BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mazur-Wierzbicka Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Zmiany demograficzne w kontekście zrównoważonego rozwoju : Polska na tle krajów Unii Europejskiej : analiza komparatywna
Demographic Changes in the Context of Sustainable Development : Poland Against the Background of the European Union Countries : Comparative Analysis
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2017, nr 2 (57), s. 253-274, rys., tab., bibliogr. s. 271-272
Słowa kluczowe
Polska w UE, Rozwój zrównoważony, Przemiany demograficzne
Poland in EU, Sustainable development, Demographic transformation
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Zrównoważony rozwój stanowi jeden z fundamentów, na których oparto funkcjonowanie Unii Europejskiej. Od ponad 20 lat uznaje się go również za naczelną zasadę rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Jego pomiar umożliwia obszerny zbiór wskaźników. Problematyka demograficzna wpisana jest w koncepcję zrównoważonego rozwoju. Dotyczy ona wymiaru zarówno społecznego, jak też ekonomicznego czy środowiskowego. Zasadniczym celem artykułu jest poddanie rozważaniom problematyki zachodzących zmian demograficznych w kontekście wymiaru społecznego zrównoważonego rozwoju w Polsce, a także w innych krajach Unii Europejskiej (UE). Przyjęty horyzont czasowy prowadzonych analiz wyznaczają lata 2004-2014. Zakres przestrzenny badań to 25 krajów UE w podziale na grupy (UE-10, czyli kraje, które wraz z Polską z dniem 1 maja 2004 r. stały się członkami UE; UE-15 - kraje "starej Unii"). Część teoretyczną artykułu oparto na literaturze przedmiotu, dokumentach z zakresu analizowanej problematyki. W części kwantyfikacyjnej opracowania wykorzystano wskaźniki zrównoważonego rozwoju w największym stopniu odnoszące się do zachodzących zmian demograficznych (problematyki starzenia się społeczeństwa) w wymiarze społecznym zrównoważonego rozwoju. (abstrakt oryginalny)

Sustainable development is one of the foundations on which the European Union is based. For more than 20 years, it has also been a primary principle of Poland's social and economic development. It may be measured with the use of a number of indicators. The demographic issues are included in the sustainable development concept. It concerns social aspects as well as economic and environmental ones. The main objective of the paper is to discuss the issues of current demographic changes in the context of sustainable social development in Poland as well as in other EU Member States. The time perspective is set for the period from 2004 to 2014. The analysis covers 25 Member States divided into two groups (EU-10, i.e. Member States that joined the EU on 1 May 2004, including Poland; and EU-15, i.e. the so-called old EU states). The theoretical part of the paper is based on documents and literature on the discussed subject. The comparative part applies sustainable development indicators most effectively reflecting the demographic changes taking place (aging society issues) in the context of sustainable social development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bell S., Morse S., Sustainability Indicators. Measuring the Immeasurable, Earthscan, London 1987.
  2. Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Komunikat Komisji, COM (2005) 2020, 3.03.2010, Bruksela.
  3. http://ec.europa.eu/eurostat/data/database (14.05.2016).
  4. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2014. Notatka informacyjna, GUS, Warszawa 2014.
  5. Kiełczewski D., Związki idei społecznej odpowiedzialności biznesu z ideą zrównoważonego rozwoju, "Optimum. Studia Ekonomiczne" 2011, nr 6 (54).
  6. Mazur- Wierzbicka E., Ochrona środowiska a integracja europejska, Difin, Warszawa 2012.
  7. Odnowiona Strategia Unii Europejskiej dotycząca Trwałego Rozwoju. Załącznik 10117/06, Bruksela 9 czerwca 2006 rok (9.06).
  8. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014.
  9. Rocznik Demograficzny, GUS, Warszawa 2015.
  10. Więckowska B., Tablice trwania życia w Polsce - ujęcie dynamiczne, [w:] K. Żukowska (red.), Nauki ekonomiczno-społeczne i rozwój, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu