BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Żelazowski Konrad (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Implikacje teorii praw własności dla funkcjonowania rynku mieszkaniowego i polityki mieszkaniowej
Implications of Property Rights Theory for the Functioning of Housing Markets and Housing Policy
Źródło
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 2017, vol. 1, t. 327, s. 7-21, tab., rys., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Polityka mieszkaniowa, Teoria praw własności, Mieszkalnictwo, Rynek mieszkaniowy
Housing policy, Theory of property rights, Housing, Housing market
Uwagi
Klasyfikacja JEL: K25, L51 R31
summ., streszcz.
Abstrakt
Zasadnicze znaczenie chronionej własności prywatnej w optymalnej alokacji zasobów oraz efektywności procesów gospodarczych podkreślane było już w ramach ekonomii klasycznej m.in. przez A. Smitha czy T. Malthusa. Próbę kompleksowej analizy roli systemów praw własności w stymulowaniu rozwoju gospodarczego podjęli przedstawiciele ekonomii instytucjonalnej w ramach teorii praw własności.Ze względu na istotne znaczenie mieszkania w życiu każdego człowieka w literaturze podkreśla się społeczny charakter nieruchomości mieszkaniowych oraz istotną rolę sektora publicznego w tworzeniu warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych obywateli. Dyskusja nad rolą sektora prywatnego oraz publicznego na rynku mieszkaniowym jest jednak nadal otwarta. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych kierunków zmian w funkcjonowaniu rynków mieszkaniowych oraz w obszarze polityki mieszkaniowej w świetle założeń teorii praw własności. (abstrakt oryginalny)

The essential role of private ownership in optimal allocation of resources and efficiency of economic processes was underlined in classical economics by A. Smith or T. Malthus. However a complex analysis of the importance of property rights for economic development was undertaken by representatives of institutional economics in the theory of property rights.Due to the importance of residential property for the functioning of households, literature emphasizes a social character of housing and  an important role of public sector in providing citizens with decent housing conditions. Discussion about the role of private and public sectors in housing market is still open. The main aim of the article is to present changes in the functioning of housing markets and evolution of housing policy in the context of the theory of property rights. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Andrews D., Sanchez A., Johansson A. (2011), Housing markets and structural policies in OECD countries, Economics Department Working Paper No 836.
 2. Andrzejewski A. (1987), Polityka mieszkaniowa, PWE, Warszawa.
 3. Arnott R. (2003), Tenancy rent control, Swedish Economic Policy Review No. 10, s. 89-121.
 4. Arnott R. (1995), Time for Revisionism on Rent Control?, "Journal  of Economic Perspectives", vol. 9, No 1, p. 99-120.
 5. Bourne R. (2014), The flaws in rent ceilings, IEA Discussion Paper No. 55.
 6. Bryx M. (2013), Nowa ekonomia, rozwój miast i inwestycje mieszkaniowe [w:] K. Marcinek red., Inwestycje i nieruchomości we współczesnej gospodarce, Katowice.
 7. CECODHAS (2011), Housing Europe's Observatory, Brussels.
 8. Cuerpo C., Kalantaryan S., Pontuch P. (2014), Rental Market Regulation in the European Union, "Economic Papers", no. 515.
 9. Glaeser E., Luttmer E. (2003), The Misallocation of Housing Under Rent Control, "The American Economic Review",vol. 93, no 4, p. 1027-1046.
 10. Habitat for Humanity (2015), Housing review of 15 countries in Europe and Central Asia.
 11. Hulchanski J. D. (1988), The evolution of property rights and housing tenure in postwar Canada: implications for housing policy, "Urban Law and Policy", no. 9, p. 135-156.
 12. Housing Europe Review 2012.
 13. Housing Europe Review 2015.
 14. Keles R. (1989-90), The problems of privatization in the housing sector, "Turkish Public Administration Annual", vol. 15-16, p. 89-120.
 15. Lis P. (2005), Koncepcje polityki mieszkaniowej, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.
 16. Locke A. (2013), Property rights and development briefing: Property rights and economic growth, Overseas Development Institute.
 17. Ławrynowicz M. (2004), Spółdzielnia a koncepcje neoinstytucjonalne, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", Zeszyt 3, s. 159-179.
 18. Mickiewicz P., Wencel K. (2013), Godne życie dla wszystkich - wykluczenie społeczne migrantów jako skutek złych warunków mieszkaniowych, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 19. Napiórkowska-Baryła A., Witkowska-Dąbrowska M., Jesus I. M. (2014), Prywatyzacja zasobu mieszkaniowego przejętego przez Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie na przykładzie powiatu olsztyńskiego, "Ekonomia XXI wieku" nr 2 (2), s. 122-131.
 20. Nykiel L. (2009), Funkcje i rola państwa na rynku mieszkaniowym, "Studia i Materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości", vol. 17 nr 4, s. 7-22.
 21. Pęciak R. (2013), Wolność i własność prywatna jako niezbędne składniki porządku ekonomicznego w teorii Jeana-Baptiste'y Saya, Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Nr 130, s. 112-121.
 22. Pichler-Milanović N. (1999), Housing privatisation in Central and Eastern Europe: from policy to practice, Working paper no. 66.
 23. Savas A. (1992), Prywatyzacja, klucz do lepszego rządzenia, PWE, Warszawa.
 24. Scanlon K., Whitehead C. (2014), Rent stabilisation: Principles and international perspective, LSE London.
 25. Shleifer A. (2012), Własność państwowa a własność prywatna [w:] L. Balcerowicz red., Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów, Zysk i S-ka Poznań, s. 487-510.
 26. Smith A. (2012), Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, PWN, Warszawa.
 27. Stankiewicz W. (2012), Ekonomika instytucjonalna, PWSBIA, Warszawa.
 28. Sowell T. (2011), Economic Facts and Fallacies, Basic Books.
 29. Stiglitz E. J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, PWN, Warszawa.
 30. Strzeszewski C. (1981), Własność - zagadnienie społeczno-moralne, ODISS, Warszawa.
 31. Szmitka S. (2012), Teoretyczne uwarunkowania wyższości własności prywatnej nad publiczną, "Warmińsko-Mazurski Kwartalnik Naukowy", nr 4, s. 121-136.
 32. Tanzi V. (2006), Gospodarcza rola państwa w XXI wieku, "Materiały i Studia", Zeszyt nr 204.
 33. Witakowski P., red. (2007), Raport 2006 o naprawie sytuacji mieszkaniowej, Warszawa
 34. Zalesko M. (2013), Prawa własności filarem rozwoju gospodarczego, "Ekonomia", 4 (25), s. 92-102.
 35. Załęczna M. (2013), Zastosowanie Private Finance Initiative na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii a możliwość wykorzystania tego instrumentu w Polsce, "Studia Ekonomiczne Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach", nr 155, s. 83-95.
 36. Zubrzycka-Czarnecka A. (2014), Mieszkalnictwo - klucz do spójności społecznej. Propozycje zmian zawarte w projekcie ustawy z 2013 roku o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Ekspertyza dla EAPN, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-6018
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/0208-6018.327.01
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu