BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szewc-Rogalska Alina (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Zależności między własnością instytucjonalną a kondycją finansową i wartością spółek giełdowych
Relationship between Institutional Ownership and Financial Standing and Value of Stock Exchange Listed Companies
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 23-39, rys., tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Inwestor instytucjonalny, Kondycja finansowa, Struktura własnościowa, Wartość przedsiębiorstwa, Spółki giełdowe
Institutional investors, Financial condition, Ownership structure, Enterprise value, Stock market companies
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G23, G32, G34
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy jest analiza zależności między udziałem inwestorów instytucjonalnych w strukturach własnościowych a funkcjonowaniem spółek giełdowych, zwłaszcza ich kondycją finansową i wartością. W pracy przedstawiono najważniejsze przesłanki i mechanizmy oddziaływania inwestorów instytucjonalnych na wybrane aspekty funkcjonowania spółek portfelowych. Zaprezentowano wyniki wybranych badań zagranicznych i krajowych, dotyczących związków między udziałem inwestorów instytucjonalnych we własności a kondycją finansową i wartością spółek. Ponadto przeprowadzono ocenę kreacji wartości spółek i wartości dla akcjonariuszy na polskim rynku kapitałowym. Ustalono, że pozytywne, statystycznie istotne zależności między własnością instytucjonalną a kondycją finansową i wartością spółek są zazwyczaj obserwowane na rozwiniętych rynkach kapitałowych. Dotyczy to zwłaszcza rynków charakteryzujących się dużym stopniem rozwoju własności instytucjonalnej (Thomsen, Pedersen, 2000; Ferreira, Matos, 2008). Natomiast badania na polskim rynku kapitałowym nie przynoszą jednoznacznych wyników (Aluchna i inni, 2005; Aluchna, 2007; Jeżak, Matyjas, Bohdanowicz, 2010; Adamska, Urbanek, 2014). Ocena kreacji wartości dla akcjonariuszy w spółkach z udziałem inwestorów instytucjonalnych była zróżnicowana (Szewc-Rogalska, 2012). Spółki z dużym udziałem funduszy emerytalnych wyróżniały się pod względem kreacji wartości dla akcjonariuszy, a także pod względem poziomu wypłacanych dywidend. Natomiast w spółkach z dużym udziałem funduszy inwestycyjnych nie występowała kreacja wartości dla akcjonariuszy. (abstrakt oryginalny)

This study aims to analyze the relationship between the share of institutional investors in ownership structures and operation of stock exchange-listed companies, particularly their financial standing and value. It presents the most significant reasons and mechanisms of impacts of institutional investors on the selected aspects of operation of portfolio companies. It highlights the outcomes of the selected international and domestic research on the relationship between the share of institutional investors in the ownership and the financial standing and value of companies. Moreover, the evaluation of creation of companies' value and value for shareholders in the Polish capital market was performed. It was found that positive, statistically-significant relations between the institutional ownership and the financial standing and value of companies may be usually seen in well-developed capital markets. It pertains mainly to the markets featuring a high level of institutional ownership (Thomsen, Pedersen, 2000; Ferreira, Matos, 2008). The research in the Polish capital market has failed to produce any explicit outcomes (Aluchna et al., 2005; Aluchna, 2007; Jeżak, Matyjas, Bohdanowicz, 2010; Adamska, Urbanek, 2014). The valuation of creation of value for shareholders in the companies with the share of institutional investors varied (Szewc-Rogalska, 2012). The companies with a high share of pension funds stood out in terms of the creation of value for shareholders, as well as in terms of the level of disbursed dividends. However, the creation of value for shareholders did not occur in companies with a high share of investment funds. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska A., Urbanek P. (2014), Fundusze inwestycyjne w nadzorze korporacyjnym w polskich spółkach publicznych, "Gospodarka Narodowa", nr 2, s. 81-102.
 2. Almazan A., Hartzell J., Starks L. (2005), Active institutional shareholders and cost of monitoring: evidence from executive compensation, "Financial Management", vol. 34, no. 4, s. 5-34, http://dx.doi.org/10.1111/j.1755-053X.2005.tb00116.x.
 3. Aluchna M. (2007), Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, SGH, Warszawa.
 4. Aluchna M. (2014), Nadzór korporacyjny wobec krytyki koncepcji shareholder value, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCI/2, s. 9-24.
 5. Aluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A. (2005), Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, http://www.pfcg.org.pl [dostęp: 4.04.2006].
 6. Bohdanowicz L., Jeżak J. (2009), Własność menedżerska a wyniki finansowe polskich spółek publicznych, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 534, s. 405-416.
 7. Bojańczyk M. (2007), Rola funduszy inwestycyjnych w warunkach globalizacji, SGH w Warszawie, Warszawa.
 8. Campbell K. (2011), Corporate governance after the financial crisis. Institutional investors and the stewardship function, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego", nr 2/1, s. 33-54.
 9. Chen X., Harford J., Li K. (2007), Monitoring: which institutions matter?, "Journal of Financial Economics", vol. 86, s. 279-305, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfineco.2006.09.005.
 10. Damodaran A. (2010), Estimating country risk premiums, http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ [dostęp: 20.02.2010].
 11. Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Studio Emka, Warszawa 2011.
 12. Dennis P., Strickland D. (2002), Who blinks in volatile markets, individuals or institutions?, "The Journal of Finance", vol. 57, no. 5, s. 1923-1949, http://dx.doi.org/10.1111/0022-1082.00484.
 13. Dębski W. (2007), Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 14. Ferreira M.A., Matos P. (2008), The colors of investors' money. The role of institutional investors around the world, "Journal of Financial Economics", vol. 88, s. 499-533, http://dx.doi. org/10.1016/j.jfineco.2007.07.003.
 15. Gad D. (2014), Źródła konfliktu agencyjnego w towarzystwach funduszy inwestycyjnych, "Studia Prawno-Ekonomiczne", t. XCI/2, s. 89-104.
 16. Gillan S., Starks L. (2000), Corporate governance proposals and shareholder activism: the role of institutional investors, "Journal of Financial Economics", vol. 57, no. 2, s. 275-305, http:// dx.doi.org/10.1016/S0304-405X(00)00058-1.
 17. Jeżak J. (2004), Teoria własności i jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 5-8.
 18. Jeżak J., Matyjas Z., Bohdanowicz L. (2010), Struktury własnościowe polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju (podsumowanie badań), [w:] A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Koncepcje i metody zarządzania strategicznego oraz nadzoru korporacyjnego. Doświadczenia i wyzwania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 227-242.
 19. Lazonick W., O'Sullivan M. (2000), Maximizing shareholder value: a new ideology for corporate governance, "Economy and Society", vol. 29, no. 1, s. 13-35, http://dx.doi.org/10.1080/ 030851400360541.
 20. Mączyńska E. (2013), Łamane obietnice jako syndrom nieładu instytucjonalnego, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego", nr 766, s. 727-742.
 21. Pawłowicz L. (2001), Struktura rynku kapitałowego i akcjonariatu a zarządzanie wartością, [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a struktura akcjonariatu, CeDeWu, Warszawa, s. 11-18.
 22. Pietrewicz L. (2010), Rozwój rynku inwestorów instytucjonalnych i jego wpływ na relacje agencji w spółkach giełdowych, "Zarządzanie Zmianami. Zeszyty Naukowe", nr 3, s. 1-20, http:// www.pou.pl [dostęp: 5.12.2015].
 23. Ratajczak M. (2012), Finansyzacja gospodarki, "Ekonomista", nr 3, s. 281-302.
 24. Share ownership structure in Europe (2008), Federation of European Securities Exchanges (FESE), Economics and Statistics Committee (ESC), http://www.fese.eu/_lib/files/Share_Ownership_Survey_2007_Final.pdf [dostęp: 15.01.2010].
 25. Sławiński A. (2006), Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, http://www.nbp.pl/publikacje/wyklady/slawinski112006. pdf [dostęp: 22.02.2009].
 26. Stępień K. (2006), Warto sprawdzać, w co inwestują inwestorzy instytucjonalni, "Parkiet", nr 266, s. 14-16.
 27. Szewc-Rogalska A. (2012), Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 28. Thomsen S., Pedersen T. (2000), Ownership structure and economic performance in the largest European companies, "Strategic Management Journal", vol. 21, no. 6, s. 689-705, http://dx. doi.org/10.1002/(SICI)1097-0266(200006)21:6689::AID-SMJ1153.0.CO;2-Y.
 29. Ulubieńcy polskich inwestorów (2010), http://www.pb.pl/2/a/2010/05/21/Ulubiency_polskich_inwestorow [dostęp: 21.05.2010].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu