BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyba Wojciech (Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland)
Tytuł
Regional Closure of Knowledge Transfer in Cluster Organisations in Western Poland
Regionalne domknięcie transferu wiedzy w organizacjach klastrowych w Polsce zachodniej
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 215-229, tab., rys., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Klastry, Organizacje klastrowe, Transfer wiedzy
Business cluster, Cluster organizations, Knowledge transfer
Uwagi
Klasyfikacja JEL: C20, D83, D85, R12
summ., streszcz.
Kraj/Region
Polska Zachodnia
Western Poland
Abstrakt
W wielu pracach dotyczących klastrów - aktualnego tematu badawczego wielu analiz regionalnych - autorzy wskazują, że przestrzenna bliskość podmiotów ekonomicznych pozytywnie wpływa na możliwości współpracy i przepływu wiedzy (zarówno spontanicznego, jak i celowego). Bliskość geograficzna może być jednak rozumiana różnie: zależy od uwarunkowań regionalnych i krajowych. W niniejszym artykule badam w jakim stopniu powiązania w zakresie transferu wiedzy podmiotów organizacji klastrowych mają miejsce wewnątrz, a w jakim stopniu wykraczają poza, regiony administracyjne Polski zachodniej. W tym celu formułuję operacyjną definicję "regionalnego domknięcia" powiązań, jak również wzór pozwalający na pomiar tego domknięcia. Rezultaty badania dowodzą, że jakkolwiek większość powiązań rzeczywiście zachodzi wewnątrz regionów (rozumianych jako jednostki NUTS-2 i NUTS-3), ich zasięg przestrzenny zależy od rodzaju działalności podmiotów współpracujących w klastrach i typów realizowanych przez nie projektów (m.in. im bardziej zaawansowane technologicznie projekty, tym mniejsze regionalne domknięcie przepływu wiedzy). (abstrakt oryginalny)

In many studies of clusters - currently a topical subject matter of many regional analyses - authors indicate that the spatial proximity of economic agents positively influences the possibility of cooperation and knowledge exchange (both spontaneous and purposeful). However, geographical proximity can be understood differently: it depends on conditions characteristic of countries and regions. In this paper I investigate to what extent knowledge transfer links, created by agents of clusters during formal cooperation, appear within, or reach outside, the administrative regions of Western Poland. To that end, I create an operational definition of "regional closure" with an equation for measuring it. The results prove that although most links in cluster organisations are created within regions (on NUTS-2 and NUTS-3 level), their spatial range depends on the line of business and type of projects implemented by a cluster. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bathelt H., Cohendet P. (2014), The Creation of Knowledge: Local Building, Global Accessing and Economic Development - Toward an Agenda, "Journal of Economic Geography", 14, pp. 869-882.
 2. Benneworth P., Dassen A. (2011), Strengthening Global-Local Connectivity in Regional Innovation Strategies: Implications for Regional Innovation Policy, "OECD Regional Development Working Papers", 2011/01, OECD Publishing, Paris.
 3. Benneworth P., Henry N. (2004), Where is the value added in the cluster approach? Hermeneutic theorising economic geography and clusters as a multiperspectival approach. "Urban Studies" 41 (5/6), pp. 1011-1023.
 4. Bergman E.M. (2008), Cluster life-cycles: an emerging synthesis, [in:] C. Karlsson (ed.) Handbook of research on cluster theory, Edward Elgar, Cheltenham, pp. 114-132.
 5. Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: a Critical Assessment, "Regional Studies", 39, 1, pp. 61-64.
 6. Churski P., Stryjakiewicz T. (2006), New experiences of Polish regional policy in the first years of membership in the European Union, "Quaestiones Geographicae", Series B, 25, pp. 17-28.
 7. Cooke P. (2005), Regionally Asymmetric Knowledge Capabilities and Open Innovation: Exploring Globalisation 2 - A New Model of Industry Organisation, "Research Policy", 34, pp. 1128-1149.
 8. Cruz S.C.S., Teixeira A.A.C. (2010), The Evolution of the Cluster Literature: Shedding Light on the Regional Studies - Regional Science Debate, "Regional Studies", 44, 9, pp. 1263-1288.
 9. Dahl M.S., Petersen C.R. (2004), Knowledge Flows through Informal Contacts in Industrial Clusters: Myths or Realities?, DRUID Working Paper No. 03-01.
 10. Domański R. (1972), Kształtowanie otwartych regionów ekonomicznych [eng: Shaping open economic regions], PWE, Warszawa.
 11. Dyba W. (2016), Mechanisms of knowledge flows in bottom-up and top-down cluster initiatives, "Regional Studies, Regional Science", 3:1, pp. 287-295.
 12. Internet materials of the Polish Agency of Enterprise Development (PARP): http://www.parp.gov.pl/, http://www.pi.gov.pl/klastry/, https://mapaklastrow.pi.gov.pl/.
 13. Isard W. (1960), Methods of Regional Analysis; an Introduction to Regional Science, Cambridge: Published jointly by the Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology and Wiley, New York.
 14. Jankowska B. (2012), Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej [Coopetition in creative clusters. A contribution to regulation theory in market economy], Wyd. UE w Poznaniu, Poznań.
 15. Karlsson C., Gråsjö U. (2014), Knowledge Flows, Knowledge Externalities, and Regional Economic Development, [in:] M.M. Fischer, P. Nijkamp (eds.), Handbook of Regional Science, Springer Verlag, Berlin-Heidelberg, pp. 413-437.
 16. Kowalski A.M. (2013), The Impact of Industrial Clusters on the Innovativeness of Business Firms in Poland, "World Journal of Social Sciences", Vol. 3, No. 1, pp. 73-84.
 17. Kowalski A.M. (2013), Znaczenie klastrów dla innowacyjności gospodarki w Polsce [eng: Significance of clusters for the innovativeness of the Polish economy], Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 18. Lindqvist G., Ketels C., Sölvell Ö. (2013), The Cluster Initiative Greenbook 2.0, Ivory Tower Publishers, Stockholm.
 19. Lissoni F. (2001), Knowledge Codification and the Geography of Innovation: The Case of Brescia Mechanical Cluster, "Research Policy", 30, pp. 1479-1500.
 20. Maskell P. (2001), Towards a Knowledge-Based Theory of the Geographical Cluster, "Industrial and Corporate Change", 10, pp. 921-943.
 21. Micek G. (2008), Grona przedsiębiorczości jako przedmiot analizy oraz instrument rozwoju lokalnego i regionalnego w warunkach polskich [eng: Clusters of entrepreneurship as a study object and an instrument of local and regional development in the Polish conditions], "Przegląd Geograficzny", 80, 4, pp. 541-560.
 22. Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Macmillan, New York.
 23. Sokołowicz M.E. (2013). Zagadnienie bliskości w badaniach nad rozwojem terytorialnym. Podejście instytucjonalne [eng: The proximity issue in research on territorial development. An institutional approach], [in:] A. Nowakowska (ed.). Zrozumieć terytorium. Idea i praktyka [eng: Understanding terrority. Idea and practice], Wyd. UŁ, Łódź.
 24. Storper M., Venables A.J. (2004), Buzz: Face-to-face Contact and the Urban Economy, "Journal of Economic Geography", 4, pp. 351-370.
 25. Stough R.R. (2015), Cluster Life-Cycles, Entrepreneurship and Regional Economic Development with a Case Study of the Korean Shipbuilding Cluster, [in:] P. Nijkamp et al. (eds.), Regional Science Matters, Springer International Publishings, Switzerland, pp. 223-254.
 26. Stryjakiewicz T. (2005), Contrasting Experiences with Business networking in a Transition Economy: The Case of Poland, [in:] C.G. Alvstam, E.W. Schamp (eds.), Linking Industries Across The World: Processes of Global Networking, Ashgate, Aldershot, Burlington, pp. 197-222.
 27. Stryjakiewicz T., Dyba W. (2014), Organizacja przestrzenna i funkcjonowanie klastrów w województwie wielkopolskim [eng. Spatial organisation and functioning of clusters in the Wielkopolska Voivodeship], Wyd. WROT, Poznań.
 28. Swann G.M.P., (2009), Clusters and networks, [in:] G.M.P. Swann, (ed.), The Economics of Innovation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, Northampton, pp. 147-172.
 29. Vorley T. (2008), Geographic Cluster - a Historical Review, "Geography Compass", 2/3, pp. 790-813.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.13
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu