy zbiorowe, LEX.
 29. Wyrok SN z 28. lipca 1999 r., I PKN 176/99, OSNP 21/00, poz. 788.
 30. Wyrok SN z dnia 25 maja 2005 r., I PK 228/04, OSNP 2006, nr 3-4, poz. 37.
 31. Wyrok SN z dnia 8 czerwca 2010 r., I PK 23/10, OSNP 2011, nr 23-24, poz. 289.
 32. Wyrok SN z dnia 14 września 2010 r., II PK 67/10, LEX nr 687016.
 33. Wyrok SN z dnia 3 grudnia 2010 r., I PK 126/10, OSNP 2012, nr 3-4, poz. 41.
 34. Wyrok SN z dnia 13 czerwca 2012 r., sygn. akt II PK 288/11.
 35. Wyrok SN z dnia 11 stycznia 2013 r., II PK 143/12, LEX nr 1555429.
 36. Wyrok SN z dnia 17 grudnia 2013 r., III PK 48/13, LEX nr 1555631.
 37. Zieliński T. (2003), Kodeks pracy. Komentarz, Wyd. 3, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2083-8611
2449-5611
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu