BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kozar Łukasz (University of Łódź)
Tytuł
Shaping the Green Competence of Employees in an Economy Aimed at Sustainable Development
Kształtowanie zielonych kompetencji pracowników w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2017, nr 6, s. 55-67, wykr., bibliogr. 32 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Rozwój zrównoważony, Zielone miejsca pracy, Kompetencje, Przedsiębiorstwo
Sustainable development, Green jobs, Competences, Enterprises
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Współcześnie wskazuje się, iż przedsiębiorstwa funkcjonują w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój. Osoby zarządzające nimi muszą dostrzegać więc nie tylko aspekty ekonomiczne, czy też społeczne ich działalności, ale i te dotyczące oddziaływania na środowisko przyrodnicze. W takim ujęciu kształtowanie wśród pracowników kompetencji prośrodowiskowych, zwanych również zielonymi kompetencjami, nabiera coraz ważniejszego znaczenia dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych sposobów kształtowania zielonych kompetencji wśród pracowników. Rozważania teoretyczne wzbogacono wynikami badań własnych (pilotażowych). (abstrakt oryginalny)

Today, it is often pointed out that companies operate striving towards a sustainable economy. Managers must not only be aware of the economic and social aspects of their business, but also of their impact on the natural environment. From such a perspective, the formation of pro-environmental competence among employees-also known as "green competence"-is becoming increasingly significant in the functioning of a company. The aim of the article is to present key ways of shaping green competence among employees. Theoretical considerations were enriched by the results of the author's own research (pilot studies). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Borowy I. (2013), Defining Sustainable Development for Our Common Future: A History of the World Commission on Environment and Development (Brundtland Commission), New York, Routledge.
 2. Brécard D. (2013), "Environmental Quality Competition and Taxation in the Presence of Green Network Effect among Consumers," Environment Resource Economics, no. 54 (1).
 3. Burchard-Dziubińska M. (2014), "Rozwój 'zielonej' gospodarki" [Development of a "green" economy], Burchard-Dziubińska M., Rzeńca A., and Drzazga D. (Editors), Zrównoważony rozwój - naturalny wybór [Sustainable development: The natural choice], Łódź, University of Łódź Publishing House.
 4. Chodyński A. (2007), Wiedza i kompetencje ekologiczne w strategiach rozwoju przedsiębiorstw [Knowledge and ecological competences in enterprise development strategies], Warsaw, Difin.
 5. Consoli D., Marin G., Marzucchi A., and Vona F. (2016), "Do Green Jobs Differ from Non-Green Jobs in Terms of Skills and Human Capital?" Research Policy, no. 45 (5).
 6. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu [Europe 2020: A strategy for smart, sustainable and inclusive growth], KOM(2010) 2020 final, accessed on August 11, 2017 at < http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:PL:PDF >.
 7. Geels F. W., McMeekin A., Mylan J., and Southerton D. (2015), "A Critical Appraisal of Sustainable Consumption and Production Research: The Reformist, Revolutionary and Reconfiguration Positions," Global Environmental Change, no. 34.
 8. Gülen G. (2011), Defining, Measuring and Predicting Green Jobs, Copenhagen Consensus Center.
 9. Haddock-Millar J., Sanyal C., and Müller-Camen M. (2016), "Green Human Resource Management: A Comparative Qualitative Case Study of a United States Multinational Corporation," The International Journal of Human Resource Management, no. 27 (2).
 10. Hang S. and Chunguang Z. (2015), "Does Environmental Management Improve Enterprise's Value? An Empirical Research Based on Chinese Listed Companies," Ecological Indicators, no. 51.
 11. Harris L. C. and Crane A. (2002), "The Greening of Organizational Culture: Management Views on the Depth, Degree and Diffusion of Change," Journal of Organizational Change Management, no. 15 (3).
 12. Herrmann J. and Guenther E. (2017), "Exploring a Scale of Organizational Barriers for Enterprises' Climate Change Adaptation Strategies," Journal of Cleaner Production, no. 160.
 13. Hill M. K. (2010), Understanding Environmental Pollution, Cambridge, Cambridge University Press.
 14. Kozar Ł. (2016), "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w gospodarce ukierunkowanej na zrównoważony rozwój" [Corporate social responsibility in an economy aiming at sustainable development], Karpacki Przegląd Naukowy [Carpathian Scientific Review], no. 3 (19).
 15. Kozar Ł. (2017), "Zarządzanie ryzykiem środowiskowym w przedsiębiorstwie jako kierunek wspierania budowy zielonej gospodarki" [Environmental risk management in the enterprise as a way of supporting the development of a green economy], Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu [Research Papers of the Wrocław University of Economics], no. 470.
 16. Kraft M. E. (2017), Environmental Policy and Politics, New York, London, Taylor & Francis.
 17. Kryk B. (2014), "Czas na zielone kołnierzyki" [Time for the green collar workers], Ekonomia i Środowisko [Economics and Environment], no. 3.
 18. Kubasik A. (2006), "Obszary kreowania kompetencji ekologicznych przedsiębiorstwa" [Areas of ecological competence creation in the enterprise], Przegląd Organizacji [Journal of Organization Review], no. 5.
 19. Liao Z. (2016), "Temporal Cognition, Environmental Innovation, and the Competitive Advantage of Enterprises," Journal of Cleaner Production, no. 135.
 20. Manika D., Wells V. K., Gregory-Smith D., and Gentry M. (2015), "The Impact of Individual Attitudinal and Organisational Variables on Workplace Environmentally Friendly Behaviours," Journal of Business Ethics, no. 126 (4).
 21. McGuire D. (2010), "Engaging Organizations in Environmental Change: A Greenprint for Action," Advances in Developing Human Resources, no. 12 (5).
 22. Potocan V., Nedelko Z., Peleckienė V., and Peleckis K. (2016), "Values, Environmental Concern and Economic Concern as Predictors of Enterprise Environmental Responsiveness," Journal of Business Economics and Management, no. 17 (5).
 23. Rogozińska-Pawełczyk A. (2014). "Kształtowanie postawy zaangażowania organizacyjnego" [Shaping organizational commitment attitudes], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 2 (97).
 24. Ryszawska B. (2013), Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej [The green economy: Theoretical foundations of the concept and measurement of its implementation in the European Union], Wroclaw, Wroclaw University of Economics Publishing House.
 25. Sharfman M. P. and Fernando C. S. (2008), "Environmental Risk Management and the Cost of Capital," Strategic Management Journal, no. 29 (6).
 26. Sidor-Rządkowska M. (2011), Kompetencyjne systemy ocen pracowników: przygotowanie, wdrażanie i integrowanie z innymi systemami ZZL [Competitive employee assessment systems: Preparation, implementation and integration with other HRM systems], Warsaw, Wolters Kluwer.
 27. Stoevska V. and Hunter D. (2012), Proposals for the Statistical Definition and Measurement of Green Jobs, Geneva, International Labour Office.
 28. Subramanian N., Abdulrahman M. D., Wu L., and Nath P. (2016), "Green Competence Framework: Evidence from China," The International Journal of Human Resource Management, no. 27 (2).
 29. Svendsen G. T. (2013), "Environmental Reviews and Case Studies - From a Brown to a Green Economy: How Should Green Industries Be Promoted?" Environmental Practice, no. 15 (1).
 30. UN Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future, accessed on August 11, 2017 at < http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf >.
 31. Williams I. D. (2014), "The Importance of Education to Waste (Resource) Management," Waste Management, no. 11 (34).
 32. Zhang L., Wang J., and You J. (2015), "Consumer Environmental Awareness and Channel Coordination with Two Substitutable Products," European Journal of Operational Research, no. 241 (1).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-4411
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu