BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Magrel Lech (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Ocena metod prognozowania oddziaływań planowanej obwodnicy Augustowa zastosowanych w raporcie o odziaływaniu
Impact assessment of forecast methods for the planned Augustów bypass used in the report on environmental impact of the project
Źródło
Ekonomia i Środowisko, 2010, nr 2 (38), s. 153-174, bibliogr.6 poz.
Economics and Environment
Słowa kluczowe
Środowisko przyrodnicze, Woda, Gospodarka wodno-ściekowa
Natural environment, Water, Water and wastewater management
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska, Augustów
Poland, Augustów
Abstrakt
W artykule omówiono wpływ jakości środowiska, w tym wód powierzchniowych i podziemnych: zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków, stanu natury, materiałów i metod prognozy oddziaływania środowiska i kultury, w procesie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji projektu, na przykładzie Obwodnica Augustowa. (abstrakt oryginalny)

The article discusses the impact of environmental quality, including surface and ground waters: water supply and sewage disposal, state of nature, material and cultural environment and impact forecast methods, on the process of issuing decisions on environmental conditions for project realization, as exemplified by the Augustów Bypass. The concordance of the report with the currently binding law is presented Using two assumptions, variants of the Augustów Bypass route are analyzed: a) the Pan-European Transport Corridor (Via Baltica) will have its route through Budzisko-Suwałki-Białystok- Warszawa - 3 variants, b) modification of the aforementioned variants, in areas to be assessed in variants I, II, III, to present the technical possibilities of developing the construction project, with the assumption that I Pan-European Transport Corridor (Via Baltica) will have its route in Budzisko-Suwałki-Ełk-Łomża-Warszawa. I in conclusion, the potential impact of the project on individual sectors of the environment and premises having impact on the appropriate choice of the optimal variant are presented. The report on environmental impact of the project is also assessed
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dz. U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.
  2. Z. Florkiewicz, A. Kawicki, Postępowanie administracyjne w sprawach określonych Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, NPOSIGW, Warszawa 2009.
  3. B. Poskrobko, A. Ciechelska, T. Poskrobko, Opinia na temat Raportu o oddziaływaniu na środowisko obwodnicy Augustowa sporządzonego przez DHV Polska sp. z o.o. [wersja Raportu z 11 lutego 2009 roku], Białystok, kwiecień 2009.
  4. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 od skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 61 do węzła "Lotnisko", DHV sp. z o.o., Warszawa 2008.
  5. Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.
  6. Aneks nr 1 do Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla obwodnicy Augustowa w ciągu drogi krajowej nr 8 od skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą krajową nr 61 do węzła "Lotnisko" DHV sp. z o. o., Warszawa, czerwiec 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-8898
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu