BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mielczarek Mikołaj (Poznań University of Economics and Business, Poland)
Tytuł
Taxation of Agricultural Holdings in Poland With Personal Income Tax
Opodatkowanie gospodarstw rolnych w Polsce podatkiem dochodowym od osób fizycznych
Źródło
Central European Review of Economics and Management, 2017, vol. 1, nr 3, s. 107-134, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Podatek rolny, Podatek dochodowy od osób fizycznych, Dochody rolnicze, Rolnictwo
Agricultural tax, Individual income tax, Farm household income, Agriculture
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G38, H24, H25, H71, K34, Q14
streszcz., summ.
Abstrakt
Cel: W artykule podjęto tematykę zmiany w Polsce formy opodatkowania rolnictwa z podatku rolnego na podatek dochodowy od osób fizycznych. Autor podjął się badanego tematu ponieważ opodatkowanie rolnictwa jest istotnym zagadnieniem z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Ponadto podobne rozwiązanie występuje praktycznie we wszystkich państwach Unii Europejskiej. Celem artykułu jest próba oceny skutków fiskalnych dla państwa ze zmiany formy opodatkowania rolnictwa. Metodyka badań: W artykule wykorzystano badania literaturowe i aktów prawnych oraz przeprowadzono symulację empiryczną. Badania literaturowe i aktów prawnych miały na celu przedstawienie formy opodatkowania rolnictwa w państwach UE oraz sposoby opodatkowania dochodów z rolnictwa. Symulacja empiryczna dotycząca skutków fiskalnych z opodatkowania rolnictwa w Polsce podatkiem dochodowym została przeprowadzona w trzech ujęciach: ogólnym (z zastosowaniem różnych przykładowych stawek), porównaniu z podatkiem rolnym i podziałem wpływów na budżet państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski: Przeprowadzone badania empiryczne dotyczące lat 2010-2014 wykazały, że zastąpienie podatku rolnego podatkiem dochodowym byłoby korzystnym rozwiązaniem dla rolników, ale przy zastosowaniu niskich stawek podatkowych. Przy wyższych stawkach rozwiązanie to byłoby niekorzystne. Jednocześnie na zastąpieniu podatku rolnego podatkiem dochodowym skorzystałoby państwo oraz samorządy województw i powiatów, gdyż uzyskałyby dodatkowe wpływy podatkowe do swych budżetów. Natomiast samorząd gminny na rozwiązaniu tym skorzystałby przy zastosowaniu stawek wyższych niż 10%. Wartość artykułu: W kontekście istniejących już badań wartością naukową artykułu jest porównanie wielkości wpływów z podatku rolnego z wpływami podatkowymi z opodatkowania dochodów gospodarstw rolnych.(abstrakt oryginalny)

Aim: The paper deals with the subject of the shift in Poland's form of agricultural taxation from agricultural tax to personal income tax. The author decided to explore this topic since the taxation of agriculture is an important issue from the standpoint of economic practice. In addition, a similar solution exists virtually in all the European Union countries. The research objective of this paper is an attempt to assess the fiscal consequences for the state arising from the change of the agricultural taxation form. Design / Research methods: The paper employs literature research and examines legal acts, as well as conducts empirical simulation. The literature research and that concerned with legislation were aimed at presenting the forms of agricultural taxation in the EU countries and the approaches to taxing agricultural incomes. The empirical simulation of fiscal effects of agricultural taxation in Poland has been carried out in three scenarios: general (using different sample rates), comparing with agricultural tax, and revenues distribution across the state budget and territorial self-government units. Conclusions / findings: The empirical studies conducted for the years 2010-2014 have shown that replacing agricultural tax with income tax would be a good solution for farmers, provided that low tax rates were to be applied. At higher rates, this solution would be unfavorable. At the same time, the replacement of agricultural tax with income tax would benefit the state and regional governments and counties, as their budgets would gain additional tax revenues. On the other hand, the municipal government would benefit with the application of tax rates higher than 10%. Originality / value of the article: In the context of the existing research, the scientific value of the paper consists in the comparison of the amount of agricultural tax receipts with those from the farm income taxation.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. BDL [Bank Danych Lokalnych/Local Data Bank] (2016), Dochody budżetowe gmin i miast na prawach powiatu, https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/wymiary [15.04.2016].
 2. Bieluk J. (2014), Obciążenia podatkowe gospodarstw rodzinnych w Polsce i w Europie. Propozycje rozwiązań na przykładzie jednostek prowadzących działalność w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej, Konferencja "Ekonomiczne i prawne mechanizmy wspierania i ochrony rolnictwa rodzinnego w Polsce i innych państwach Unii Europejskiej", 23-24 października 2014 roku, Warszawa.
 3. Dziemianowicz R.I. (2007), Ocena polskich rozwiązań w zakresie opodatkowania rolnictwa na tle systemów obowiązujących w wybranych krajach Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego", vol. 2(17), pp. 184-194.
 4. Dziemianowicz R.I. (2013), Zmiany w opodatkowaniu dochodów z produkcji rolnej i ich wpływ na wysokość obciążeń gospodarstw rolnych w Polsce, w: Konsekwencje zmiany obciążeń podatkowych w Polsce, red. Głuchowski J., Piotrowska-Marczak K., Fila J., Wydawnictwo Difin, Warszawa, pp. 43-67.
 5. European Commission (2016), Taxation trends in the European Union. Data for the EU Member States, Iceland and Norway. 2016 edition, Publications Office of the European Union, Luxemburg.
 6. European Commission (2017), Taxes in Europe Database, http://ec.europa.eu/taxation_customs/tedb/taxSearch.html [5.05.2017].
 7. GUS [Główny Urząd Statystyczny/ Central Statistical Office] (2011), Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 8. GUS (2012), Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 9. GUS (2013), Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 10. GUS (2014), Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 11. GUS (2015), Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 12. Goraj L., Neneman J., Zagórski M. (2014), Uwarunkowania i konsekwencje opodatkowania rolnictwa w Polsce, Forum Inicjatyw Rozwojowych, Warszawa.
 13. Grzelak M.M., Wiktorowicz J. (2006), Podatek od wartości dodanej w rolnictwie, w: Polityka rolna Unii Europejskiej, red. Dudek M., Wyższa Szkoła Menedżerska w Legnicy, Legnica, pp. 65-87.
 14. Janczukowicz K. (2015), Podatki dochodowe w praktyce, 2nd edition, ODDK, Gdańsk.
 15. Kisiel R., Idźkowska K. (2014), System opodatkowania rolnictwa w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej (The system of agriculture taxation in Poland and chosen countries of the European Union), "Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie - Polityki Europejskie, Finanse i Marketing", vol. 12 no. 61, pp. 64-78.
 16. Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej (Taxes in European Union), 2nd edition, revised, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 17. Nurzyńska I., Poczta W. (ed.) (2014), Polska wieś 2014. Raport o stanie wsi, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.
 18. Pawłowska-Tyszko J. (ed.) (2013), Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.
 19. Podstawka M. (1995), Opodatkowanie rolnictwa i perspektywy jego zmian w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Act on agricultural tax), Official Journal 1984, no. 52, item 268.
 21. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Official Journal 1991, no. 80, item 350.
 22. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, Official Journal 1992, no. 21, item 86.
 23. Ustawa z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Official Journal 2003, no. 203, item 1966.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2543-9472
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.29015/cerem.325
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu