BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłusek Mara (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Potencjał demograficzny a poziom rozwoju gospodarczego podregionów w Polsce w okresie 2004-2012
Demographic Potential and Level of Economic Development of Sub-Regions in Poland in the Period 2004-2012
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 231-244, tab., wykr., bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Demografia, Mierniki taksonomiczne, Autokorelacja przestrzenna, Rozwój gospodarczy
Demography, Taxonomic indicators, Spatial autocorrelation, Economic development
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C43, R23, C21
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem artykułu jest przestrzenna i czasowa analiza sytuacji demograficznej w Polsce w kontekście rozwoju gospodarczego kraju. W artykule przeprowadzono badanie na podstawie wyznaczonych taksonomicznych mierników rozwoju opisujących sytuację demograficzną oraz rozwój gospodarczy dla 66 podregionów (NUTS-3) na podstawie wybranych zmiennych diagnostycznych w okresie 2004-2012. W pracy dokonano analizy przestrzennych rozkładów wyznaczonych miar syntetycznych w zakresie identyfikacji trendów przestrzennych i przestrzennej autokorelacji. Porównano wyniki otrzymane dla poszczególnych lat badanego okresu, sformułowano wnioski oraz nakreślono kierunki dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper is space and temporal analysis of the demographic situation in Poland in the context of the country's economic development. In the paper the taxonomic measure of development describing the demographic situation and the measure of economic development for the 66 sub-regions (NUTS-3) based on selected diagnostic variables in the period 2004-2012 were determined. In the paper there was made the analysis of spatial distributions of designated synthetic measures within the scope of identifying spatial trends and spatial autocorrelation. The results obtained for individual years of analyzed period were compared, conclusions were formulated and directions for further research were outlined. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews G.J., Phillips D.R. (2005), Ageing and Place. Perspectives, Policy, Practice, Routledge, London-New York.
 2. Bank Danych Lokalnych GUS (2016), www.bdl.stat.gov.pl.
 3. Bloom D.E., Canning D., Sevilla J. (2001), Economic Growth and the Demographic Transition, NBER Working Papers 8685, National Bureau of Economic Research, Cambridge.
 4. Cliff A.D., Ord J.K. (1973), Spatial Autocorrelation, Pion, London.
 5. Kłusek M. (2016), Taxonomic analysis of the demographic situation in Poland in the context of regional economic development in sub-regional system in the years 2004-2012, Proceedings of the 10th the Professor Aleksander Zeliaś International Conference On Modelling And Forecasting Of Socio-economic Phenomena, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków, www.pliki.konferencjazakopianska.pl, s. 62-71.
 6. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R Cran, CeDeWu, Warszawa.
 7. Kotowska I. (2014), Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ministerstwo Pracy i Polityki społecznej, Warszawa.
 8. Kurek S. (2008), Typologia starzenia się ludności Polski w ujęciu przestrzennym, "Prace Monograficzne", nr 497, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków.
 9. Meadows D.H., Meadows D.L., Randers J., Behrens W.W. (1973), Granice wzrostu, PWE, Warszawa.
 10. Meadows D.H., Randers J., Meadows D.L. (2004), Limits to growth: The 30-year update, Chelsea Green Publishing.
 11. Moran P.A. (1950), Notes on continuous stochastic phenomena, "Biometrika", vol. 37(1/2), s. 17-23.
 12. Pietrzykowski R. (2011), Wykorzystanie metod statystycznej analizy przestrzennej w badaniach ekonomicznych, "Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy", nr 4, s. 97-112.
 13. Schabenberger O., Gotway C.A. (2005), Statistical Methods for Spatial Data Analysis, Champion Hall/CRC, Taylor Francis Group, Boca Raton, London.
 14. Szulc E. (2008), Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia", nr 38, s. 7-20.
 15. Tobler W.R. (1970), A computer model simulating urban growth in Detroit region, "Economic geography", vol. 46(2), s. 234-240.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.14
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu