BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzelak Maria Magdalena (Uniwersytet Łódzki), Roszko-Wójtowicz Elżbieta (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
System edukacji w Polsce : wybrane problemy
Educational System in Poland : Selected Issues
Źródło
Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2017, nr 2 (57), s. 275-305, tab., netografia, bibliogr. s. 300-303
Słowa kluczowe
Edukacja, System edukacji, Finansowanie oświaty
Education, Educational system, Financing of education
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
Edukacja jest jednym z najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego. Rozwój edukacji jest ważnym postulatem polityki państwa oraz Unii Europejskiej. Odkąd zdano sobie sprawę z kluczowości tego zjawiska, poczyniono wiele działań na rzecz poprawy jakości kształcenia oraz wzrostu innowacyjności. Polityka Unii, skoncentrowana na wyrównaniu szans między wszystkimi państwami Wspólnoty, tworzy warunki sprzyjające rozwojowi edukacji, delegując do państw odpowiednie środki zarówno finansowe, jak i intelektualne. Głównym celem artykułu jest omówienie roli i znaczenia systemu edukacji we współczesnym świecie, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej sytuacji w Polsce. Niniejszy artykuł ma charakter faktograficzny, zawiera przegląd aktualnych dokumentów krajowych i europejskich traktujących o systemie edukacji. Niemniej jednak, jedna z części poświęcona jest prezentacji i analizie danych statystycznych. Wykorzystane dane ilościowe pozwoliły na ukazanie sytuacji polskiego systemu edukacji na tle pozostałych państw członkowskich. Przeprowadzone w pracy rozważania, ukazujące m.in. słabe i mocne strony polskiego systemu edukacji, powinny być pewnym wskazaniem dla decydentów o sposobie jego finansowania i reformowania. Zaprezentowane badania i sformułowane wnioski stanowią przyczynek do dalszych analiz i prac w tym zakresie, wzbogacając wiedzę o systemie edukacji w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Education is one of the most important factors in economic growth. The development of education is a significant element of a state and the European Union policy. A lot has been done for the improvement of education quality and the increase in innovation since people realised how important education is. The EU policy, focused on the equalisation of opportunities between all the Community states, creates conditions conducive to the development of education, delegating adequate financial and intellectual resources. The article mainly aims to discuss the role and significance of the system of education in the contemporary world, especially taking into consideration the current situation in Poland. The article is factual in character and it contains a review of current domestic and European documents concerning the system of education. Apart from that one part is devoted to a presentation and an analysis of statistical data. The statistics used let the author present the situation in the Polish system of education against the background of other member states. The analysis conducted showing strengths and weaknesses of the Polish system of education should provide decision-makers with guidelines on financing and reforming education. The research and conclusions presented constitute a contribution to further analysis and work in the field, enriching the knowledge of the system of education in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker G.S., Human Capital, A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education, The University of Chicago Press, Chicago 1993.
 2. Będzieszak M., Polityka oświatowa państwa w zakresie zadań finansowanych z budżetu państwa, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego -Finanse. Rynki finansowe. Ubezpieczenia", Nr 45/2012.
 3. Cichocki R., Cynalewska J., Proces tworzenia Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego, a działalność wyższych uczelni w Polsce, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 2006.
 4. Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa 1993.
 5. Dybiec H., Mobilność transgraniczna, BIP, nr 139/2005.
 6. Dynia E., Integracja Europejska, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2006.
 7. Fazlagic J., Specyfika fińskiego systemu edukacji na tle Polski, "E-mentor" nr 2 (59), Warszawa 2015, http://www.e- mentor.edu.pl/artykul/index/ numer/59/id/1164
 8. Golinowska S., Polityka społeczna - koncepcje - instytucje - koszty, Poltext, Warszawa 2000.
 9. Grodzicki J., Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.
 10. Grodzicki J., Rola kapitału ludzkiego w rozwoju gospodarki globalnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2003.
 11. Herbst M., Herczyński J., Levitas A., Finansowanie oświaty w Polsce - diagnoza, dylematy, możliwości, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2009.
 12. Herczyński J., Modele decentralizacji oświaty, [w:] M. Herbst (red.), Decentralizacja oświaty, Wydawnictwo ICM, Warszawa 2012.
 13. Kletke-Milejska M., Zreformowany system edukacji i jego wpływ na kształcenie i wychowanie dzieci w publicznych szkołach podstawowych: studium politologiczne, Uniwersytet Śląski. Wydział Nauk Społecznych, Katowice 2007.
 14. Komisja Europejska, Kompetencje Kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Eurydice, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num. php? explnum_id=502
 15. Kuzińska H., Finansowanie oświaty w Polsce. Realia i konieczne zmiany, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005.
 16. Kwieciński Z., Zmiana, rozwój i postęp w świadomości podmiotów edukacji. Wstęp do badań, "Kwartalnik Pedagogiczny" nr 4, Warszawa 1990.
 17. Lubińska T. (red.), Budżet państwa i samorządów, decentralizacja - oświata studium porównawcze, Difin, Warszawa 2005.
 18. Łukasiewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 19. Mościbrodzka M., Wykorzystanie metod wielowymiarowej analizy porównawczej w badaniu rozwoju edukacji w krajach Unii Europejskiej, "Acta Universita-tis Lodziensis. Folia Oeconomica", 1 (298), 2014.
 20. Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie "Żak", Warszawa 1998.
 21. Smoczyńska A. (red.), Kompetencje kluczowe. Realizacja koncepcji na poziomie szkolnictwa obowiązkowego, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Warszawa 2005.
 22. Szarfenberg R., Kwestia edukacyjna, [w:] A. Rajkiewicz, J. Supińska, M. Księ-żopolski (red.), Polityka Społeczna. Materiały do studiowania, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice 1998.
 23. Sztejnberg A., Doskonalenie usług edukacyjnych. Podstawy pomiaru jakości kształcenia, Uniwersytet Opolski, Opole 2008.
 24. Ślusarz B., Istota zmian w systemie edukacji w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, [w:] E. Raczyńska-Patalasowa (red.), Zarządzanie i finansowania w systemie edukacji w Polsce a integracja z Unią Europejską, WSP, Zielona Góra 1999.
 25. Włoch A., Społeczny wymiar edukacji europejskiej, "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie", t. 18, nr 1/2011.
 26. Daniluk D., Proces uczenia się, www.nauka.kn.org.pl [dostęp: 03.02.2016].
 27. Deklaracja Bolońska. Szkolnictwo wyższe w Europie, s. 2, ekspercibolonscy. org.pl/sites/ekspercibolonscy.org.pl/files/1999_PL_Bologna_Declaration. pdf [dostęp: 09.03.2016].
 28. Erasmus +, http://www.erasmusplus.agh.edu.pl/erasmus-student/stypendia/ finansowanie-erasmus/ [dostęp: 12.02.2016].
 29. Europa 2020 - cele, http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nut-shell/targets/index_pl.htm [dostęp: 05.02.2016].
 30. Fundusze dla edukacji, http://www.efs.men.gov.pl/index.php/fundusze-dla-edukacji/609-fundusze-unijne-dla-oswiaty [dostęp: 07.02.2016].
 31. Jakość i przydatność szkolnictwa wyższego, http://ec.europa.eu/education/ policy/higher-education/quality- relevance_pl.htm [dostęp: 04.02.2016].
 32. Migdalska W., Funkcje współczesnej szkoły, Internetowy Serwis Oświatowy AWANS.NET, Suwałki 2004, http://www.awans.net/strony/dydaktyka/mig-dalska/migdalska2.html#funkcje [dostęp: 11.02.2016].
 33. Nowelizacja ustawy o systemie oświaty: obowiązek szkolny sześciolatków i mniejsze klasy, http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/nowelizacja-ustawy-o-systemie-oswiaty-obowiazek-szkolny-szesciolatkow-i- mniejsze-klasy [dostęp: 09.03.2016].
 34. Połoński M., Analiza Wielokryterialna - wstęp do zagadnienia, http://mie- czyslaw_polonski.users.sggw.pl/Analiza wielokryter wstep1.pdf [dostęp: 24.04.2016]
 35. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, http://www.efs.2007-2013.gov.pl/2014 _2020/Strony/Program_Wiedza_Edukacja_Rozwoj_2014_20_przeslany_ do_KE.aspx [dostęp: 12.02.2016].
 36. Ramy strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia do 2020 r.,
 37. http://ec.europ a. eu/education/policy/str ategic-fr amework/index_pl .htm [do stęp: 04.02. 2016].
 38. Sprawozdanie w sprawie polityki spójności i przeglądu strategii "Europa 2020", http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP// TEXT+REPORT+A8-2015- 0277+0+DOC+XML+V0//PL [dostęp: 05.02.2016].
 39. Stępniak K., Szkoła jako instytucja i jej funkcje, http://www.profesor.pl/ publikacja,24731,Artykuly,SZKOLA-JAKO-INSTYTUCJA-I-JEJ-FUN KCJE [dostęp: 11.02.2016].
 40. Strategia Europa 2020, http://uniaeuropejska.org/strategia-europa-2020/ [dostęp: 05.02.2016].
 41. Strategia Lizbońska, http://uniaeuropejska.org/strategia-lizbonska/ [dostęp: 05.02.2016].
 42. System punktowy ECTS, http://www.erasmus.org.pl/strefa-studenta/ects [dostęp: 04.02.2016]
 43. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/1960/SZOOP_PO_ WER_14_20.pdf [dostęp: 12.02.2016].
 44. Szymańska J.K., Proces Boloński i europeizacja systemu szkolnictwa wyższego na przykładzie Uniwersytetu Warszawskiego, http://www.procesbolonski. uw.edu.pl/dane/Proces_Bolonski_i_Europeizacja_szkolnictwa_wyzszego- _J.KSzymanska_UW.pdf [dostęp: 04.02.2016].
 45. Traktat o Unii Europejskiej, art. 126, s. 30, http://oide.sejm.gov.pl/oide/ima- ges/files/dokumenty/traktaty/Traktat_z_Maastricht_PL_1.pdf [dostęp: 28.06.2016].
 46. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r., Art. 15., (Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425). file:///C:/Users/moj komputer/Downloads/D19910425Lj (2).pdf [dostęp: 28.06.2016].
 47. Targaszewska M., Ocena stanu i jakości polskiego szkolnictwa wyższego z wykorzystaniem metod WAP, http://www.ekonometria.ue.wroc.pl/edukacja/publi kacje/Ocena_stanu_i_jakosci_polskiego_szkolnictwa_wyzszego.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-5913
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu