BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwik Bogdan (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie)
Tytuł
Postrzeganie zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji
Perception of Threats in Organization Safety Systems
Źródło
Modern Management Review, 2017, vol. 22 (XXII), nr 24 (3), s. 27-37, rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Systemy bezpieczeństwa, Identyfikacja zagrożeń bezpieczeństwa, Bezpieczeństwo
Security systems, Safety risk identification, Security
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Inspiracją do podjęcia tematu było załamanie na rynkach ekonomicznych w latach 2008-2010, gdzie prowadzone z pewnego dystansu czasowego analizy i obserwacje wskazują, że kryzys ten zaczął w sposób utajony rozwijać się już na wiosnę 2007 roku i wtedy wygenerowane zostały pierwsze jego symptomy, które jednakże przez wielu zostały zignorowane lub po prostu niedostrzeżone. Artykuł podejmuje problem skuteczności postrzegania zagrożeń w systemach bezpieczeństwa organizacji, który objawia się najczęściej albo niedostrzeżeniem w porę ważnych sygnałów, albo odwrotnie, nadaniu zbyt dużej wagi sygnałom mało istotnym. Stwierdzono, że możliwości poprawy sytuacji należy szukać w lepszym zrozumieniu w procesów postrzegania sygnałów ostrzegawczych. Celem artykułu jest przedstawienie modelu interpretacji pojęcia zagrożenie, umożliwiającego bardziej skuteczne postrzeganie sygnałów ostrzegawczych, a także opracowanie skuteczniejszej metodologii ich odczytu i rozpoznania. Podjęte w opracowaniu analizy znajdują się na pograniczu kilku dziedzin naukowych: psychologii poznawczej, neurobiologii, filozofii umysłu, czy też semiologii. Zastosowane w pracy metody naukowe, to metoda analizy i krytyki piśmiennictwa, metoda analizy i konstrukcji logicznej oraz metody heurystyczne: metoda "nowego spojrzenia" i metoda przeniesienia analogicznego. W metody te włączono metody wnioskowania, dedukcyjnego połączone z indukcją enumeracyjną. Rezultatem przeprowadzonych prac jest przedstawienie własnej koncepcji interpretacji pojęcia zagrożenia, jak również modeli cząstkowych: modelu rozwoju zagrożenia, modelu wymiarów zagrożenia i modelu sygnału ostrzegawczego. Problem ten podjęto na podstawie obserwacji własnych organizacji gospodarujących, głównie przedsiębiorstw, ale może on być aktualny w innych obszarach, jak na przykład w zarządzaniu kryzysowym. Artykuł sugeruje identyfikacji obszaru naukowego, obejmującego szeroko pojętą percepcję sygnałów o zagrożeniach, który może warto byłoby rozwinąć od strony teoretycznej, jak również od strony badawczej. (abstrakt oryginalny)

The article deals with the problem of the effectiveness of perceiving threats in the organization's security systems, which reveals itself either by failing to detect important signals in time or vice versa, giving too little importance to unimportant signals. The possibilities to improve the situation should be sought in improving the perception processes of warning signals. The aim of the article is to present a model for the interpretation of the concept of threat, enabling more effective perception of warning signals and, as a result, the use of more effective methodologies for their reading and diagnosis. The analyzes undertaken in the study are on the borderline of several scientific fields: cognitive psychology, neurobiology, mind philosophy, or semiology. The scientific methods used in the work are a method of analysis and criticism of the literature, a method of analysis and logical construction, and heuristic methods: the "new look" method and the analogous transfer method. These methods include deduction methods, deduction methods combined with enumerative induction. The result of the work is to present the own model of interpretation of the concept of threat, as well as partial models: the model of threat development, the model of threat dimensions and the warning signal model. This problem was based on the observation of own management organizations, mainly enterprises, but it may be up-to-date in other areas, such as in crisis management. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 2. Buczyńska H., Peirce, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.
 3. Ćwik B., Skuteczność rozpoznania sygnałów o zagrożeniach - aspekty teorii znaków [w:] Współczesne wyzwania nauk społecznych i ekonomicznych, red. J. Żylińska, I. Przychocka, M. Filipowska-Tuthill, Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie, Warszawa 2016.
 4. Ćwik B., Postrzeganie sygnałów ostrzegających organizację w sytuacjach niedeterministycznych, WAT, Warszawa 2017.
 5. Dąbska I., Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1984.
 6. Dutton J.E., Fahey L., Narayanan V.K., Toward Understanding Strategic Issue Diagnosis, "Strategic Management Journal" 1983, Vol. 4, No. 4.
 7. Herbig P., Milewicz J., Market Signaling - a Review, "Management Decision" 1996, Vol. 34, No. l.
 8. Hiltunen E., Weak Signals in Organizational Futures Learnig, Aalto University School of Economics, Aalto Print, Aalto 2010.
 9. Jajuga K., Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.
 10. Janik P., Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym: Charles S. Peirce, Wydawnictwo WAM, Kraków 2011.
 11. Strelau J., Różnice indywidualne: historia, determinanty, zastosowania, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.
 12. Ślachcińska E., Kopczewski M., Ochrona i odporność kluczowych zasobów infrastruktury krytycznej [w:] Paradygmaty badań nad bezpieczeństwem, Zarządzanie krytyczne w teorii i praktyce, red. M. Kopczewski, I. Grzelczak-Miłoś, M. Walachowska, Poznań 2013.
 13. Świerszcz K., Poznanie naukowe wobec problemów rozwoju gospodarczo-cywilizacyjnego, "Przedsiębiorczość i Zarządzanie", t. XIII, z. 3, SAN, Warszawa 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-0758
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7862/rz.2017.mmr.24
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu