BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurasz Arkadiusz (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
The Impact of off Balance Records on Selected Financial Indicators of the Cooperative Bank Assessment
Wpływ ewidencji pozabilansowej na wybrane wskaźniki oceny sytuacji finansowej banku spółdzielczego
Źródło
Nauki o Finansach / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 2017, nr 2 (31), s. 52-65, tab., bibliogr. 21 poz.
Financial Sciences / Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Słowa kluczowe
Ewidencja księgowa, Sytuacja finansowa, Banki spółdzielcze, Kryzys finansowy
Accounting records, Financial situation, Cooperative banks, Financial crisis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, K29, M41
streszcz., summ.
Abstrakt
Kryzys finansowy, bez względu na zasięg geograficzny, podmiotowy czy sektorowy, można oceniać z perspektywy dwóch najbardziej istotnych elementów: zniszczeń (np. upadek banku Lehman Brothers) oraz zmian (regulacyjnych, układu sił na rynkach finansowych), jakie zainicjował. Analiza wskaźników wykorzystywanych w ocenie sytuacji finansowej banku spółdzielczego na podstawie wybranych dokumentów pozwala stwierdzić, że istnieją obszary wymagające aktualizacji. Celem niniejszego artykułu jest zaproponowanie zmian w konstrukcji wskaźnika efektywności wyrażonego stosunkiem kosztów działania banku spółdzielczego do wyniku na działalności bankowej (KDB/WNB). Opracowane rozwiązanie dostarczy informacji o realnych przychodach i kosztach dotyczących działalności podstawowej banków spółdzielczych oraz umożliwi tym samym obiektywną ocenę efektywności tego obszaru działania. Przyjęte w artykule metody badawcze opierają się na studiach literatury, przeglądzie aktów prawnych, analizie sprawozdania finansowego wybranego banku spółdzielczego i wnioskowaniu.(abstrakt oryginalny)

Financial crisis, regardless of the geographical coverage, subjective or sector, can be assessed from the perspective of two most important elements initiated: damage (eg. the collapse of Lehman Brothers) and changes (regulating the balance of power in the financial markets). The analysis of indicators used in assessing the financial situation of the cooperative bank on the basis of the selected documents shows that there are areas in need of renovation. The purpose of this article is to propose changes to the design rate of effectiveness of the cooperative bank, expressed as the ratio of operating costs to income from banking operations (KDB/WNB). The developed solution will provide information about the real revenues and expenses related to the core business of cooperative banks and will enable the same objective assessment of the effectiveness in this area of activity. The research methods adopted in the article are based on studies of literature, review of legislation, analysis of financial statements of the cooperative bank and conclusions.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bartkowiak R., 2002, Zakres działań na rzecz bezpieczeństwa systemów bankowych, [w:] M. Iwanicz-Drozdowska (ed.), Kryzysy bankowe, przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 2. Bień W., Sokół H., 1998, Ocena sytuacji finansowej banku komercyjnego, Difin, Warszawa.
 3. Emerling I., Wójcik-Jurkiewicz M., Wszelaki A., 2011, Zasady rachunkowości bankowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice.
 4. Gradoń W., 2012, Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, [in:] Finanse w niestabilnym otoczeniu - dylematy i wyzwania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 105.
 5. http://www.alebank.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=13612:prezentacja-sprzeda-wierzytelnoci-w-kontekcie-oceny-wiarygodnoci-kredytowej&catid=535:bank-201201&Itemid=264 (access 29.03.2016).
 6. http://www.knf.gov.pl/Images/prezentacja_sekurytyzacja_1_tcm75-34042.pdf (access 29.03.2016).
 7. Iwanicz-Drozdowska M., Bartkowiak R., 2002, Historia kryzysów bankowych, [in:] M. Iwanicz-Drozdowska (ed.), Kryzysy bankowe, przyczyny i rozwiązania, PWE, Warszawa.
 8. Kozak S., 2010, Stabilność i dochodowość banków spółdzielczych w Polsce w czasie kryzysu rynków finansowych, [in:] Polityki europejskie, Finanse i Marketing, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 4 (53).
 9. Kożuchowska A., 2011, Na granicy płynności, Gazeta Bankowa, nr 4/1120.
 10. Marcinkowska M., 2012, Porównawcza analiza finansowa banków, Bezpieczny Bank, no. 1(46).
 11. Oleszko M., 2011, Przetestowane na bankach, Gazeta Bankowa, nr 4/1120.
 12. Popowska E., Wąsowski W., 2008, Rachunkowość bankowa po zmianach, Difin, Warszawa.
 13. Remlein M., 2015, Finansyzacja i jej skutki w sprawozdaniu finansowym polskich spółek giełdowych branży paliwowej, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 82 (138).
 14. Rowińska M., 2015, Kierunki zmian sprawozdawczości finansowej jednostek gospodarczych na tle polskich i międzynarodowych regulacji rachunkowości, Współczesne finanse 2, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 240.
 15. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. z 2010 r. nr 191 poz. 1279 z późn. zm.).
 16. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz.U. 2015 r. poz. 2066 z późn. zm.).
 17. Stefański A., 2011, Ryzyko bankructwa banków giełdowych w Polsce, Finanse, Rynki finansowe, Ubezpieczenia, nr 37, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 639.
 18. Uchwała KNF nr 76/2010 z dnia 12 października 2010 roku zmieniająca poprzednią uchwałę Komisji w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyk.
 19. Ustawa Prawo Bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2013 r. nr 128, z późn. zm.).
 20. Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. nr 121, poz. 591).
 21. Wielgórska-Leszczyńska J., 2012, Rachunkowość w banku komercyjnym, [in:] W. Gabrusewicz (ed.), Rachunkowość instytucji finansowych i jednostek budżetowych, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-5993
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15611/nof.2017.2.05
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu