BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Staśkiewicz Joanna (University of Szczecin, Poland)
Tytuł
Migrants' Remittances in Developing Countries
Przekazy pieniężne migrantów w krajach rozwijających się
Źródło
Trends in the World Economy, 2017, vol. 9, s. 155-167, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Regionalisation Issues in the Age of Global Shifts
Słowa kluczowe
Migracja, Emigracja zarobkowa, Kraje rozwijające się
Migration, Economic emigration, Developing countries
Uwagi
Klasyfikacja JEL: F22, F24
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie tendencji w przepływie przekazów pieniężnych migrantów do krajów rozwijających się w latach 1990-2015. Opracowanie składa się z trzech części. W pierwszej przeanalizowano przekazy migrantów do krajów rozwijających się na tle innych przepływów finansowych, w drugiej zbadano strukturę geograficzną przekazów oraz zmiany, jakie w niej zaszły, natomiast w trzeciej porównano największe na świecie korytarze migracyjne i korytarze przekazów migrantów. Z przeprowadzonych badań wynika, że przekazy migrantów systematycznie rosły. Ich rola w przepływie kapitału do krajów rozwijających się, podobnie jak zagranicznych inwestycji bezpośrednich, zwiększyła się, natomiast znaczenie oficjalnej pomocy zagranicznej spadło. Ponadto wzrosło znaczenie przekazów migrantów w gospodarkach krajów, szczególnie tych o niskim dochodzie, gdzie stały się odpowiedzialne za coraz większą część wytwarzanego PKB. W geograficznej strukturze przekazów migrantów zwiększył się udział krajów rozwijających się kosztem krajów rozwiniętych. Strumień przepływu przekazów migrantów był przeciwny do kierunków migracji. Niezmiennie najwięcej migrantów wybierało za cel migracji bogate kraje Północy, natomiast przekazy trafiały głównie do ubogiego Południa. Ponadto wzrosło znaczenie migracji wewnątrzregionalnych. W opracowaniu zastosowano wybrane metody statystyczne: metody analizy dynamiki i struktury zjawisk oraz metody analizy porównawczej. Wykorzystano dane statystyczne z baz danych Banku Światowego i OECD.(abstrakt oryginalny)

The objective of the paper is to define trends in the flow of migrants' remittances to developing countries in the years of 1990-2015. The paper is divided into three parts. In the first part migrants' remittance to developing countries were examined in relation to other financial flows, in the second part the geographical structure of remittances was investigated along with the changes that occurred in that structure, while in the third part the greatest migration corridors were compared to the corridors of migrants' remittances. The conducted research demonstrates that migrants' remittances have been systematically rising. Their role in capital flow to developing countries increased, similarly to the role of foreign direct investments, while the significance of official foreign aid declined. What is more, migrants' remittances have gained a greater significance, particularly in the low income countries, where they became responsible for an increasingly greater proportion of GDP. The geographical structure of migrants' remittances featured a greater share of developing countries at the expense of developed countries. The direction of money transfers made by migrants was opposite to migration directions. Invariably, most migrants were choosing the affluent countries of the North as their destination, while remittances were chiefly sent to the poor South. Furthermore, the relevance of intra-regional migrations has grown. The statistical methods selected for the paper include phenomena dynamics analysis, comparative analysis method and structure analysis method. The statistical data obtained from the World Bank and OECD data bases was used for the study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Global Migration Trends 2015 (2015). International Organization for Migration.
  2. IMF (2017). Retrieved from: www.imf.org (July 2017).
  3. Migration and Remittances Data (2017). World Bank. Retrieved from: http://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migrationremittances-data (July 2017).
  4. OECD (2016). Perspectives on Global Development 2017. International Migration in a Shifting World.
  5. Plaza, S., Page, J. (2006). Migration Remittances and Development: A Review of Global Evidence. World Bank.
  6. Statistical Database of OECD. Retrieved from: http://stats.oecd.org (August 2017).
  7. Statistical Database of The World Bank. Retrieved from: http://data.worldbank.org/indicator (August 2017).
  8. UN (2015). Population Facts. Trends in International Migration, 2015. Department of Eonomic and Social Affairs.
  9. World Bank (2016a). Migration and Remittances. Recent Developments and Outlook.
  10. World Bank (2016b). Migration and Remittance Factbook 2016. Retrieved from: http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934- 1199807908806/4549025-1450455807487/Factbookpart1.pdf, p. 28.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-4046
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu