BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pielichaty Edward (WSB University, Poland)
Tytuł
Accounting Rules for Revenues Arising From Insurance Products Offered in Banks
Zasady rozliczania przychodów z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych w bankach
Źródło
Central European Review of Economics and Management, 2017, vol. 1, nr 3, s. 85-105, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Bankowość ubezpieczeniowa, Prowizja, Stopa procentowa, Produkty bankowe
Bancassurance, Commission, Interest rate, Bank product
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G21, G22, M41, M48
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: Artykuł jest kontynuacją rozważań autora na temat rynku produktów bancassurance i zasad rozliczania wynagrodzeń otrzymywanych przez banki z tytułu oferowania tego rodzaju produktów. Celem artykułu jest przedstawienie nowych zasad rozliczania i ujmowania prowizji ubezpieczeniowych w księgach banków, które są rekomendowane od 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), oraz ocena ich wpływu na wyniki finansowe banków Metodyka badań: W niniejszym artykule podjęta została próba weryfikacji hipotezy, że wyniki finansowe banków mogą ulec istotnemu obniżeniu, po wdrożeniu nowych zasad rozliczania prowizji z tytułu sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rekomendowanych od 2013 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF). Badania przeprowadzono na podstawie raportów Polskiej Izby Ubezpieczeń z zastosowaniem metody analizy porównawczej. W artykule wykorzystano także metodę analizy krytycznej piśmiennictwa oraz rekomendacji (zaleceń) KNF w zakresie bancassurance. Wnioski: Przeprowadzone badania potwierdziły przypuszczenia co do kształtowania się wyników finansowych banków w Polsce, oferujących produkty typu bancassurance, w początkowych latach obowiązywania nowej rekomendacji KNF w tym zakresie. Wartość artykułu: Problematyka, której poświęcono niniejszy artykuł, jest w Polsce bardzo aktualna. W 2013 r. została bowiem wdrożona w bankach nowa Rekomendacja "U" KNF, określająca m. in. zasady ujmowania przychodów z tytułu oferowania produktów ubezpieczeniowych. Implikacje: Artykuł ukazuje praktyczne skutki wdrożenia nowych zasad rozliczania prowizji ubezpieczeniowych dla wyceny portfeli kredytowych w bankach, powiązanych z produktami ubezpieczeniowymi. Stanowi cenny materiał źródłowy dla bankowców, zajmujących się problematyką rozliczania prowizji ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych banków. Ograniczenia: Artykuł może inspirować do prowadzenia dalszych badań nad metodami wyceny produktów typu bancassurance.(abstrakt oryginalny)

Aim: The paper follows up and builds on the author's considerations pertaining to the market of bancassurance products and the accounting treatment for remuneration banks receive for offering this kind of products. The article aims at presenting the new rules of accounting for and recognition of insurance commission in the bank accounting books, as they have been recommended by the Polish Supervision Authority (PSA) since 2013, and the assessment of impact of those new rules on the bank financial results. Design / Research methods: This paper seeks to verify the hypothesis stating that the bank's financial performance may deteriorate significantly after the implementation of the new accounting rules for commission received for selling insurance products, recommended by the Polish Supervision Authority in 2013. The study was conducted on the basis of the reports of the Polish Chamber of Insurance, using the comparative analysis method. Moreover, the paper employs a critical analysis of academic literature and the PSA recommendation (guidelines) for bancassurance. Conclusions / findings: The studies have confirmed the assumption made as to the financial performance of the banks in Poland offering bancassurance-type products over the early years of the PSA's new recommendation being in force. Originality / value of the article: The set of issues this paper is dedicated to is very much up-to-date in Poland. In 2013, the new "U" recommendation of the PSA was implemented in banks, specifying, among other things, the rules for the recognition of revenue from offering insurance products.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cichy J., Siewieczek D. (2012), Bancassurance w Polsce (Bancassurance in Poland), Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice.
 2. Kwaśniak W. (2013), Założenia merytoryczne dla spodziewanej rekomendacji bancassurance KNF, V Kongres Bancassurance, 24-25 października 2013.
 3. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (2011), vol. 1-2, IASB-SKwP, Londyn-Warszawa.
 4. PBA [Związek Banków Polskich] (2009), Rekomendacja ZBP z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie dobrych praktyk na polskim rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń ochronnych powiązanych z produktami bankowymi, https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/Rekomendacje/I%20Rekomendacja%20Bancassurance.pdf [23.09.2017].
 5. Pielichaty E. (2006), Wycena należności kredytowych w świetle regulacji krajowych i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, in: Standardy rachunkowości wobec wyzwań współczesnej gospodarki, t. 2: Analiza standardów rachunkowości, ed. Messner Z., Katowice, pp. 357-368.
 6. Pielichaty E. (2007), Koszty transakcyjne a wycena należności kredytowych, in: Rachunkowość w teorii i praktyce, t. 1: Rachunkowość finansowa, ed. Gabrusewicz W., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, pp. 257-263.
 7. Pielichaty E. (2014), Zasady rachunkowości banku w świetle rekomendacji U, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 373, pp. 208-216.
 8. Pielichaty E. (2015), Rozpoznawanie przychodów ze sprzedaży produktów ubezpieczeniowych w księgach rachunkowych banków, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 390, pp. 208-216.
 9. PIC [Polska Izba Ubezpieczeń] (2016), Polski rynek bancassurance, https://piu.org.pl/wp-content/uploads/2017/03/Polski-rynek-bancassurance-2016Q.pdf [23.09.2017].
 10. PSA [Komisja Nadzoru Finansowego] (2012), Stanowisko Urzędu KNF z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie bancassurance, DLU 606/33/1/2012.
 11. PSA [Komisja Nadzoru Finansowego] (2013a), Stanowisko Urzędu KNF z 7 marca 2013 r. w sprawie sposobu ujmowania przez banki w przychodach prowizji ubezpieczeniowych
 12. PSA [Komisja Nadzoru Finansowego] (2013b), Stanowisko Urzędu KNF z 23 grudnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych banków.
 13. PSA [Komisja Nadzoru Finansowego] (2014) Rekomendacja U z czerwca 2014 r. dotycząca dobrych praktyk w zakresie bancassurance, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 14. Rozporządzenie MF z dnia 1 października 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, Official Journal 2010, no. 191, item 1279.
 15. Swacha-Lech M. (2008), Bancassurance. Sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, Cedewu, Warszawa.
 16. Śliperski M. (2002), Bancassurance - związki bankowo-ubezpieczeniowe, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Urbaniak M. (2001), Bancassurance, "Bank", no. 4.
 18. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Official Journal 1994, no. 121, item 591.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-9472
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29015/cerem.299
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu